Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Pokyny pro autory a recenzenty

Časopis Česká gynekologie je odborný recenzovaný časopis ČLS JEP, vycházející 6x ročně. Články jsou publikovány v českém, slovenskémnebo v anglickém jazyce. Časopis publikuje: původní vědecké práce, přehledové články, kazuistiky, zprávy z odborné společnosti, recenze knih, osobní zprávy a dopisy redakci. K publikaci může být přijat pouze rukopis, který nebyl a nebude publikován v jiném periodiku. Otištěné články jsou vlastnictvím vydavatele a případné přetištění je možné pouze se souhlasem vydavatele a s citací původního zdroje.

PŘÍPRAVA RUKOPISU

Textová část rukopisu musí být zpracována v textovém editoru word - písmo Times New Roman, velikost 12 bodů, vlastní text musí být napsán formou hladké sazby, bez zarážek, odrážek, tvrdých enterů na konci řádky, tabulátorů. Veškerá přednastavení je potřeba zrušit. V dokumentu rukopisu zachovejte pořadí: titulní strana, anglický překlad názvu, anglický souhrn, keywords, souhrn a klíčová slova česky (slovensky), vlastní text, literatura, tabulky, popisky k obrázkům.

Obrázky a grafy – samostatný soubor (nevkládat do dokumentu word) ve formátu JPG, TIF, EPS ve vysokém rozlišení – 300 DPI.

Pokud jsou grafy ve formátu MS excel, je třeba k nim připojit původní numerické údaje, aby grafy mohly být převedeny do počítačové grafiky.

Obrázky a grafy zaslané ve wordu nejsou pro tisk vhodné, stejně jako obrázky ve formátu power point – je nutné je převést do formátu JPG nebo TIF.

Tabulky – samostatně, číslovat v pořadí tak, jak jdou za sebou, posílají se ve formátu MS excel nebo word, nelze je přijmout ve formě obrázku.

Použití cizích materiálů – schémata, obrázky, grafy aj. mohou být publikovány pouze s písemným souhlasem držitele autorských práv.

Je nutno dodržovat platná pravidla pravopisu (progresivní znění). Odborná terminologie, zkratky a symboly musí odpovídat platným normám, zejména SI.

Rukopis pročíslujte v pořadí: titulní strana, souhrn, klíčová slova, vlastní text, literatura, text legend pod obrázky, tabulky. Obrázky a grafy připojte samostatně.

Rukopis musí obsahovat imprimatur vedoucího pracoviště a prohlášení, že práce nebyla a nebude publikována v jiném časopise.

Doporučené rozsahy rukopisu

Původní práce: 1500–2000 slov, tj. 5–8 normalizovaných stran.

Práce pro praxi a kazuistiky: 500–1000 slov, tj. 2–3 normalizované strany.

Souhrnné články (doškolování lékařů): 1000 až 2000 slov, tj. 3–6 normalizovaných stran.

Větší rozsah práce je nutno dohodnout předem s redakcí. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout práci z jazykových důvodů.

RUKOPIS SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO ČÁSTÍ:

1. Titulní strana

 • Stručný a výstižný název článku v českém a anglickém jazyce.
 • Příjmení autora - autorů, zkratka křestního jména (Novak J., Novaková H.). V případě odlišného pracoviště označit číslovkou – horním indexem (Novak J.1, Novaková H.2).
 • Název pracoviště, odkud práce pochází, vč. celého jména a všech titulů přednosta nebo vedoucího pracoviště (u každého autora).
 • Kontaktní adresa hlavního autora, telefon, e-mailová adresa, na kterou se bude zasílat korespondence týkající se rukopisu.

Dále může být přiloženo prohlášení týkající se odpovědnosti za práci, popřípadě zdroje podpory (názvy grantů apod.).

2. Souhrn a klíčová slova

Souhrn – má vystihnout, co se skutečně vyšetřovalo a zjistilo, žádná obecná prohlášení a perspektivy.

U všech článků musí být v českém a anglickém jazyce. Anglický text bude korigován v případě potřeby redakcí. Strukturovaný souhrn by neměl překročit 300 slov včetně označení názvů hlav. Pořadí hlav souhrnu jenásledující:

Cíl studie (Objective), Typ studie (Design), Název a sídlo pracoviště (Setting), Metodika (Methods), Výsledky (Results), Závěr (Conclusion), Klíčová slova (Key words).

Rozsah každého souhrnu by neměl přesahovat 300 slov.

Klíčová slova – 3 až 10 slov (max. 255 znaků) mají podat výstižně hlavní problematiku, o které se pojednává. Jejich výběru věnujte zvláštní pozornost, neboť podle nich bude vaše práce uváděna v Index Medicus, případně v jiných referátových časopisech, a na internetu. Proto doporučujeme užívat hesla uváděná v Index Medicus.

3. Vlastní text rukopisu

Text se rozděluje na: ÚVOD, SOUBOR A METODIKA, VÝSLEDKY, DISKUSE, ZÁVĚR a popřípadě PODĚKOVÁNÍ

Úvod

Zachycuje stručně účel práce a shrnuje zdůvodnění studie nebo pozorování.

