Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

CÍLENÝ SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU U DIABETIKŮ 2. TYPU A OSOB S VYSOKÝM KARDIOVASKULÁRNÍM RIZIKEM – PRVNÍ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY MULTICENTRICKÉ PROSPEKTIVNÍ STUDIE

Autoři: Suchánek Š.1, Májek O.2, Grega T.1, Ngo O.2, Mináriková P.1, Brogyuk N.1, Seifert B.3, Dušek L.2, Zavoral M.1

Autoři - působiště: 1Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN Praha
, 2Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno, 3Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK, Praha

Článek: Gastroent Hepatol 2014; 68(5): 411-416
doi: 10.14735/amgh2014411
Kategorie: Gastrointestinální onkologie: původní práce
Počet zobrazení článku: 121x

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná

Targeted colorectal cancer screening in type 2 diabetes patients and high cardiovascular risk patients – first interim results of a multicenter prospective study

The National Colorectal Cancer (CRC) Screening Program has been running in the Czech Republic (CR) since 2000 and is focused on asymptomatic individuals with an average risk of this malignancy. However, according to some studies, there is evidence of a higher CRC risk in patients with metabolic diseases. Therefore, the Czech multicenter prospective study was launched in 2013 to verify this hypothesis. This text presents the first interim results, focusing on a sub-study on bowel preparation. The main aim of the study is to verify the assumption that people with increased cardiovascular risk with SCORE > 10% (ischemic heart disease – IHD) and diabetes mellitus type 2 (DM2) in the Czech population bear a higher risk of colorectal neoplasia (cancer; advanced adenoma – size ≥ 10 mm, high grade dysplasia, villous character). The secondary aim is to compare the effectiveness of different types of bowel preparation before colonoscopy. Initially, a pilot project evaluating the efficacy of sulfate salt solution (product Eziclen) was performed.

Material and methods:
The study will be running from 2013 to 2015. The project will involve 2,000 individuals (1,000 in the control group and 1,000 in the target group). All patients (aged 45–75 years) meet the condition of the "screening" population (asymptomatic, without family or personal history of colorectal neoplasia) and are examined by colonoscopy at eight centers for colonoscopy screening. The primary outcome is the prevalence of colorectal neoplasia in the target and the control group. In the bowel preparation pilot project, the effectiveness of bowel cleansing (4-point scale A–D) and its safety (changes in clinical biochemical values) was assessed.

Results:
640 individuals have been enrolled in the main study so far. In 44% of them (281 individuals; 167 men – 59%; 114 women – 41%; mean age 59 years) the complete data have been already recorded. The observed prevalence of adenomas was higher in the target group than in the control group (41 vs 29%, p = 0,034), both for men (45 vs 37%) and women (33 vs 21%); however, comparisons stratified by sex did not reach statistical significance. In the case of advanced adenomas and carcinomas the differences were not statistically significant. In the target group, more adenomas and advanced adenomas were diagnosed in patients with a combination of IHD and DM2 (55, i.e. 13%), than in patients with isolated ischemic heart disease (40, i.e. 12%) or DM2 (32, i.e. 5%). In the bowel preparation pilot project, 100 individuals were enrolled. Excellent (grade A) or adequate (grade A + B) bowel preparation was reached in 65% and 90% of the individuals, respectively. The level of bowel cleansing was significantly increased by using split dose regime. High detection of adenomas (57%) was recorded. No significant clinical changes in blood mineral levels before and after colonoscopy were observed.

Conclusion:
According to the interim study results, patients with a higher metabolic risk (cardiovascular; diabetes mellitus type 2) have a statistically significantly higher risk of adenomatous polyps; however, the study results are inconclusive and final conclusions will only be available after enrolling the total planned number of patients. The new bowel preparation method using sulfate salts solution is safe and effective, particularly when the split dose regime is used.

Key words:
colorectal cancer – adenoma – screening – metabolic risk – coronary heart disease – type 2 diabetes – bowel preparation – sulfate salts solution

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE „uniform requirements“ for biomedical papers.

