Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Snižování LDL cholesterolu pomocí inhibitorů PCSK9 u pacientů na maximální tolerované konvenční terapii − zkušenosti z reálné klinické praxe

Specializace: interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy

Vydáno: 14.2.2017

Snižování LDL cholesterolu pomocí inhibitorů PCSK9 u pacientů na maximální tolerované konvenční terapii − zkušenosti z reálné klinické praxe

Účinnost a bezpečnost inhibitorů proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) byla dosud studována zejména v kontrolovaných klinických studiích na vybraných skupinách pacientů. Američtí autoři se v nedávno publikované studii zaměřili na použití alirocumabu a evolocumabu ve skutečné praxi, u nemocných se suboptimálním snížením hladiny LDL cholesterolu při obvyklé léčbě.

Sledovaná kohorta pacientů

Studie se účastnilo 72 pacientů (medián věku 65 let; 62,5 % žen), kteří byli léčeni konvenční terapií pro snížení LDL cholesterolu (LDL-c). 25 pacientů trpělo heterozygotní familiární hypercholesterolémií, 25 osob mělo pouze kardiovaskulární onemocnění a 22 pacientů trpělo oběma onemocněními. 31 pacientů neužívalo žádná hypolipidemika, 11 pacientů užívalo ezetimib a/nebo kolesevelam a 30 pacientů užívalo statiny v monoterapii nebo v kombinaci s ezetimibem a/nebo kolesevelamem.

Průběh studie

Před započetím studie byli všichni pacienti poučeni o dietě s nízkým příjmem cholesterolu a nasycených tuků. Ke stávající léčbě jim byl přidán jeden z inhibitorů PCSK9, a to dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře buď evolocumab v dávce 140 mg, nebo alirocumab. Dávkování alirocumabu se lišilo v závislosti na vstupní hladině LDL-c: u pacientů s hodnotami ≤ 3,36 mmol/l to bylo 75 mg, u nemocných s hodnotami > 3,36 mmol/l pak 150 mg. Alirocumab i evolocumab byl podáván 1× za 2 týdny subkutánně. Medián doby sledování činil 24 týdnů.

Výsledky

Účinnost léčby byla hodnocena po 24 týdnech, byl měřen pokles hladiny LDL-c a vypočteno riziko kardiovaskulární příhody v následujících 10 letech dle kritérií stanovených odbornými společnostmi ACC/AHA (American College of Cardiology / American Heart Association) a odbornými ústavy NIH (National Institutes of Health). Číselné shrnutí výsledků obsahuje tabulka 1 níže. Mezi hlavní nežádoucí příhody patřila myozitida se symptomy podobnými chřipce, dále výskyt příznaků v oblasti dýchacího systému a reakce v místě vpichu.

Tab. 1: Hodnocení účinnosti léčby

 

Alirocumab 75 mg (n = 25)

Alirocumab 150 mg (n = 15)

Evolocumab 140 mg (n = 32)

Medián hladiny LDL-c 24. týden studie (mmol/l)

1,60*

1,47*

1,78*

Mediánu poklesu hladiny LDL-c 

−54 %*

−63 %*

−63 %*

Medián relativního poklesu 10letého kardiovaskulárního rizika
(výpočet dle ACC/AHA)

−22,2 % (p = 0,0002)

−31,3 % (p = 0,0015)

−28,7 %*

Medián relativního poklesu 10letého kardiovaskulárního rizika
(výpočet dle NIH)

−43,7 %*

−49,8 %*

−55,5 %*

* p ≤ 0,0001

Závěr

U pacientů s familiární hypercholesterolémií a/nebo kardiovaskulárním onemocněním došlo po léčbě inhibitory PCSK9 k signifikantnímu snížení hladiny LDL cholesterolu. Nežádoucí příhody byly minimální a tolerovatelné. Dlouhodobá bezpečnost a účinnost těchto léčiv by měla být dále sledována.

(este)

Zdroj: Shah P., Glueck C. J., Goldenberg N. et al. Efficacy, safety, Low density lipoprotein cholesterol lowering, and calculated 10-year cardiovascular risk reduction of alirocumab and evolocumab in addition to maximal tolerated cholesterol lowering therapy: a post-commercialization study. Lipids Health Dis 2017; 16 (1): 19, doi: 10.1186/s12944-017-0416-7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Jak rozpoznat pacienty s familiární hypercholesterolémií ve své praxi

Familiární hypercholesterolémie je geneticky podmíněná porucha metabolismu lipidů, která u nemocných výrazně zvyšuje riziko předčasného úmrtí na kardiovaskulární choroby. Identifikace těchto rizikových jedinců, jejich léčba nebo případné nasměrování do péče specialistů leží především na bedrech praktických lékařů.

Statinová intolerance – definice a management

Vzhledem k množství pacientů vyžadujících terapii dyslipidémie je statinová intolerance fenoménem, který je nezbytné znát a umět jej správně řešit.

Komplikace terapie statiny a jejich relativní četnost − retrospektivní kohortová studie

Američtí autoři zkoumali výskyt nežádoucích příhod v průběhu terapie statiny. Zaznamenali vyšší výskyt postižení orgánových systémů jiných než kosterního svalstva, než se dosud předpokládalo.Všechny novinky