Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

Pokyny pro autory

Časopis Transfuze a hematologie dnes informuje lékaře i střední zdravotnické pracovníky o problematice transfuzního lékařství a hematologie s možností publikování styčných témat z jiných medicínských oborů.

A. Rubriky časopisu

 1. Editorial je komentář odborníka, vybraného redakční radou, k aktuální problematice, obsažené v pracích, uveřejněných v daném čísle časopisu Transfuze a hematologie dnes. Autor by měl uvést širší pohled na danou problematiku. Komentář je pouze osobním autorovým postojem, který nemusí odrážet souhlas redakční rady. Rozsah editorialu je 1-2 stránky, maximálně 10 citací.
 2. Původní práce jsou sdělením o výsledcích a závěrech vlastní výzkumné práce autora (autorů) v uvedených oborech s rozsahem maximálně 12 stran. Maximálně 50 citací.
 3. Souhrnná práce přinášejí přehled problematiky v rozsahu do 16 stran, upřednostňuje se edukační charakter prací. Maximálně 50 citací.
 4. Kazuistika je zprávou o zajímavém případu např. určitého chorobného stavu. V rozsahu do 6 stran. Maximálně 30 citací.
 5. Krátké sdělení vlastními výsledky autorů reaguje na nedávno publikované práce na toto téma. Nemělo by přesáhnout 5 stran.
 6. Doporučené postupy Společnosti pro transfuzní lékařství a České hematologické společnosti.
 7. Zprávy z kongresů, sympozií, konferencí, studijních pobytů jsou zpracovány přímými účastníky akcí s přehledem vybraných témat dané akce. V rozsahu do 5 stran.
 8. Výběr z tisku, zprávy o knihách zahrnují rešerše aktuálních článků v renomovaných zahraničních odborných časopisech a recenze nově vyšlých knih především z oblasti transfuzního lékařství a hematologie.
 9. Zprávy Společnosti pro transfuzní lékařství a České hematologické společnosti informují o aktuálním dění, týkajícím se těchto odborných společností. Maximální rozsah 1-3 strany.
 10. Dopisy redakci, diskuse je rubrikou určenou pro komentáře, postřehy, polemiky, týkající se nejen odborné, ale i organizační, etické a jiné problematiky. Maximální rozsah 5 stran.
 11. Osobní zprávy informují o význačných životních jubileích členů obou výše uvedených odborných společností. Maximální rozsah 2 strany a fotografie.

B. Požadavky na rukopisy

1. Obecné požadavky

Rukopisy se přijímají ve spisovné češtině, slovenštině nebo v angličtině.

Práce zaslané redakci musí být formulovány s konečnou platností, nejsou přípustné dodatečné větší změny. Korekturu je nutné provést podle platných korektorských značek (ČSN 88 0410)

Redakce vyžaduje imprimatur vedoucího pracoviště.

K publikaci v časopise Transfuze a hematologie dnes lze přijmout pouze takový rukopis, který nebyl a nebude publikován v jiném odborném časopise. Výjimkami jsou vyžádaný text se souhlasem redakce časopisu, kde byl rukopis primárně publikován (rukopisy v anglickém jazyce upravené do češtiny či slovenštiny), abstrakta a sborníky vědeckých konferencí.

2. Pravopis a zkratky

Rukopis musí (vyjma příspěvků v angličtině) odpovídat pravidlům českého nebo slovenského pravopisu (progresivnímu způsobu). Zkracování slov s výjimkou oficiálních nebo ustálených zkratek se nedoporučuje. Pokud je třeba zkrátit výraz, který se v textu často opakuje, uvádí se zkratka v závorce za prvním použitím tohoto výrazu v textu. Zkratky se však zásadně nepoužívají v nadpisu nebo v souhrnu.

3. Míry, váhy, jednotky

Všechny číselné údaje je nutné vyjadřovat v jednotkách měrové soustavy SI, kromě hodnot krevního tlaku či tepové frekvence.

4. Názvosloví

Je nutné používat aktuální odborné názvosloví. U lékových specialit je nutné vedle výrobního názvu uvést i generický název.

5. Použití cizích materiálů

Materiály (schémata, obrázky, grafy aj.) převzaté z jiných publikací mohou být publikovány pouze s písemným souhlasem osoby/nakladatelství, které mají autorské/nakladatelské právo. Je vhodné si vyžádat svolení i od autorů prací v tisku, nepublikovaných dat, event. osobního sdělení. Písemné potvrzení o svolení se přikládá k rukopisu.