Submitted:
1. 9. 2014

Accepted:
3. 10. 2014


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Národní program screeningu kolorektálního karcinomu (KRK) probíhá v České republice (ČR) od roku 2000 a je určen pro jedince s běžným rizikem tohoto zhoubného onemocnění. Existují však literární podklady, že pacienti s metabolickým onemocněním mohou mít vyšší riziko KRK. Proto byla v roce 2013 zahájena v ČR multicentrická prospektivní studie k ověření této hypotézy. V tomto textu jsou publikovány první průběžné výsledky se zaměřením na podstudii o střevní přípravě. Hlavním cílem studie je ověřit předpoklad, že osoby se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem dle SCORE > 10 % (ICHS) a diabetici 2. typu (DM2) v české populaci jsou zároveň nositeli vyššího rizika kolorektální neoplazie (karcinom, pokročilý adenom – velikost ≥ 10 mm, těžká dysplazie, vilózní charakter). Vedlejším cílem je porovnat efektivitu různých typů střevní přípravy před kolonoskopií při střevní očistě. Před zahájením této podstudie byl proveden pilotní projekt ke zjištění efektivity nové střevní přípravy roztokem sulfátových solí (preparát Eziclen).

Materiál a metody:
Studie probíhá v letech 2013–2015. Celkový počet zařazených pacientů je plánován na 2 000 (1 000 v cílové a 1 000 v kontrolní skupině). Všichni vyšetřovaní (ve věku 45–75 let) splňují podmínku „screeningové“ populace (asymptomatičtí, bez rodinné či osobní anamnézy kolorektální neoplazie) a jsou vyšetřováni kolonoskopicky v osmi Centrech pro screeningovou kolonoskopii. Hlavní sledovanou veličinou je prevalence kolorektální neoplazie v cílové a kontrolní skupině. V podstudii střevní přípravy byla hodnocena efektivita střevní očisty (čtyřstupňová škála A–D) a bezpečnost (změny iontogramu).

Výsledky:
Do současné doby bylo do hlavní studie zařazeno 640 osob, z toho u 44 % (281 jedinců; 167 mužů – 59 %; 114 žen – 41 %; průměrný věk 60 let) byla zaznamenána úplná data. V cílové skupině byla oproti kontrolní skupině vyšší prevalence adenomu v celkovém počtu (41 vs 29 %; p = 0,034), u mužů (45 vs 37 %) i u žen (33 vs 21 %), rozdíly v rámci pohlaví však nedosahují statistické významnosti. V případě pokročilých adenomů a karcinomů nebyly rozdíly statisticky významné. V cílové skupině byly zachyceny adenomy i pokročilé adenomy častěji u pacientů s kombinací ICHS a DM2 (55, resp. 13 %) než se samotným onemocněním ICHS (40, resp. 12 %) a DM2 (32, resp. 5 %). Do pilotního projektu střevní přípravy bylo zařazeno 100 pacientů. Excelentní (stupeň A) a adekvátní (stupeň A + B) střevní příprava byla docílena u 65 % a 90 % vyšetřovaných. Úroveň střevní očisty byla výrazně zvýšena při použití dělené přípravy. Byl prokázán vysoký záchyt adenomů (57 %). Žádné změny iontogramu před kolonoskopií a po ní nebyly klinicky významné.

Závěr:
Dle průběžných výsledků studie mají pacienti s vyšším metabolickým rizikem (kardiovaskulární, DM2) vyšší riziko adenomových polypů, výsledky studie však prozatím nejsou konkluzivní, a definitivní závěry tak bude možné stanovit až po náběru plánovaného počtu pacientů. Nová střevní příprava roztokem sulfátových solí je bezpečná a efektivní, zejména v případě děleného dávkování.

Klíčová slova:
kolorektální karcinom – adenom – screening – metabolické riziko – ischemická choroba srdeční – diabetes mellitus 2. typu – střevní příprava – sulfátové soli

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 4x
 
 

Čtěte dále

Noví členové redakční rady časopisu

Gastroenterologie a hepatologie

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Gastroenterologie a hepatologie

SOUTĚŽ O DVĚ NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ PRÁCE 2016

Gastroenterologie a hepatologie

Gastrointestinální onkologie

Gastroenterologie a hepatologie

Novinky v roce 2017

Gastroenterologie a hepatologie

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články