Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Prevence nauzey a zvracení u pacientů léčených karboplatinou

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 4.6.2017

Prevence nauzey a zvracení u pacientů léčených karboplatinou

Klinická doporučení pro antiemetickou terapii pacientů léčených karboplatinou jsou nekonzistentní v názoru, zda se mají antagonisté neurokininových receptorů (NK1RA) podávat spolu s antagonisty 5-hydroxytryptaminových receptorů (5HT3RA) a dexamethasonem (DEX). Nedávno publikovaná mezinárodní studie se zaměřila na účinnost antiemetické léčby dexamethasonem a palonosetronem v kombinaci s netupitantem či aprepitantem u těchto pacientů.

Emetogenní potenciál léčiv založených na platině

Cisplatina je považována za nejvíce emetogenní chemoterapeutickou látku, zvracení se bez antiemetické profylaxe vyskytne téměř u všech léčených pacientů. Odborné společnosti konzistentně doporučují tripletový režim antiemetické profylaxe u léčených pacientů – podání NK1RA, 5HT3RA a DEX. Pacienti léčení cisplatinou rutinně užívají NK1RA s výsledným zvýšením poměru pacientů zcela bez zvracení o 14–22 % ve srovnání s kontrolní populací, která užívá pouze dvojitou (dubletovou) terapii 5HT3RA + DEX. Karboplatina se řadí do skupiny středně emetogenních léčiv a odborné společnosti se neshodují v tom, zda je přidání NK1RA k dubletové terapii pro pacienty přínosné.

Kombinace netupitantu s palonosetronem (NEPA)

NEPA je první fixní perorální antiemetická kombinace obsahující nový vysoce selektivní NK1RA netupitant (300 mg) a farmakologicky a klinicky odlišný 5HT3RA palonosetron (0,5 mg; PALO). NEPA cílí na dvě kritické molekulární dráhy asociované s chemoterapií indukovanou nevolností a zvracením (CINV), a tak poskytuje profylaxi konzistentní s klinickými doporučeními v jedné dávce.

Palonosetron byl pro kombinovanou léčbu zvolen namísto 5HT3RA starší generace díky svým farmakologickým vlastnostem, kardiologickému bezpečnostnímu profilu a prokázané klinické účinnosti. V mechanistických studiích netupitant s palonosetronem vykazovaly synergické účinky v inhibici odpovědi na substanci P. Autoři prezentované studie zkoumali účinnost NEPA u podskupiny nemocných léčených karboplatinou v klinické studii fáze III, a to v kontextu dat o použití aprepitantu (APR) u pacientů na karboplatině.

Metodika studie

Analyzována byla data pocházející z mezinárodní multicentrické randomizované dvojitě zaslepené klinické studie fáze III pro podskupinu 196 pacientů léčených karboplatinou. Jednalo se o nemocné ve věku > 18 let s diagnostikovaným maligním tumorem, kteří byli naivní k chemoterapii a indikovaní k podávání opakovaných cyklů chemoterapie.

Pacienti byli náhodně rozděleni (v poměru 3 : 1) k perorálnímu užívání NEPA (300 mg netupitantu + 0,5 mg PALO) nebo APR (125 mg v den 1, 80 mg v den 2–3) a PALO (0,5 mg). Všichni pacienti navíc užívali DEX (12 mg). NEPA, APR a PALO byly podány 60 minut a DEX 30 minut před aplikací chemoterapie (den 1), APR byl dále podáván i ráno ve dnech 2–3.

Hlavním kritériem účinnosti byla úplná odpověď (bez zvracení, bez záchranné medikace) a absence významné nauzey (skóre ≤ 25 na 100mm analogové vizuální škále) během akutní (0–24 hod.) a oddálené (25–120 hod.) fáze a celkové doby (0–120 hod.) od zahájení chemoterapie. Závažnost nauzey byla pacienty hodnocena denně (vždy pro předcházejících 24 hod.) pomocí 100mm analogové vizuální škály. Účinnost byla hodnocena v post hoc analýze pro každý cyklus chemoterapie až do cyklu 4. Bezpečnost byla hodnocena na základě výskytu nežádoucích příhod během léčby.

Výsledky

Ze 196 pacientů léčených karboplatinou bylo celkem 145 pacientů zařazeno do skupiny NEPA a 51 pacientů do skupiny APR + PALO. Charakteristiky pacientů při vstupu do studie byly podobné pro obě skupiny, nicméně větší podíl pacientů s NEPA měl rakovinu plic, zatímco ve skupině APR + PALO bylo více pacientů s rakovinou vaječníků nebo hlavy a krku.

