Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Srovnání substituční terapie buprenorfinem a metadonem u těhotných žen s opiátovou závislostí

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 14.9.2016

Srovnání substituční terapie buprenorfinem a metadonem u těhotných žen s opiátovou závislostí

Níže prezentovaná metaanalýza srovnávala efekt substituční terapie buprenorfinem a metadonem u těhotných uživatelek opiátů na výsledek gravidity a na projevy neonatálního abstinenčního syndromu (NAS) u dětí těchto žen.

Závislost na opiátech u těhotných

Dle údajů recentních studií dosahuje incidence uživatelek drog v graviditě 5,4 %, 1–2 % z nich jsou závislé na opiátech. Řada těhotných dále příležitostně užívá farmaka obsahující opioidy. Závislost na opiátech představuje kontinuální cyklus intoxikací a fází s abstinenčními příznaky, obě dvě fáze poškozují nejen matku, ale i vyvíjející se plod. Během intoxikace opiáty je matka ohrožena respirační zástavou nebo aspirací s následnou fetální hypoxemií, acidózou a hrozícím potratem. Plod je také ohrožen dlouhodobou růstovou retardací.

Neonatální abstinenční syndrom

Během abstinenčního syndromu pozorujeme u matek tachykardii, hypertenzi, zvracení a zvýšené metabolické nároky, což může mít za následek potrat plodu, předčasný odtok plodové vody, předčasný porod, abrupci placenty, preeklampsii aj. U těhotných uživatelek drog je rovněž zvýšená incidence vrozených vývojových vad plodů (např. atrioventrikulární kanál, syndrom hypoplazie levého srdce, spina bifida, gastroschíza).

Drogová závislost matek je spojena s rozvojem neonatálního abstinenčního syndromu (NAS) dětí v 55–94 %. Projevy NAS jsou závislé na typu drogy a postihují řadu systémů (CNS, GIT, cévní, respirační). Závažnost symptomů je určována skórováním dle Finneganové, hodnota skóre > 8 již vyžaduje medikamentózní léčbu NAS.

Substituční léčba v graviditě

V obecné populaci je standardní léčbou drogové závislosti na opioidech nasazení metadonu a buprenorfinu. I když American College of Obstetricians and Gynecologists nedoporučuje farmakologickou odvykací terapii během gravidity, obě zmíněné substance je možno užít i u těhotných žen.

Metaanalýza

Cílem metaanalýzy publikované v roce 2016 v Annals of Pharmacotherapy bylo zdokumentovat a porovnat výsledky podávání metadonu a buprenorfinu u těhotných žen a jejich dětí. Data byla získaná z medicínských studií publikovaných v databázích PubMed (v letech 1966–2016) a Embase (v letech 1973–2016). Přednostně byly voleny klinické randomizované kontrolované studie a práce, které přímo srovnávaly efekt buprenorfinu a metadonu během gravidity; do závěrečného zpracování bylo finálně zařazeno 5 klinických studií.

Výsledky

Při zpracování údajů bylo zjištěno, že při podávání buprenorfinu matkám byl výskyt neonatálního abstinenčního syndromu signifikantně menší ve srovnání se skupinou dětí narozených matkám léčeným metadonem. Procenta novorozenců vyžadujících léčbu NAS (buprenorfin 20–47 % vs. metadon 45,5–57 %) a množství morfinu aplikovaného dětem v rámci terapie NAS (buprenorfin 0,472–3,4 vs. metadon 1,9–10,4 mg) se v obou skupinách statisticky nelišila. Ani v dalších sledovaných parametrech (délka trvání NAS ve dnech, intenzita NAS dle skórování, délka hospitalizace ve dnech, gestační stáří v době porodu) se obě skupiny novorozenců signifikantně nelišily.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že metadon i buprenorfin patří k účinným preparátům s prokázanou bezpečností pro matku i novorozence ve srovnání s nelékařským užíváním opioidů. Existují důkazy, že buprenorfin by mohl být považován za ekvivalentní vzhledem k metadonu, avšak k potvrzení buprenorfinu jakožto bezpečnějšího, a tudíž preferovanějšího substitučního preparátu v léčbě drogové závislosti těhotných je zapotřebí provést více klinických studií.

(moa)

Zdroj: Noormohammadi A., Forinash A., Yancey A. et al. Buprenorphine versus methadone for opioid dependence in pregnancy. Ann Pharmacother 2016 Aug; 50 (8): 666−672, doi: 10.1177/1060028016648367.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace buprenorfin/naloxon v léčbě opiátové závislosti v průběhu těhotenství

V kanadské observační studii byl zkoumán efekt kombinovaného preparátu buprenorfin/naloxon při užívání v těhotenství. Autoři dospěli k závěru, že tento lék lze s úspěchem použít právě v substituční léčbě drogově závislých těhotných žen.

Bezpečnost substituční terapie závislosti na opioidech u gravidních žen

Prevalence závislosti na opioidech u těhotných žen podobně jako v celé populaci ve Spojených státech amerických od roku 2000 výrazně narůstá. V letech 1998–2011 se více než zdvojnásobila, a to až na 4/1000 porodů. Vzrůstá počet gravidních, které zneužívají opioidy vázané na lékařský předpis, stejně jako nelegální opiátové drogy. Otázkou bezpečnosti substituční terapie tohoto typu závislosti pro těhotnou, plod a dítě se zabývala metaanalýza amerických autorů zveřejněná letos na jaře v časopisu Addiction.

Substituční terapie − německé neoblíbené dítě

Následující článek shrnuje postřehy zvaného hosta letošní AT konference Dr. med. Stephana Walchera, který zde 4. května 2016 vystoupil s přednáškou s originálním názvem „Substitution Therapy − Germany’s disliked child“ (Substituční terapie − německé neoblíbené dítě).Všechny novinky