Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Faktory ovlivňující zamýšlenou délku léčby závislosti na opiátech

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 12.11.2016

Faktory ovlivňující zamýšlenou délku léčby závislosti na opiátech

Studie amerických autorů uveřejněná v Journal of Substance Abuse Treatment se zabývala faktory, které ovlivňují rozhodnutí klientů o délce setrvání v programu udržovací léčby opiátové závislosti buprenorfinem (BMT).

Úvod

Substituční udržovací terapie metadonem nebo buprenorfinem je metodou volby užívanou v léčbě závislosti na opioidech. Její přínos pro uživatele drog spočívá ve zlepšení psychického, tělesného a sociálního zdraví. Vědeckými metodami totiž bylo prokázáno, že substituční léčba je spojena s podstatnou redukcí zneužívání nelegálních opioidů a snížením mortality související s užíváním drog i kriminality. Dále dochází ke snižování nákladů na zdravotní péči či omezení výskytu infekčních chorob. Celkově jde o jeden z nejefektivnějších způsobů farmakologické terapie závislosti na opioidech.

I přes prokázanou účinnost této léčby (a špatnou prognózu po jejím předčasném přerušení) není ve Spojených státech léčena více než polovina uživatelů drog, kteří by pro tuto metodu mohli být indikovaní. Cílem prezentované práce proto bylo zkoumat důvody léčby a její zamýšlenou délku u pacientů již zařazených v programu substituční terapie.

Studovaný soubor pacientů

O účast v průřezové studii byli požádáni všichni klienti (n = 100) buprenorfinového substitučního programu Medical University of South Carolina, kteří jej využívali v době sběru dat. Výzkumu se nakonec zúčastnilo 69 uživatelů. Průměrně byli na BMT téměř 3 roky (s průměrnou denní dávkou buprenorfinu 14,4 mg). 

Výsledky

Většina účastníků (82 %) zamýšlela dále pokračovat v substituční léčbě po dobu alespoň 12 měsíců. Demografické údaje jako věk, pohlaví, vzdělání, abúzus kokainu nebo užívání heroinu v minulosti neměly vliv na zamýšlenou dobu setrvání v substitučním programu.

Pozdější věk prvního užití drogy, delší doba na BMT, obavy z bolesti či relapsu závislosti po ukončení léčby byly pozitivně spojeny se zamýšlenou dobou setrvání na léčbě. Opačný trend byl pozorován, pokud klient v poslední době diskutoval s poskytovatelem léčby o vystoupení ze substitučního programu nebo se již o ukončení pokusil. Se zamýšlenou dobou setrvání na udržovací léčbě byl rovněž negativně spojen nesoulad mezi systémem substitučního programu a denními aktivitami klienta, dále se jednalo o obavy z abstinenčních příznaků, či dokonce příjemné pocity spjaté s užíváním buprenorfinu.

Mezi nejčastěji udávané důvody pro pokračování BMT patřily obavy z výskytu abstinenčních příznaků (90 % klientů), relapsu (65 % klientů) a bolesti (52 % klientů).

Závěr

Většina klientů substitučního programu plánovala pokračovat v léčbě minimálně po dobu 1 roku. Výsledky prezentované studie podávají důležité informace ohledně subjektivních důvodů pokračování v léčbě, jakož i faktorů ovlivňujících plánovanou délku setrvání v substitučním programu. Tato zjištění mohou vést ke zlepšení organizace programů léčby závislosti, a tudíž i k lepším klinickým výsledkům.

(raj) 

Zdroj: Bentzley B. S., Barth K. S., Back S. E. et al. Patient perspectives associated with intended duration of buprenorphine maintenance therapy. J Subst Abuse Treat 2015 Sep; 56: 48−53, doi: 10.1016/j.jsat.2015.04.002.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Využívání udržovací terapie v léčbě závislosti na opioidech a preference uživatelů

Podle dostupných dat splňovalo v roce 2012 kritéria abúzu či závislosti na lécích proti bolesti vázaných na lékařský předpis kolem 2,1 milionu Američanů a zhruba půl milionu jedinců v USA trpělo ve stejnou dobu některou z poruch spojených s užíváním heroinu. V obou případech je přitom pozorován vzestupný trend. V léčbě závislosti na opioidech má výsostné postavení udržovací terapie (MAT – medication assisted treatment), která snižuje riziko relapsu.

Srovnání substituční terapie buprenorfinem a metadonem u těhotných žen s opiátovou závislostí

Níže prezentovaná metaanalýza srovnávala efekt substituční terapie buprenorfinem a metadonem u těhotných uživatelek opiátů na výsledek gravidity a na projevy neonatálního abstinenčního syndromu (NAS) u dětí těchto žen.

Kombinace buprenorfin/naloxon v léčbě opiátové závislosti v průběhu těhotenství

V kanadské observační studii byl zkoumán efekt kombinovaného preparátu buprenorfin/naloxon při užívání v těhotenství. Autoři dospěli k závěru, že tento lék lze s úspěchem použít právě v substituční léčbě drogově závislých těhotných žen.Všechny novinky