Soubor pacientek a metodika

Použité metody (u přístrojů uvádějte výrobce) a postupy se popisují do takových detailů, aby je mohla použít jiná pracoviště. Přesně se charakterizují použitá léčiva a chemikálie. U léků generické názvy, firemní event.v závorce. Uvádějí se počty pozorování, použitá metoda statistického hodnocení a významnost výsledků.

Výsledky

Stručné a výstižné shrnutí dosažených výsledků.

Diskuse

Vyzdvihují se zejména nové a důležité aspekty práce, hodnocení efektu studie, konfrontace s obdobnými studiemi.

Závěr

Krátké shrnutí práce.

Další úprava textu

 • Zkratky v textu musí být vysvětleny slovy.
 • Odkazy v textu na obrázky a tabulky vždy v závorce uvnitř nebo na konci věty, event. na konci odstavce: (obr. 1), (graf 1), (schéma 1), (tab. 1). Na okraji textu se označí, kde má být tabulka (nebo obrázek) zařazena.
 • Odkazy v textu na citaci literatury: číslo citace v závorce – [14] musí odpovídat číslu v „Literatuře“. Pozor: literatura se řadí abecedně, nikoli podle za sebou jdoucích citací v textu.
  Označení pacientů, čísla chorobopisů atd. se neuvádí, ani žádné další údaje, podle kterých lze identifikovat pacienta.

Tabulky a obrázky

Legenda se uvádí nad tabulkou (Tab. 1. Název) u obr. pod obrázkem. Tabulky a obrázky se nezařazují do textu, ale přikládají se posloupně za sebou na konec rukopisu.

Granty, poděkování apod.

se uvádějí před literaturou.

4. Literatura

Počet citací není omezen, ale doporučuje se uvádět pouze literaturu, z níž autor čerpal informace či podněty, a nebo s níž srovnává vlastní výsledky (předpokládá se nejvýše 30–40 citací ne starších pěti let), s důrazem na citace domácích autorů.

Odkazy na literaturu v textu se uvádějí čísly v hranatých závorkách. Citované informační prameny jsou sestaveny v abecedním pořadí podle příjmení hlavního autora (30 řádků na jedné straně, čísla citací musí souhlasit s čísly uvedenými v textu. Formální úprava se řídí ČSN ISO 690. Pokud jevíce autorů než čtyři, uvádějí se pouze první tři jména a zkratka „et al.“.

 • Citace se řadí abecedně podle jmen prvních autorů, očíslují se a odkazy na literaturu v textu se uvádějí pouze čísly v hranaté závorce. Je vhodné citovat literaturu posledních pěti let, omezit autocitace a důraz klást na citace českých autorů.
 • Citace časopiseckých prací – příjmení autora, čárka, zkratka křestního jména, tečka (nejvíce 4 autoři; je-li autorů 5 a více, pak uvést jen 3 autory,čárku, et al.), plný název práce, tečku. Oficiální zkratka časopisu, rok, ročník (event. číslo), první stránka, pomlčka, poslední stránka, tečka. Před první stranu u českých a slovenských zkratku „s.“, u anglických „p“(„S.“ u německých).
 • Citace knihy – autor, název knihy. Místo vydání, dvojtečka, nakladatel, rok, stránky. Při citaci knižní kapitoly – jméno autora a název kapitoly, tečka. In Citovaná kniha. Citace článku ve sborníku začíná uvedením jména autora a názvu práce, následuje In jméno editora, název sborníku, místo vydání: vydavatel, rok a stránky.
 • V názvech prací psaných anglicky začíná velkým písmenem jen první slovo názvu, v ostatních slovech se píše na počátku malé písmeno, pokud nejde o vlastní jméno, zeměpisný název, národ.
Příklady správných forem citací:
 • tištěná monografická publikace: Zeman, M. První pomoc. 2. ed. Praha: Galén, 1998, 143 s.
 • příspěvek v monografické publikaci: Linek, V. Poruchy paměti. In Preiss, V. Klinická neuropsychologie. Praha: Grada Publishing, 1998, s. 96–115.
 • článek v seriálových publikacích: Pelikánová, T. Současné trendy inzulinoterapie. Vnitřní lék, 2002, 48, 6, s. 523–529.

Informace o lokaci elektronických dokumentů, vystavených na internetu, musejí odkazovat na dokument, který byl skutečně viděn, a musejí obsahovat způsob přístupu k dokumentu, stejně jako síťovou adresu pro lokaci.

Existuje-li verze tištěná a mimo ní je dokument dostupný i na internetu, uvedeme jako první verzi tištěnou a poté i aktuální dostupnost na internetu.

Za literaturou plné jméno, tituly a adresa autora.

Rukopisy zadávejte po přihlášení do elektronického systému OREL – http://orel.prolekare.cz a postupujte podle pokynů pro autory. Váš článek bude následně zařazen k recenzi a posouzen k publikaci.

Aktualizováno 23. 2. 2017

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články