Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Pokyny pro autory a recenzenty

ČASOPIS ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI A SLOVENSKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

POKYNY PRO AUTORY

Redakce přijímá práce vyhovující po odborné stránce, které jsou na odpovídající profesionální a odborné úrovni.

Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu, přetisknout její část nebo obrázek lze jen s citací původu.

Svoje příspěvky pište spisovnou češtinou nebo slovenštinou, text, který chcete zdůraznit, pište proloženě, nepodtrhávejte. Text nelze měnit či doplňovat při korektuře, opravují se pouze chyby vzniklé v tiskárně. Korektury se provádějí do 3 dnů. Při použití anatomických termínů včetně zkratek je závazná mezinárodně platná pařížská nomenklatura tak, jak je uvedena např. v publikaci Fenais, H.: Anatomický obrazový slovník, Praha, Avicenum, 1981, 478 s.

Fyzikální a chemické veličiny se uvádějí v SI jednotkách podle ČSN 01 1300.

Příspěvky se dodávají v kvalitní elektronické formě na CD nosiči v textovém editoru WORD nebo je  možno poslat elektronicky cestou www.uschovna.cz

Musejí být napsány podle následujících dispozic:

 • písmo Times New Roman,
 • velikost písma 12,
 • nedělit slova na konci řádku,
 • odstavce psát zkraje, tedy neodsazovat je za použití mezerníku nebo tabulátoru,
 • klávesu ENTER používat pouze na konci odstavce nebo za nadpisem,
 • za interpunkčními znaménky (ne před nimi) vždy dát jednoúhozovou mezeru,
 • důležité termíny v textu lze zdůraznit tučným písmem,
 • nepoužívat automatické číslovaná odstavců (např. u citací v literatuře nutno číslice vypisovat).

Rukopis práce se skládá z těchto částí:

1.Titulní strana – uvádějte v následujícím pořadí:

 • Výstižný název celé práce.
 • Celé jméno autora, případně spoluautorů.
 • Název a sídlo ústavu (včetně celého jména a všech titulů ředitele nebo vedoucího).
 • E-mail adresa korespondujícího autora
 • Pod čarou poznámku o případné předchozí publikaci ve formě přednášky.

2.Ke každé práci je nutno přiložit výstižný souhrn v českém nebo slovenském jazyce a v jazyce anglickém (summary), v rozsahu 30 řádků. Na každém souhrnu uveďte jméno autora, název práce a 3–6 klíčových slov.

3.Vlastní text je u původních prací obvykle rozdělen na:

 • Úvod – sděluje stručně účel práce a shrnuje zdůvodnění studie nebo pozorování.
 • Metodiku – charakterizuje výběr pacientů nebo pokusných zvířat, včetně kontrol. Použité metody a postupy se popisují do takových detailů, aby je jiná pracoviště mohla reprodukovat. Na zavedené metody se pouze odkazuje. Přesně se charakterizují použitá léčiva a chemikálie, včetně mezinárodních nechráněných zkrácených chemických (generických) názvů, dávek a způsobů podávání. K označení pacientů se neužívají jména, iniciály ani čísla chorobopisů. Uvádějí se počty pozorování a statistická významnost výsledků.
 • Výsledky se uvádějí v logickém sledu v textu, v tabulkách nebo grafech. V textu se zdůrazňují a shrnují nejdůležitější pozorování.
 • Obrázky, grafy, tabulky a schémata dodat v české i anglické verzi.
 • Diskuse – vyzdvihují se nové, důležité aspekty práce a závěry, srovnávající se s jinými obdobnými studiemi a plánovanými záměry práce.
 • Poděkování je určeno jen osobám, které podstatně přispěly k vypracování studie, autor musí mít souhlas osob uvedených v poděkování.

