Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Substituční léčba opiátové závislosti v praxi praktických lékařů

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 1.3.2017

Substituční léčba opiátové závislosti v praxi praktických lékařů

Výzkum, který shrnujeme v tomto článku, byl zaměřen na průkaz možnosti a účinnosti provádění inicializace i udržovací terapie buprenorfinem s psychosociální podporou u pacientů v primární péči v podmínkách České republiky.

Úvod

V systémovém zajištění dostupnosti substituční léčby mohou hrát velkou roli lékaři primární péče. Proveditelnost a bezpečnost předepisování buprenorfinu v praxi praktických lékařů již byla prokázána mnoha studiemi. Výhodou je především větší dostupnost jejich služeb, možnost flexibilnějšího plánování léčby a integrace závislých klientů do obecné pacientské populace. Při její realizaci by měli ambulantní lékaři spolupracovat se specializovanými centry.

Kritická fáze a její překonání

Jako kritické období uvádějí specialisté i praktičtí lékaři počáteční fázi léčby (tj. nastavení dávky a stabilizace pacienta). Výhodnou variantou se proto zdá být kombinace substituční centrum / praktický lékař, kdy by substituční centrum klientovi nastavilo dávku a stabilizovalo stav a pak předalo klienta lékaři primární péče, jenž by v léčbě pokračoval.

Studie rakouských autorů prokázala vysokou účinnost léčby u klientů, jimž byla ve specializovaném středisku nastavena dávka a jejich péče zde pokračovala po dobu dalších 3 týdnů, aby byla zajištěna stabilizace stavu. Poté jejich péče pokračovala v ambulanci praktického lékaře. O’Connor et al. pak během 12týdenní léčebné periody zjistili vyšší retenci u klientů léčených v jednotce specializované centrum / praktický lékař než pouze ve specializovaném centru.

Sledovaná populace v rámci výzkumu

V předkládané studii vedené v České republice bylo sledováno 132 klientů závislých na heroinu, již byli náhodně zařazeni do 3 modelů substituční léčby buprenorfinem (specializované centrum, kombinace specializovaného centra s ordinací praktického lékaře nebo pouze ordinace praktického lékaře). Průměrný věk pacientů činil 25 let, převažovali muži (76 %) a průměrná doba užívání heroinu dosahovala 7,5 roku. Klienti byly vyšetřeni indexem závažnosti návykového chování a dále byly využity údaje z lékařské dokumentace a krátké škály pro zjištění stupně závislosti.

Výsledky

Průměrná délka setrvání v programu činila téměř 2 měsíce (57,4 dne). Program v délce 3 měsíců dokončilo 35 % klientů. Kritickou dobou vzhledem k riziku vystoupení z terapie byl 5.−9. týden. Důležitým zjištěním je, že délka setrvání v programu ani míra dokončení 3měsíčního sledování nebyla závislá na způsobu poskytování substituční léčby. Z tohoto hlediska byly výsledky specializovaného centra srovnatelné s výsledky při poskytování buprenorfinu v ordinaci praktického lékaře.

Závěr

Tato zjištění potvrzují význam substitučních programů v intervencích zaměřených na minimalizaci rizik (tzv. harm reduction) a opravňují možnost rozšíření substitučních programů do praxe praktických lékařů a tím zlepšení dostupnosti této služby. Podmínkou úspěšné implementace je dodržování doporučených standardů programu, zkvalitnění vzdělávání praktických lékařů a zvýšení motivace k poskytování programu.

(raj)

Zdroj: Večeřová-Procházková A., Csémy L., Staňková Z. et al. Retence v substitučním programu buprenorfinem. Česká a slovenská psychiatrie 2007; 103 (7): 329–335.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání závislých na kodeinu se závislými na silných opioidních analgetikách

Práce uveřejněná v časopisu Drug and Alcohol Review se zabývala rozdíly mezi závislými na kodeinu a na silných opioidních analgetikách, kteří vyhledali léčbu. Poukázala na několik zásadních odlišností mezi oběma skupinami uživatelů legálních opioidů.

Využití buprenorfinu v léčbě kodeinové závislosti

Závislost na kodeinu představuje relativně nový zdravotní problém. Studie zaměřené na léčbu této závislosti doposud nebyly k dispozici. V terapii lze využít buprenorfin, který se osvědčil v substituční léčbě závislosti na heroinu, otázkou však je, jaké by mělo být jeho optimální dávkování.

Vliv bolesti na průběh terapie závislosti na preskripčně vázaných opioidech

Sekundární analýza studie Prescription Opioid Addiction Treatment Study, jejíž závěry byly zveřejněny na jaře roku 2016 v časopisu Drug and Alcohol Dependence, se zabývala vlivem intenzity bolesti na užití opioidů během 12týdenní terapie buprenorfinem-naloxonem u jedinců s chronickou bolestí a závislostí na opioidech.Všechny novinky