Poměr pacientů s úplnou odpovědí na léčbu i pacientů bez významné nauzey byl vysoký a srovnatelný v obou skupinách během všech 4 analyzovaných cyklů chemoterapie. Podrobné výsledky jsou uvedeny v tabulce níže.

 

NEPA

 

APR + PALO

 

 

Úplná odpověď (% pacientů)

Bez signifikantní nauzey (% pacientů)

Úplná odpověď (% pacientů)

Bez signifikantní nauzey (% pacientů)

Cyklus 1

80,0

84

82,4

82

Cyklus 2

90,6

88

87,5

92

Cyklus 3

92,2

91

87,5

83

Cyklus 4

93,4

96

90,0

90

Mezi skupinami nebyly pozorovány významné rozdíly v podílu pacientů, kteří zažili závažné nežádoucí příhody nebo příhody vedoucí k vysazení medikace.

Diskuse a závěr autorů

Jasné a konzistentní důkazy pozorované v několika studiích hodnotících aprepitant, NEPA a nedávno i rolapitant podporují klinický přínos profylaktického podání NK1RA/5HT3RA/DEX v rámci antiemetické léčby pacientům dostávajících karboplatinu. Přínos tohoto tripletového léčebného režimu byl konzistentní jak v malých, tak ve velkých studiích a též u podskupin pacientů s vyšším rizikem CINV (např. u žen). Míra tohoto přínosu (10–15 %) je srovnatelná s přínosem u pacientů léčených cisplatinou. Data jsou robustní a zahrnují celkem přibližně 1 350 pacientů léčených karboplatinou.

Vzhledem k těmto důkazům by společnosti pro tvorbu klinických doporučení měly zvážit podávání antiemetického tripletu zahrnujícího antagonisty receptorů NK1 i pacientům léčeným karboplatinou.

(este)

Zdroj: Jordan K., Gralla R., Rizzi G., Kashef K. Efficacy benefit of an NK1 receptor antagonist (NK1RA) in patients receiving carboplatin: supportive evidence with NEPA (a fixed combination of the NK1RA, netupitant, and palonosetron) and aprepitant regimens. Support Care Cancer 2016; 24: 4617–4625, doi: 10.1007/s00520-016-3304-1.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vyšší účinnost a ekonomická výhodnost fixní kombinace netupitant/palonosetron v porovnání s monoterapií palonosetronem

Chemoterapií navozená nauzea a zvracení (CINV) patří mezi nejčastější a nejobávanější nežádoucí účinky chemoterapie, jež výrazně ovlivňují kvalitu života pacientů. Logickou snahou je takovýmto komplikacím předcházet, což představuje pro zdravotnický systém značnou finanční zátěž. V následujícím článku jsou prezentovány výsledky analýzy, která byla zaměřena nejen na porovnání účinnosti fixní kombinace netupitant/palonosetron v porovnání s palonosetronem v monoterapii, ale i na její finanční efektivitu.

Profil fixní kombinace netupitant/palonosetron a její potenciál v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení

Chemoterapií indukovaná nevolnost a zvracení (CINV) jsou spojeny s významným zhoršením kvality života pacientů. Výskyt CINV je ovlivněn emetogenitou chemoterapie, opakováním cyklů chemoterapie a přítomností rizikových faktorů na straně pacienta (ženské pohlaví, věk < 50 let, anamnéza minimálního příjmu alkoholu, kinetóza při jízdě v autě, nevolnost a zvracení během předchozí chemoterapie, nevolnost a zvracení během těhotenství). Výrazná a nekontrolovaná CINV může vést až k nutnosti hospitalizace. Používání kombinace antagonistů receptorů pro 5-hydroxytryptamin 3 (serotonin, 5-HT3), dexamethasonu a antagonistů receptorů pro neurokinin 1 (NK1) zlepšilo kontrolu CINV akutního (do 24 hodin) i pozdního (více než 24 hodin po podání emetogenní léčby) u jednodenní chemoterapie.

Kombinace netupitant/palonosetron v prevenci zvracení u středně a vysoce emetogenní chemoterapie

Nauzea a vomitus v důsledku protinádorové terapie jsou stále problémem pro pacienty i ošetřující lékaře. V nedávné době byla zveřejněna nová mezinárodní antiemetická opatření a současně byla uvedena na farmaceutický trh nová léčiva. Patří mezi ně i fixní kombinace netupitantu a palonosetronu.Všechny novinky