Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Postavení NEPA v antiemetické profylaxi

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 5.2.2018

Postavení NEPA v antiemetické profylaxi

Nevolnost a zvracení v léčbě onkologických pacientů je multifaktoriální proces, na němž se podílí řada receptorů, a proto je obtížné najít vhodný léčivý přípravek k jejich ovlivnění. První dostupná fixní kombinace palonosetronu s netupitantem (NEPA) představuje možnost ovlivnění dvou hlavních signalizačních drah, jež jsou zodpovědné za tyto nepříjemné vedlejší účinky chemoterapie.

Vliv NEPA na nauzeu a zvracení

Hlavními mediátory chemoterapií navozené nauzey a zvracení (CINV – chemotherapy-induced nausea and vomiting) jsou serotonin a substance P. Serotonin vyvolává zvracení aktivací receptorů 5-HT3 a je zodpovědný za akutní zvracení, kdežto substance P má zásadní význam pro zvracení v opožděné fázi kvůli aktivaci neurokininových receptorů NK1.

Vzhledem ke složitosti ovlivnění CINV pouze jedním léčivým přípravkem jsou dnes k její profylaxi vyvíjeny fixní kombinace léčivých látek. NEPA je fixní kombinace palonosetronu (PALO) s netupitantem (NETU) v 1 tabletě. Ta přináší výhodu účinné prevence CINV po období 5 dnů od zahájení chemoterapie.

PALO je vysoce selektivní kompetitivní antagonista receptorů 5‑HT3 druhé generace, který má oproti starším inhibitorům 5‑HT3 až 100× vyšší afinitu k receptorům a podstatně delší terminální plazmatický poločas eliminace – přibližně 40 hodin. NETU je vysoce selektivní antagonista receptorů NK1, na nichž působí inhibici vazby substance P.

Dlouhý eliminační poločas NEPA umožňuje podání jediné antiemetické tablety pro období celého cyklu protinádorové terapie. Výhodou této kombinace je synergický účinek léčivých látek. NETU způsobuje svou vazbou na receptory NK1 jejich dočasný přesun do nitra buňky (internalizace). Stejně tak studie ukázaly, že vazba PALO na receptory 5-HT3 způsobuje nepřímo částečnou internalizaci receptorů NK1. Účinek NEPA na internalizaci receptorů NK1 je tak aditivní.

Účinnost a bezpečnost léčby pomocí NEPA byla ověřena ve 3 velkých randomizovaných dvojitě zaslepených studiích s celkovým počtem více než 2500 pacientů, a to jak středně emetogenní, tak i vysoce emetogenní chemoterapií. 

Lékové interakce

NETU je středně silným inhibitorem izoenzymu CYP3A4 a může v kombinaci s léčivy, jež jsou substrátem tohoto izoenzymu, způsobit zvýšenou expozici těmto léčivům. Neovlivňuje však na rozdíl od aprepitantu funkci CYP2C9, a proto nevstupuje do interakcí s warfarinem.

V klinické praxi to znamená, že kombinace NETU se silnými induktory CYP3A4 (např. rifampicin) vede k významnému snížení účinku NETU, a proto je doporučeno se této kombinaci vyhnout. Kombinace s inhibitory CYP3A4 (např. azolová antimykotika), zvyšuje expozici NETU, což však vzhledem k jeho jednorázovému podání nevyžaduje zvláštní opatření.

Je-li NETU kombinován s kortikosteroidy (substráty CYP3A4), je doporučeno snížit dávky kortikosteroidů na polovinu. Kombinace s cytotoxickými látkami, jež jsou také substráty CYP3A4, většinou nebyly hodnoceny jako klinicky významné.

Závěr

NEPA představuje jedinečnou možnost ovlivnění CINV s výhodou synergického účinku. Nezanedbatelným benefitem je také možnost jednorázového podání přípravku na celý cyklus chemoterapie, ale i v tomto případě se doporučuje současně podat dexamethason. Zároveň je zapotřebí opatrnosti pro určitý potenciál NETU vstupovat do lékových interakcí.

(mkd)

Zdroj: Tomíška M., Horská K. Fixní kombinace palonosetronu s netupitantem v antiemetické kombinaci. Remedia 2016; 26(1): 33–36.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nový nástroj k rozpoznání pacientů ve vysokém riziku nauzey a zvracení spojených s chemoterapií

I přes dostupnost efektivních antiemetik a existenci podrobných doporučených postupů nedosáhne až 40 % onkologických pacientů podstupujících chemoterapii kompletní kontroly nauzey a zvracení spojených s chemoterapií (CINV). Mezinárodní tým autorů se proto pokusil vytvořit nástroj k odhadu rizika CINV ≥ 2. stupně, tzn. výskytu ≥ 2 epizod zvracení nebo poklesu orálního příjmu kvůli nevolnosti, a to ode dne podání chemoterapie až do 5. dne po aplikaci. Tento nástroj by měl onkologům sloužit k optimálnímu výběru profylaktické antiemetické léčby.

Palonosetron jako prevence nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií u dětí

Práce mezinárodního týmu loni publikovaná v časopisu Future Oncology hodnotila bezpečnost a efektivitu palonosetronu podávaného v rámci prevence nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií u dětských onkologických pacientů.

Aktualizace doporučení ASCO pro antiemetickou profylaxi u dospělých pacientů léčených chemoterapií

V roce 1999 vydala Americká společnost pro klinickou onkologii (ASCO) první doporučení pro používání antiemetik v onkologické léčbě. Následující text shrnuje některé ze změn publikovaných v nejnovější aktualizaci v roce 2017. Vzhledem k rozsahu článku není blíže diskutována antiemetická léčba u pacientů podstupujících radioterapii, pozornost je věnována pouze profylaxi nauzey a zvracení v souvislosti s chemoterapií. Rovněž nejsou diskutovány aktualizace doporučení pro pediatrickou onkologickou léčbu.Všechny novinky