Kardiovaskulárna diabetológia a aktuálne problémy v kardiologickej starostlivosti u pacientov s diabetes mellitus


Published in: Forum Diab 2021; 10(2): 73
Category: Editorial


Problematika kardiovaskulárnych (KV) ochorení (KVO) u pacientov s diabetes mellitus (DM) je čoraz častejšie diskutovanou témou na odborných podujatiach, nakoľko práve KVO sú najčastejšou príčinou morbidity a mortality pacientov s DM. Táto problematika nezahŕňa len problematiku akcelerovanej koronárnej aterosklerózy, tradične radenej k makroangiopatickým komplikáciám DM, ale aj problematiku srdcového zlyhávania, problematiku porúch srdcového rytmu a problematiku ďalších KV-komplikácií asociovaných s DM. Preto neprekvapuje, že možno vo vedecko-výskumnej, ale čoraz častejšie aj v klinickej praxi pozorovať trend k formácii tzv. kardiovaskulárnej diabetológie ako samostatného pododboru diabetológie a kardiológie. Uvedený trend možno v zásade považovať za racionálny, nakoľko množstvo a rýchlosť rozvíjajúcich sa poznatkov v oblasti KVO asociovaných s DM stúpa rapídne a komplexnosť týchto ochorení si v budúcnosti s najväčšou pravdepodobnosťou vyžiada špecializovanú starostlivosť u odborníkov, ktorí sa budú cielene zaoberať problematikou ochorení srdca a ciev u pacientov s DM.

Predkladané číslo je koncipované práve v duchu KV-diabetológie a multidisciplinárnej starostlivosti (diabetológ, kardiológ, hemostazeológ), ktorá je nevyhnutná pre optimálny manažment srdcovo-cievnych ochorení u pacientov s diabetes mellitus. V čísle autori z popredných slovenských kardiologických, diabetologických a hemostazeologických pracovísk rozoberajú vybrané aktuálne problémy v kardiologickej starostlivosti u pacientov s DM, ako je problematika včasnej detekcie a katétrovej liečby porúch srdcového rytmu, problematika aktuálnej liečby akútnych koronárnych príhod, problematika dlhodobej antitrombotickej liečby pacientov s DM a fibriláciou predsiení, problematika venóznej tromboembolickej choroby a problematika aktuálnych možností využitia modernej antidiabetickej liečby v prevencii KV-príhod u pacientov s DM. V ďalších článkoch sa autori venujú niektorým častým, avšak niekedy opomínaným ochoreniam, ako je hypertrofia ľavej komory a pľúcna artériová hypertenzia, ktoré môžu (avšak aj nemusia) byť priamo spojené s DM a ktorých včasná detekcia, správna diferenciálna diagnostika a prípadná špecifická liečba môže výrazne zlepšiť prognózu pacienta.

Vážení čitatelia, verím, že takto zostavené číslo obohatí vaše poznatky z problematiky KV-ochorení u pacientov s DM a pomôže vám pri rutinnej starostlivosti o vašich pacientov.

S pozdravom


doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.

editor tohto čísla časopisu Forum Diabetologicum


Labels
Diabetology Endocrinology Internal medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account