Přehled literatury – mezi citace lze zařadit práce přijaté k publikaci (s uvedením zkratky názvu časopisu a s poznámkou „v tisku“), neuvádějí se práce zaslané k tisku, ale dosud nepřijaté. Každá citace musí mít odpovídající odkaz v textu a naopak. Citace jsou v seznamu řazeny abecedně podle jmen autorů a očíslovány, u odkazů v textu uvádějte čísla v hranatých závorkách, pokud je v závorce více citací, tak nedělat mezery. Autory uvádět tučně. Jednotlivé citace v seznamu literatury neoddělovat mezerou. Za přehled literatury napište jméno, příjmení, titul prvního autora a přesnou adresu a e-mailovou adresu).

Názvy časopisů uvádět ve zkratkách dle PubMed, bez teček za zkratkou:

Všechny oficiální zkratky časopisů jsou uvedené na portále PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

konkrétně oftalmologické časopisy

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?cmd=historysearch&querykey=1

Příklad citace monografie:

Blumgart, H., Fong, Y., Jarnagin, WR. (Eds): Hepatobiliary cancer, New York, B.C. Decker, 2000, 345 p.

Binder, S. (Ed): The Macula, Wien, Springer-Verlag, 2004, 309 p.

Novák, K.: Kniha. Praha, Galén, 2002, 800 s.

Příklad citace kapitoly v monografii:

Nový, K.: Název kapitoly. In Novák, K. (Ed), Kniha. Praha, Galén, 2002, s. 600–670.

Příklad citace článku v periodiku:

Novotný, J., Kubová, Š., Octář, J. (nejvíce 3 první autoři) et al.: Článek. Cesk Slov Oftalmol, 43 (ročník); 2004: 352–363.

Příklad citace článku ve sborníku:

Autor. Název (článku). Autor. In Název (zdrojového dokumentu = sborníku). Vydání (první vydání se nemusí uvádět). Nakladatelské údaje (místo, nakladatel), rok. rozsah (strana od do). ISBN (ISSN) není povinné.

Příklady:

Macík, K: Marketing vysokých škol – představy a skutečnost. In Marketing vysokých škol: sborník příspěvků mezinárodní konference Projekt Tempus Phare CME 97-3026, Praha 16.–17. března 2000. Ed. František Freiberg a jiní. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2000, s. 117-126. ISBN 80-01-02163-7.

Fazekas, Francis: Matrix algorithms and methods (MAM) to analyse stochastic chains and processes. In Proceedings of the 6th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies. Budapest, 9-11 November, 1998. Edit. by I. Zobory. Budapest: Technical University, c1998, p. 477-483. ISBN 963-420-635-2.

Příklad citace elektronické monografie:

Autor, spoluautor:  Název. Druh nosiče. Podřízená odpovědnost (editor, překladatel, ilustrátor). Vydání. Místo vydání: vydavatel, datum vydání. Datum aktualizace. Datum citování. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo (např. ISBN). Příklad: Vavrušek, Petr. Nápis Dareia v Bísutúnu [online]. Praha: Ústav starého Předního Východu FF UK, 1997 [cit. 2001-03-23]. Scripta electronica. Starý Orient. II, Seria monographica. Dostupný z WWW: < http://enlil.ff.cuni.cz/WWW/cz/scripta/monog/bisutun/1250/titul.htm >.

Příklad citace elektronického časopisu:

Název. Druh nosiče. Vydání. Místo vydání. Vydavatel. Datum vydání. Datum citování. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo (ISSN). Příklad: Chip [online]. Praha: Vogel Publishing, 1999- [cit. 15. ledna 2002]. Měsíčník. Dostupné na WWW:< http://www2.chip.cz/3/>.

Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. Praha: Ikaros, 1997- [cit. 19. března 2001]. 10x ročně. Dostupné na WWW: < http://www.ikaros.cz/>. ISSN 1212-5075.

