Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Postavení sartanů v léčbě hypertenze u dětí

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 6.10.2017

Postavení sartanů v léčbě hypertenze u dětí

Prevalence hypertenze se u dětí zvyšuje téměř souběžně s nárůstem obezity. Níže prezentované cochraneovské review jako první shrnuje účinky antihypertenziv podávaných dětem a srovnává vliv jednotlivých účinných látek a skupin na hodnoty krevního tlaku.

Hypertenze u dětí

Hypertenze je u dětí definována jako průměrná hodnota systolického a/nebo diastolického tlaku, která je vyšší nebo rovna 95. percentilu pro daný věk, pohlaví a výšku a je zjištěna během nejméně 3 různých měření. Léčba by měla být zahájena nefarmakologickými postupy, v případě sekundární hypertenze je nutná okamžitá farmakologická intervence. Hypertenze dospělých je hlavním rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních příhod, mrtvice i poškození ledvin. U dětí není, kromě poškození cílových orgánů a rizika hypertenze v dospělosti, o jejích důsledcích dostatek údajů.

Metodika review a výsledná zjištění

Do přehledu bylo zahrnuto 21 randomizovaných kontrolovaných studií, kterých se celkem účastnilo 3454 dětí. Autoři hodnotili efekt monoterapie i kombinací antihypertenziv vůči placebu nebo jiné medikaci a sledovali závislost účinku na dávce v rámci jedné farmakologické skupiny.

Při porovnání kandesartanu s placebem se prokázalo snížení systolického tlaku o 6,5 mmHg (95% CI −9,44 až −3,56) a diastolického tlaku o 5,5 mmHg (95% −9,62 až −1,38). Telmisartan ve vysoké dávce redukoval systolický tlak oproti placebu o 8,50 mmHg (95% CI −13,79 až −3,21), na diastolický tlak vliv neměl. Metoprolol snížil v porovnání s placebem systolický tlak o 4,2 mmHg (95% CI −8,12 až −0,28), diastolický tlak na dávku nereagoval. Kombinace beta-blokátoru (bisoprolol) s diuretikem (hydrochlorothiazid), stejně jako samotný blokátor kalciového kanálu (felodipin) neprokázaly signifikantní ovlivnění hodnoty TK.

Nežádoucí příhody spojené s podáním antihypertenziv byly minimální a zahrnovaly bolest hlavy, závratě a infekce horních cest dýchacích.

Závěr

I když většina studií vykazovala nízkou míru kvality důkazů, bylo doloženo, že sartany (kandesartan, telmisartan) snižují ve srovnání s placebem jak systolický, tak diastolický tlak nejméně o 5 mmHg. Redukce tlaku se prokázala i u dětí mladších 6 let. Nebyly nalezeny důkazy o závislosti účinku na zvyšující se dávce. V krátkodobém sledovaném časovém horizontu se sartany jevily jako bezpečná skupina. Pro potvrzení dalších účinků antihypertenziv by bylo vhodné provést dlouhodobější studie zaměřené nejen na sledování hodnot krevního tlaku, ale také na orgánové změny, jež perzistující hypertenzi doprovází.

(zemt)

Zdroj: Chaturvedi S., Lipszyc D. H., Licht C. et al. Pharmacological interventions for hypertension in children. Cochrane Database Syst Rev 2014; 2: CD008117, doi: 10.1002/14651858.CD008117.pub2.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výsledky preklinických i klinických studií potvrzují výhody užívání sartanů u různých skupin hypertoniků

Blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II (sartany) jsou vysoce účinnými antihypertenzivy, jež jsou dobře tolerována. Přehledová práce amerických autorů se zaměřila především na důkazy podporující užívání sartanů při léčbě hypertenzních pacientů s komorbiditami i bez nich.

Nové perspektivy farmakologického ovlivnění renin-angiotenzin-aldosteronového systému

Inhibitory systému RAAS včetně inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI), blokátorů receptorů AT1 pro angiotenzin II (sartanů) a antagonistů receptorů mineralokortikoidů (MRA) jsou základním kamenem léčení kardiovaskulárních a renálních onemocnění. Přesto stále pokračuje výzkum RAAS a bylo identifikováno několik dalších komponent tohoto systému, což by v budoucnu mohlo umožnit vývoj ještě účinnějších léčiv a terapeutických strategií.

Sartany mají stejný účinek na markery srdečního selhání a endogenní fibrinolýzy jako inhibitory ACE, mají ovšem silnější antiagregační účinek

Studie OPTIMAAL (Optimal Trial in Myocardial Infarction with the Angiotensin II Antagonist Losartan) prokázala, že blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARBs, sartany) mají podobný účinek jako inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi).Všechny novinky