Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Sympozium INDIVIOR: V centru zájmu pacient − individualizovaný přístup k substituční léčbě

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 9.7.2016

Sympozium INDIVIOR: V centru zájmu pacient − individualizovaný přístup k substituční léčbě

V rámci sympozia INDIVIOR s názvem „V centru zájmu pacient: individualizovaný přístup k substituční léčbě“, pořádaného 4. 5. 2016 během AT konference v prostorech Kongres hotelu Jezerka u Sečské přehrady, byla diskutována řada aktuálních témat nejenom z oblasti závislostí, jejich léčby, ale i legislativních změn a s nimi souvisejících problémů.

První příspěvek přednesl primář Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Petr Popov, MHA. Na úvod připomenul, že příští rok tomu bude již 20 let, co na jejich pracovišti probíhá kontinuální metadonová substituce. Dále se věnoval legislativní situaci substituční léčby v ČR v roce 2016 a zejména aktuální nepříznivé situaci, kdy hrozí, že substituční léčebný program nebude mít oporu v zákoně. Zároveň zdůraznil, že substituční léčba je v rámci Evropské unie významně podporována.

S druhým sdělením vystoupil MUDr. Zdeněk Veselý z Centra metadonové substituce Drop In, o. p. s., v Praze. Na pěti kazuistických sděleních poukázal na variabilitu dávkování při přechodu z metadonu na buprenorfin. Opakovaně byla zdůrazněna důležitost motivace, kterou bývá nejčastěji práce nebo péče o dítě. Na závěr své přednášky autor sdělení prezentoval nejnovější substituční zařízení fungující v rámci organizace Drop In v Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, které je určeno pro plně socializované pracující pacienty s intervaly návštěv 1× za 14 dní.

Třetí přednášku, na téma vysokých dávek metadonu, buprenorfinu (a „kolik je dost“), prezentoval MUDr. Vladislav Kmoch z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Podotkl, že rozdíly mezi jednotlivými pacienty mohou být dány i tím, že někteří jsou tzv. rychlí metabolizéři, a prezentoval i část výsledků farmakogenetické analýzy provedené u jimi sledovaných pacientů. Vyhodnoceno bylo rovněž dotazníkové šetření na téma dávkování v různých substitučních centrech v ČR. Autor sdělení na závěr pozval všechny účastníky sympozia na prohlídku pražské adiktologické kliniky a představil její jednotlivá zařízení.

Dr. med. Stephan Walcher ve své přednášce „How to move between drugs – and why from methadone to bup and back“ kromě shrnutí vlastních zkušeností a prezentace jím používaných schémat při přechodu z metadonu na buprenorfin nebo z buprenorfinu na metadon zdůraznil, že v Německu je substituční léčba až na malé procento privátně pojištěných pacientů zcela zdarma, a lékař má tedy možnost léčit bez omezení.

Kazuistické sdělení MUDr. Petra Nevšímala z AT ambulance při Nemocnici s poliklinikou Mělník nazvané „Převedení pacienta s extrémní dávkou metadonu na buprenorfin“ popisovalo zdlouhavý průběh léčby klienta s rodinnou genetickou zátěží z hlediska závislostí a problematickým rodinným prostředím.

Na závěr sympozia proběhla panelová diskuse, které se aktivně zúčastnil i zvaný přednášející Stephan Walcher. Řešen byl mimo jiné zajímavý dotaz, zda si klienti v Německu také stěžují na rozdílnou sílu metadonu. Německý host odpověděl, že situace v jeho zemi je podobná jako v Česku, metadon je připravován v lékárnách a vzhledem k rozdílům v dalších přidávaných látkách, které mohou s metadonem různě interferovat, lze říci, že je skutečně v každé lékárně jiný. Subjektivně pociťované rozdíly v síle metadonu mohou být také vyvolány dalšími faktory na straně pacienta a mohou například souviset s tím, jaké další léky či drogy užívá. Budoucnost vidí dr. Walcher v hromadně vyráběných léčivých přípravcích s tím, že podíl metadonu na trhu se bude konstantně snižovat.

doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Sympozium INDIVIOR. Kongres hotel Jezerka, Seč – Ústupky, 4. 5. 2016.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

POMI – krátký dotazník ke zjištění nesprávného užívání předepsaných opioidů

Prevalence zneužívání opioidních analgetik se v posledních letech zvyšuje, na což opakovaně poukazují epidemiologické studie. Pro klinickou praxi je proto důležité mít k dispozici screeningovou metodu pro odhalení pacientů, kteří mají zvýšené riziko nesprávného používání těchto omamných látek (zneužívání nebo užívání mimo léčebný záměr).

Návykové chování a závislost

Vzhledem k situaci v Česku by měli lékaři všech klinických oborů správně diagnostikovat závislost na psychoaktivních látkách a jiné návykové nemoci. Je třeba soustavně používat techniky krátké intervence, jak se o nich se v této práci zmiňujeme. Lékaři by měli riziko vzniku závislosti brát v úvahu při předepisování psychoaktivních léků, zejména benzodiazepinů, které mají velký návykový potenciál.

Rizikové faktory vzniku závislosti na opioidech

U opioidních analgetik užívaných k léčbě chronické bolesti byl prokázán potenciál vzniku závislosti. Článek amerických autorů uveřejněný v časopisu Pain Medicine se zabývá možnostmi predikce zneužívání opioidů u takto léčených pacientů a rizikovými faktory, jež se s daným typem závislosti pojí.Všechny novinky