′ GYNEKOPATOLOGIE


Authors: P. Škapa
Published in: Čes.-slov. Patol., 56, 2020, No. 4, p. 232
Category: MONITOR

… byly popsány HPV asociované adenokarcinomy vulvy, vagíny a anorekta

Lidský papilomavirus (HPV) se etiopatogeneticky uplatňuje především při vzniku karcinomů anogenitálního systému a orofaryngu u žen i u mužů. Nejčastějším histologickým typem nádoru asociovaným s HPV je dlaždicobuněčný karcinom následovaný adenokarcinomem typicky v oblasti děložního hrdla. Adenokarcinomy v ostatních regionech anogenitálního systému (vulva, vagína a anorektum) se u obou (tedy u všech) pohlaví vyskytují velmi vzácně a zpravidla nejsou kauzálně spojeny s HPV infekcí, i když se nástiny takové asociace sporadicky objevují v odborné literatuře ve formě kazuistik.

Autorskému kolektivu multicentrické mezinárodní studie se především z konzultačního materiálu podařilo shromáždit celkem 9 případů adenokarcinomů vagíny (4), vulvy (2) a anorekta (2 muži a 1 žena), u kterých byla prokazatelná přítomnost infekce vysoce rizikovými kmeny HPV. Základní metodikou studie byla imunohistochemická detekce markeru p16, která u všech 9 případů vykázala difúzní silnou (blokovou) pozitivitu v nádorové tkáni. Celkem u 7 nádorů bylo imunohistochemické vyšetření doplněno DNA nebo RNA in situ hybridizací (2 případy) anebo polymerázovou řetězovou reakcí (5 případů). U všech nádorů vyšetřených molekulárními metodami byla alespoň jedním postupem potvrzena přítomnost vysoce rizikových typů HPV v nádorové populaci. Žádného patologa pravděpodobně nepřekvapí fakt, že všechny nádory ve studii vykazovaly obdobný histologický vzhled, který připomínal HPV asociovaný endocervikální adenokarcinom obvyklého typu. Základním charakteristickým rysem byla papilární, vilózní nebo viloglandulární architektonika nádoru a na cytologické úrovni přítomnost četných apoptotických tělísek a mitóz především v apikální lokalizaci. To jsou silné indikátory možné asociace adenokarcinomu s HPV infekcí, jak již bylo v literatuře (i v Monitoru) dříve diskutováno.

Autoři touto studií definovali vzácnou skupinu adenokarcinomů anogenitální oblasti distálně od děložního hrdla, které vykazují histologické, imunohistochemické a molekulární známky infekce vysoce rizikovými kmeny HPV. Nabádají však také k pečlivé diferenciálně diagnostické rozvaze. Především v oblasti vagíny je totiž nutno zvážit možnost sekundárního metastatického postižení adenokarcinomem děložního hrdla, korporálního endometria nebo kolorektálním adenokarcinomem. Ani bloková pozitivita markeru p16 stanovená imunohistochemicky nemusí nutně znamenat HPV asociovanou lézi. Vždy je v této lokalizaci nutno vyloučit metastatický high grade serózní karcinom, který může též vykazovat blokovou pozitivitu antigenu p16..

- P. Škapa -


Sources
  1. Voltaggio L et al. A novel group of HPV-related adenocarcinomas of the lower anogenital tract (vagina, vulva, and anorectum) in women and men resembling HPV-related endocervical adenocarcinomas. Mod Pathol 2020; 33(5): 944-952.
Labels
Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology

Article was published in

Czecho-Slovak Pathology

Issue 4

2020 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account