6. Etické aspekty

Při referování o pokusech na lidech je nutné přiložit čestné prohlášení, že studie byla před zahájením schválena místní etickou komisí. Na ilustrujícím materiálu se zásadně neuvádějí jména nebo iniciály nemocných, nemocniční nebo protokolová čísla. Časté užívání výrobního názvu léku v textu se považuje za nepřímou reklamu.

7. Zpracování rukopisů

Příspěvky se dodávají v elektronické formě, přednostně elektronickou poštou na adresu hlavního redaktora pro transfuzní lékařství (příspěvky s transfuzní tématikou) a na adresu hlavního redaktora pro hematologii (příspěvky s hematologickou tématikou). Rukopisy se dodávají v textovém editoru Word. Velikost písma 12, druh písma Times New Roman, řádkování 1,5 řádku, okraje shora a zdola 2,5 cm, zleva a zprava 2,5 cm.

V elektronické formě příspěvků se nepoužívají zarážky, neúčelné tvrdé entery na konci řádků (enterem se oddělují pouze odstavce, ne běžný konec řádku), ani automatické číslování odstavců (např. u citací v literatuře je nutné číslice vypisovat).

Obrazová dokumentace zahrnuje grafy, schémata, tabulky, obrázky, fotografie, výstupy z přístrojů apod.

Tabulky - píší se každá na samostatnou stránku. Nad tabulkou se uvádí její legenda, která zahrnuje pořadové číslo (Tab. 1.) a název a pod tabulkou se uvádějí poznámky a vysvětlivky.

Obrázky, fotografie, grafy a schémata - všechny legendy se uvedou na samostatnou stránku za sebou. Grafy v elektronické podobě mají být přednostně zpracovány pro jednobarevný tisk, po dohodě s vedoucím redaktorem nebo jeho zástupcem lze použít i barevnou formu grafů. Sloupce černobílých grafů se rozlišují různým šrafováním. Strukturní chemické vzorce jsou uváděny na zvláštním listě. Chemické vzorce se číslují římskými číslicemi, matematické vzorce arabskými číslicemi v závorce.

Elektronická obrazová dokumentace pro přímé tiskárenské zpracování se zasílá nejlépe ve formátech tiff a eps, pokud jsou obrázky ve formátu jpg, je třeba užít velkého rozlišení (nejlépe kompresní poměr 10–12). Pozor: obrázky vložené do dokumentu WORD nebo dodané samostatně jako soubor WORD nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení), proto nelze tento formát pro obrázky užívat. Taktéž nelze používat obrázky v Power Point: tento program je určen pro zpracování prezentací a nelze jej používat jako zdroj originálních obrázků pro tisk. Vždy je třeba předat původní zdrojové obrázky (tif, jpg, eps). Skenování barevných obrázků vyžaduje rozlišení minimálně 600 x 600 dpi, soubor musí mít alespoň 5 MB. Ke skenování nelze použít (ani tiskárně předat) obrázky ve formě výstupů z inkoustové nebo laserové tiskárny.

Umístění příloh v textu se vyznačí příslušnou zkratkou (tab. 1, graf 1) a tatáž značka je zařazena v závorce v textu.

8. Úprava jednotlivých typů publikací

Původní práce

Jednotlivé části textu se začínají na samostatné straně v následujícím pořadí: titulní strana; souhrn a klíčová slova; vlastní text práce; seznam literatury; poděkování; jednotlivé tabulky; legendy k obrázkům.

a) Titulní strana

Název práce – výstižný a stručný (do 10 slov).

Jména autorů – příjmení autora či autorů a zkratka křestního jména (bez titulů).

Pracoviště – celý název a sídlo pracoviště všech autorů.

b) Souhrny a klíčová slova

V rozsahu do 30 řádků. Souhrn by měl stručně, konkrétně a uceleně vystihnout stav problému, obsah a cíl práce, postup a nejvýznamnější dosažené výsledky a závěr. Souhrn se píše ve 3. osobě a bez použití zkratek.

Souhrn (summary) v anglickém jazyce. Uvádí se název práce (bez jmen autorů), vlastní souhrn ve stejném rozsahu jako v českém či slovenském jazyce.

Klíčová slova – uvádějí se pod souhrny (3-10 slov), oddělená čárkou. Doporučuje se užít hesel uváděných v Index Medicus.

c) Vlastní text

Úvod – zahrnuje nejnutnější úvod do problematiky, vymezení tématu a zachycuje stručně účel práce. Nesmí zde být uváděny výsledky nebo závěry dané práce.

