′ GYNEKOPATOLOGIE


Authors: P. Dundr
Published in: Čes.-slov. Patol., 56, 2020, No. 4, p. 192-193
Category: MONITOR

… vyhodnocení přítomnosti a stupně rozsahu LVSI má u karcinomu endometria poměrně dobrou interpersonální reproducibilitu, nutná je však znalost základních diagnostických principů

LVSI („lymphovascular space invasion“) je u karcinomu endometria (EC) jeden ze základních prognostických parametrů. Tento parametr je spolu s dalšími používán při stratifikaci do prognosticky významných skupin a indikaci adjuvantní léčby u pacientek s časným EC. Jeho význam přetrvává i při subtypizaci EC do prognostických skupin na molekulární úrovni, kdy se v některých studiích při stratifikaci pacientů jedná o jeden ze 3 základních vysoce rizikových faktorů (spolu s expresí L1-CAM > 10 % a mutací TP53). Vzhledem k významnosti tohoto parametru pro terapeutická rozhodnutí je důležité dosáhnout co nejvyšší interpersonální shody při jeho hodnocení, doposud se však žádná studie nevěnovala komplexnímu vyhodnocení LVSI s ohledem nejen na přítomnost, ale i grade LVSI (který se ukazuje hraje při stanovení prognózy zásadní roli). Kolektiv autorů z více pracovišť se zaměřil na vyhodnocení interpersonální variability při hodnocení LVSI a to ve dvou fázích, zahrnujících hodnocení přítomnosti LVSI (fáze I, 48 případů) a stanovení grade LVSI (fáze II, 42 případů). Hodnotiteli bylo 6 zkušených gynekopatologů z více zemí, případy byly vybrány 3 patology z projektu PORTEC. Grading LVSI byl třístupňový: LVSI nepřítomna; fokální LVSI (definovaná jako 1 fokus LVSI v okolí nádoru) a výrazná („substantial“) LVSI (definovaná jako difúzní či multifokální LVSI v okolí nádoru). 

S ohledem na stanovení přítomnosti LVSI autoři zdůrazňují rozmanitost definování kritérií jednoznačné LVSI (jednoznačnost LVSI je však zásadní i podle klinických guideline (ESMO-ESTRO-ESGO) a sporná LVSI není při terapeutické rozvaze brána v potaz). Literární data jsou v tomto ohledu opravdu rozsáhlá a zahrnují spektrum různých parametrů, jako je přítomnost endoteliální výstelky, adherence nádorového embolu ke stěně cévy, charakter (typ) cévy, vitalita nádorového embolu, přítomnost erytrocytů a perivaskulárních lymfocytárních infiltrátů. Důležitý je také vztah k nádoru (LVSI je definována jako přítomnost nádorových elementů v lumen cév avšak mimo oblast vlastního nádorového ložiska). Bez ohledu na definiční kritéria je také důležitá znalost potenciálních artefaktů napodobujících LVSI. Zejména se jedná o arteficiální zavlečení nádorových struktur do lumen velkých cév či štěrbin v myometriu v důsledku manipulace při operaci nebo zavlečení nádorových struktur při přikrojení tkáně – to je typické zejména pro křehké nekrotické či chybně fixované nádory. Dále se poměrně často mohou vyskytovat retrakční artefakty v okolí nádorových žlázek či hnízd buněk a obtížné také může být rozlišení mezi LVSI a MELF typem invaze.

Výsledky fáze I (přítomnost LVSI) ukázaly úplnou shodu u 10/48 případů (21 %), částečnou shodu u 23/48 případů (48 %) a neshodu u 15/48 případů (31 %). Výsledky II fáze (grading LVSI) ukázaly úplnou shodu u 6/42 případů (14 %), částečnou shodu u 23/42 případů (55 %) a neshodu u 13/42 případů (31 %).

Závěrem autoři konstatují, že v reálné praxi by interpersonální shoda byly pravděpodobně podstatně vyšší – studijní soubor obsahoval i cíleně vybrané komplikované případy, které jsou v reálné praxi vzácnější, a poměr případů s a bez LVSI byl podstatně vyšší, než by odpovídalo procentuálnímu výskytu LVSI u EC. Z praktického hlediska je také nutné zdůraznit význam gradingu LVSI – absence a fokální LVSI se zdají mít podle dostupných studií stejný význam a nezhoršují prognózu, klinický významná je tedy nejspíše pouze výrazná („substantial“) LVSI. Problémem však může být v některých případech odlišení fokální a výrazné LVSI – zejména v případě, že v jednom ložisku je postiženo více cévních prostor s nádorovými elementy. V této situaci při postižení 2-5 cév v jednom ložisku není rozlišení mezi fokální a výraznou LVSI přesně stanoveno (kritéria PORTEC nicméně v této situaci definují jako výraznou LVSI při postižení 5 a více cév).

- P. Dundr -


Sources
  1. Peters EEM M et al. Reproducibility of lymphovascular space invasion (LVSI) assessment in endometrial cancer. Histopathology 2019; 75: 128-136.
Labels
Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology

Article was published in

Czecho-Slovak Pathology

Issue 4

2020 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account