Příklad citace článku v elektronickém časopisu:

Autor:  Název. Název časopisu. Druh nosiče. Vydání. Označení čísla. Datum aktualizace/revize. Datum citování. Dostupnost. Příklady: Churá, Martina. Atlas roztahuje křídla. Chip [online]. Březen 2001 [cit. 19. března 2001]. Dostupné na WWW: < http://www.chip.cz/texty/2001_1/0319/alt.shtml >.

Vojtášek, F.: Vyhledávací služba Google začala indexovat soubory PDF. Ikaros [online]. 2001, č. 3 [cit. 2001-01-03]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200208261 >. ISSN 1212-5075.

Příklad citace článku v elektronickém sborníku z konference:

Autor.:  Název. In Název sborníku. Místo a datum konání. Druh nosiče. Rok vydání. Datum citování. Lokace. Příklady: Papík, R.: Zdroje šedé literatury a jejich strategický potenciál pro vědu a obchod. In Inforum 2000, Praha, 23.–25. května 2000. Sborník [online]. 2000 [cit. 19. března 2001]. Dostupné z WWW: < http://www.inforum.cz/inforum2000/index.htm >.

 1. Přílohy – obrázky, grafy, schémata, fotografie a tabulky se přikládají volně k rukopisu, každá příloha zvlášť. Tabulky se píší na počítači, legenda se uvádí nad tabulkou, poznámky a vysvětlivky pod tabulkou. Grafy musejí být zpracovány v programu Excel. Místo, kam se má příloha umístit v textu, se označí přímo v textu, např. (obr. 1 nebo graf 3) nebo

Text…

xxx Obrázek č. 1 xxx

text…

Opakované odkazy se označí „viz obr. 1“ atp.

Elektronická obrazová dokumentace. Pérovky a fotografie (i barevné) přijímá NTS ve formátech tif, eps a jpg, je třeba užít velkého rozlišení z důvodů kvality. Pozor: obrázky zabudované do dokumentu WORD nebo dodané samostatně jako soubor WORD nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení), proto nelze tento formát pro obrázky užívat. Též nelze používat obrázky v Power Pointu: tento program je určen pro zpracování prezentací a nelze jej používat jako zdroj originálních obrázků pro tisk. Vždy je třeba předat původní zdrojové obrázky (tif, jpg, eps). Názvy obrázkových souborů opět vycházejí ze jména autora a čísla obrázku (např. Macek1.tif). Názvy mohou být maximálně osmimístné. Skenování barevných obrázků vyžaduje minimálně rozlišení 600x600 dpi, soubor musí mít alespoň 5MB. V komplikovaných případech lze autorům vyjednat kontakt přímo s tiskárnou.

Požadujeme foto prvního autora v kvalitním rozlišení ve formátu tif nebo jpg.

Pro transparentnost spolupráce předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) je nutné, aby byl každý článek zveřejněný v odborném časopise doprovázen čestným prohlášením prvního autora za celý kolektiv o přímém nebo nepřímém ovlivnění publikované práce firemními zájmy.

Doporučený text je:

 1. Autoři práce prohlašují, že vznik i téma odborného sdělení a jeho zveřejnění není ve střetu zájmů a není podpořeno žádnou farmaceutickou firmou.
 2. Autoři práce prohlašují, že v uplynulých 24 měsících byli a jsou smluvně vázáni určitou

(XY) společností, obdrželi od ní finanční podporu na provedení práce, publikace a účasti na odborné akci, případně jsou členy poradního sboru společnosti.

První autor publikace je zodpovědný za to, že text prohlášení bude odpovídat skutečné situaci jeho i spoluautorů.

Práce odpovídající všem těmto pokynům posílejte na adresu:

Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO, Oční klinika LFUP a FN, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc (CD nosič) nebo na  e-mail: jiri.rehak1@gmail.com cestou www.uschovna.cz  

(Aktualizováno 13. dubna 2018)

Kreditovaný kurz

 

Obrazový test diagnostiky papil zrakového nervu

Autor kurzu: MUDr.Petr Výborný, CSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články