Soubor vyšetřených (nemocných) a metodika nebo Materiál a metodika – uvádí se přesná definice souborů, popis použitých metod, přístrojů, reagencií, materiálů (u přístrojů, materiálů a reagencií se uvádí výrobce), postupy se popisují do takových detailů, aby je jiná pracoviště mohla reprodukovat. Uvádějí se počty pozorování a statistická významnost výsledků. U známých metod, včetně statistických, stačí odkaz na příslušnou literaturu. Metody nové nebo zásadně modifikované musí být popsány podrobněji.

Výsledky – uvádějí se v logickém sledu v textu, v tabulkách nebo grafech. V textu se zdůrazňují a shrnují jen nejdůležitější pozorování.

Diskuse – autoři zaujmou stanovisko k vlastním výsledkům a srovnají je s výsledky jiných autorů (metodické obtíže, problémy interpretace, příčiny odlišných výsledků apod.)

Závěr – nemusí se uvádět, jinak jde o krátké shrnutí práce.

d) Podíl autorů na rukopisu

U všech autorů (stačí uvést pouze iniciály) se uvede jejich aktuální podíl na přípravě rukopisu (např. příprava studie, léčba nemocných, provádění vyšetření, napsání rukopisu, kontrola, revize rukopisu apod.).

e) Poděkování

Před seznamem literatury se uvádějí případné zdroje podpory: sponzoři, granty s jejich čísly.

f) Literatura

Odkazy se číslují v pořadí, v němž byly uvedeny poprvé v textu. Reference v textu, tabulkách i popisech obrázků se číslují arabskými číslicemi v závorkách. Odkazy citované pouze v tabulkách nebo popisech obrázků se číslují v pořadí podle místa, na němž se v textu příslušná tabulka nebo zobrazení poprvé zmiňuje. Pro všechny druhy citací se používá forma uvedená v Index Medicus.

Pokud není autorů více než 6, uvádějí se všichni. Při větším počtu se uvedou první 3 autoři s dodatkem „et al“.

Citace z časopisu (příklad) - Bláha M, Jebavý L, Široký O, et al. Vedlejší účinky hemaferéz. Vnitř Lék 1989; 10: 972-981.

Elektronická citace (příklad) - Pellicano F, Cilloni D, Saglio G, et al. FOXO transcription factor activity is partially retained in quiescent CML stem cells and induced by tyrosine kinase inhibitors in CML progenitor cells. Blood; publikováno elektronicky 1. prosince 2009. DOI 10.1182/blood-2009-06-226621.

V názvech z časopiseckých prací psaných anglicky začíná velkým písmem jen slovo názvu, v ostatních slovech se píše malé počáteční písmeno (pokud nejde o vlastní jméno, zeměpisné označení atd.)

Kapitola v knize (příklad) - Starý J. Transplantace hematopoetických kmenových buněk u nehematologických onemocnění. In: Vaňásek J, Starý J, Kavan P, Vaňásek J Jr. Transplantace kostní dřeně. 1. vyd. Praha, Galén, 1996; 117-126.

g) Adresa

Pod poslední citaci vpravo se napíše celé jméno, tituly, kontaktní adresa (včetně e-mailové adresy) obvykle prvního autora.

h) Přílohy

Zahrnují obrázky (event. fotografie), grafy, schémata, tabulky.

Souhrnná práce, kazuistika, krátké sdělení

Titulní strana

 • krátký, výstižný název práce,
 • zkratka jména, příjmení autora/ů,
 • úřední název pracoviště,
 • 2x souhrn (z toho 1x v angličtině): maximální rozsah do 30 řádků, bez vnitřního členění, zakončeno 3–10 klíčovými slovy

Vlastní text. Seznam použitých zkratek. Poděkování Literatura. Jméno a adresa prvního autora.

Zprávy z kongresů, sympozií, konferencí, studijních pobytů

Titulní strana

 • krátký, výstižný název,
 • zkratka křestního jména, příjmení autora/ů,
 • úřední název pracoviště.

9. Redakce nepřijme práce, které

 • neodpovídají uvedeným formálním požadavkům,
 • byly nepříznivě posouzeny recenzenty,
 • není-li v záměru redakce a poslání časopisu danou problematiku publikovat.

V ostatních případech si redakce vyhrazuje právo provést opravy nebo po připomínkách recenzentů vrátit rukopis autorovi k příslušné úpravě.

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články