Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Vztah mezi statiny a rizikem vzniku nádorových onemocnění − metaanalýza

Specializace: interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy

Vydáno: 8.11.2016

Vztah mezi statiny a rizikem vzniku nádorových onemocnění − metaanalýza

Statiny prokazatelně pomáhají v prevenci kardiovaskulárních příhod a mortality. Několik studií však referovalo o jejich asociaci s vyšším rizikem nádorových onemocnění. Zveřejněny byly rovněž výzkumy s opačným závěrem, a tak byly názory na tuto problematiku dosud rozporuplné. Vyjasnění mohou přinést rozsáhlé metaanalýzy, jako je například práce publikovaná v roce 2015 v časopisu Lipids in Health and Disease.

V klinické praxi, a to zejména u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem, je léčba statiny často nastavena směrem k přísnějším cílovým hodnotám LDL-c (low-density lipoprotein cholesterol). Např. u diabetiků některé guidelines doporučují snížit hladinu LDL-c na < 2,59 mmol/l. Podobně jako u standardní terapie statiny i u intenzivního snižování LDL-c panují nejasnosti ohledně zvýšení rizika nádorových onemocnění.

Metodika analýzy

Autoři provedli metaanalýzu randomizovaných kontrolovaných klinických studií zaměřených na léčbu statiny. Data sesbírali z databází PubMed, Embase a The Cochrane Central Register of Controlled Trials. Primárním kritériem všech studií zahrnutých do této metaanalýzy byla cílová hladina LDL-c < 2,59 mmol/l nebo jeho relativní snížení nejméně o 30 % oproti vstupní hodnotě. Cílem bylo prozkoumat, zda intenzivnější léčba statiny zvyšuje riziko nádorových onemocnění. 

Celkem bylo vybráno 9 vhodných studií, zahrnujících 59 571 účastníků, z nichž se u 5 379 pacientů během následující doby rozvinulo nádorové onemocnění (2 691 bylo léčeno statiny, 2 688 dostávalo kontrolní léčbu). Vyloučeny byly srovnávací studie různých statinů nebo různých dávek stejného statinu a stejně tak studie s účastí onkologických pacientů. Zhodnoceno bylo 5 různých statinů.

Výsledky

Intenzivnější léčba statiny neměla vliv na celkovou incidenci rakoviny (odds ratio [OR] 1,00; 95% CI 0,94−1,06; p = 0,42). Z 9 vybraných studií se pouze u jedné (PROSPER − podáván pravastatin starším pacientům s rizikem onemocnění cév) ukázalo, že intenzivnější léčba podporovala incidenci rakoviny (OR 1,26; 95% CI 1,04−1,53). Analýza podskupin dále neprokázala vliv fluvastatinu (OR 0,76; 95% CI 0,38−1,55), simvastatinu (OR 1,00; 95% CI 0,94−1,08; p = 0,957), rosuvastatinu (OR 0,93; 95% CI 0,81−1,07; p = 0,728) ani atorvastatinu (OR 0,91; 95% CI 0,73−1,12; p = 0,944).

Ačkoliv bylo množství dat omezené, odborníci provedli další analýzy zaměřené specificky na riziko malignit vybraných orgánových systémů. Nebyl nalezen žádný vztah mezi přísnější kontrolou LDL-c pomocí statinů a nádory respiračního systému (OR 1,05; 95% CI 0,91−1,21; p = 0,794), CNS (OR 0,71; 95% CI 0,09−5,55; p = 0,134), GIT (OR 1,11; 95% CI 0,80−1,54; p = 0,088) ani urogenitálního traktu (OR 1,02; 95% CI 0,91−1,14; p = 0,986).

Závěr

Z výsledků vyplývá, že intenzivnější terapie statiny nemá vliv na incidenci malignit u dospělých pacientů, a tudíž ji není třeba z tohoto důvodu měnit.

(ave)

Zdroj: Sun H. et al. Intensified low-density lipoprotein-cholesterol target of statin therapy and cancer risk: a meta-analysis. Lipids Health Dis 2015; 14: 140, doi: 10.118/s12944-015-0147-6.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Studie SEARCH ukázala nedostatečně diagnostikovanou familiární hypercholesterolémii

Familiární hypercholesterolémie (FH) patří mezi nejčastější dědičná metabolická onemocnění vůbec. Přesto bývá v klinické praxi poddiagnostikována. Identifikaci nemocných s FH v elektronické zdravotní dokumentaci se věnovala americká studie SEARCH, uveřejněná letos na podzim v Journal of Clinical Lipidology.

Genetický podklad a screening familiární hypercholesterolémie

Familiární hypercholesterolémie (FH) je autosomálně dominantně dědičné onemocnění globálně postihující 1 z 200−250 obyvatel. Způsobuje zvýšení plazmatické hladiny LDL cholesterolu, které stojí za velmi vysokým rizikem rozvoje aterosklerózy u těchto pacientů.

Účinnost alirocumabu v terapii hypercholesterolémie u jedinců s vysokým kardiovaskulárním rizikem

Navzdory maximální tolerované dávce statinové terapie vyžaduje mnoho jedinců s vysokým kardiovaskulárním rizikem další farmakoterapii redukující hladinu LDL cholesterolu (LDL-c). Souhrnná studie shromáždila výsledky 8 klinických studií fáze III, které se zabývaly bezpečností a účinností alirocumabu u pacientů s hypercholesterolémií.Všechny novinky