Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Biologická léčba

Ixekizumab může představovat klinický benefit i pro pacienty rezistentní vůči secukinumabu

Ixekizumab může představovat klinický benefit i pro pacienty rezistentní vůči secukinumabu

Interleukin 17A (IL-17A) patří mezi nejnovější terapeutické cíle v léčbě psoriázy. Pokud nemocný se středně těžkou až těžkou psoriázou na některý z antagonistů IL-17A nereaguje, je nyní pro dermatologa obtížné rozhodnout, jak v léčbě dále pokračovat – zda dále cílit na IL-17A, nebo zvolit jiný z prozánětlivých cytokinů − tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-α) nebo interleukin 12/23. Záměny starších cílených léčiv již byly prostudovány, u novějších tyto informace zatím dostupné nejsou.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Ixekizumab v léčbě psoriázy dosáhl superiority nad ustekinumabem

Ixekizumab v léčbě psoriázy dosáhl superiority nad ustekinumabem

Nedávné pokroky ve výzkumu patogeneze psoriázy odhalily, že signální dráha interleukinů (IL) 23 a 17 je pro rozvoj onemocnění klíčová. Prvním úspěšným pokusem o cílení léčby na tuto dráhu byl ustekinumab, protilátka blokující IL-12 a IL-23, který v klinických studiích přinášel po 12 týdnech léčby až polovině pacientů nejméně 90% zlepšení příznaků onemocnění. Studie IXORA-S srovnávala účinnost ixekizumabu, nového selektivního inhibitoru IL-17A, s ustekinumabem.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Post-hoc analýza vlivu kouření na efekt léčby baricitinibem u pacientů s revmatoidní artritidou

Post-hoc analýza vlivu kouření na efekt léčby baricitinibem u pacientů s revmatoidní artritidou

Efektivita některých terapeutických strategií v léčbě revmatoidní artritidy (RA) je snížená u pacientů-kuřáků. Cílem této post-hoc analýzy dat ze 2 klinických studií fáze III bylo zhodnotit vliv kouření na výsledky léčby baricitinibem.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Vliv ixekizumabu na zmírnění depresivních symptomů a intenzity chronického zánětu u pacientů s psoriázou

Vliv ixekizumabu na zmírnění depresivních symptomů a intenzity chronického zánětu u pacientů s psoriázou

Deprese patří mezi časté komorbidity psoriázy. Podle nedávného dotazníkového šetření provedeného v populaci Spojených států amerických se prevalence deprese u pacientů s psoriázou pohybuje kolem 16,5 %. Na jejím zvýšeném výskytu u těchto nemocných může mít podíl psychologická zátěž spojená se samotným onemocněním. Zvýšení rizika deprese může být podmíněno také společnými fyziologickými procesy, které hrají roli v patogenezi obou nemocí. Recentní studie naznačují možný význam chronického zánětu v rozvoji deprese jakožto komorbidity psoriázy.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Baricitinib snižuje hladinu glykosylovaných proteinů akutní fáze u pacientů s revmatoidní artritidou

Baricitinib snižuje hladinu glykosylovaných proteinů akutní fáze u pacientů s revmatoidní artritidou

Na výroční konferenci American College of Rheumatology (ACR) konané v listopadu 2017 v San Diegu byl prezentován poster s výsledky post hoc analýzy klinické studie RA-BEAM. Předmětem analýzy byly hladiny glykosylovaných proteinů akutní fáze u pacientů se středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou (RA), kteří byli léčeni baricitinibem.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Bezpečnost a účinnost baricitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou během 128 týdnů léčby

Bezpečnost a účinnost baricitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou během 128 týdnů léčby

Revmatoidní artritida (RA) je zánětlivá polyartropatie, na jejíž patogenezi se podílí řada prozánětlivých cytokinů, mimo jiné i cytokiny závislé na Janusových kinázách. Baricitinib je nový selektivní a reverzibilní inhibitor Janusových kináz JAK1 a JAK2. V dosud provedených studiích fáze IIa a IIb zlepšoval ve srovnání s placebem příznaky RA u pacientů s aktivním onemocněním i přes léčbu chorobu modifikujícími léky. Předkládaný článek prezentuje výsledky studie fáze IIb, která hodnotila bezpečnost a účinnost baricitinibu během terapie trvající až 128 týdnů.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie