Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Dávkování léčiv ovlivňujících systém renin–angiotenzin u pacientů se srdečním selháním

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 8.10.2017

Dávkování léčiv ovlivňujících systém renin–angiotenzin u pacientů se srdečním selháním

Z klinických studií vyplývá, že inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) a blokátory angiotenzinového receptoru (ARBs) snižují mortalitu a morbiditu u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí (HFrEF). Až 80 % pacientů však dostává nižší než doporučené dávky těchto léčiv, neboť se předpokládá, že nižší dávky by mohly být stejně účinné, ale lépe tolerované. Američtí autoři se ve své metaanalýze zaměřili na vliv dávkování ACEI a ARBs na mortalitu a vysazení léčby u této skupiny pacientů.

Metodika studie a pacientská populace

Autoři metaanalýzy vyhledávali randomizované klinické studie publikované do srpna 2016 v databázích medicínské literatury MedlineOvidSP a Embase, které srovnávaly vysoké a nízké dávky ACEI nebo ARBs u pacientů s HFrEF. Kvalita studií byla hodnocena pomocí Jadadova skóre a souhrnná analýza byla provedena s použitím modelu náhodných efektů. Hlavními výstupy byly mortalita z jakýchkoli příčin a vysazení léčby.

Do výsledné analýzy bylo zahrnuto celkem 6 klinických hodnocení s celkem 9171 pacienty (5 studií s ACEI: lisinoprilem, enalaprilem, kaptoprilem; 1 studie s ARB: losartanem). Průměrný věk pacientů byl 62,8 roku a sledováni byli po dobu průměrně 24 měsíců. Definice nízké a vysoké dávky medikace byla odlišná pro každou studii, ve skupinách s nízkou dávkou bylo celkem 4841 pacientů a ve skupinách s vysokými dávkami 4330 pacientů.

Výsledky

Vysoké dávky ACEI nebo ARB ve srovnání s nízkými dávkami mírně snižovaly mortalitu z jakýchkoli příčin (relativní riziko [RR] 0,94; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,98−1,00; p=0,05) a parametr složený z četnosti hospitalizace kvůli HF a mortality z jakýchkoli příčin (RR 0,93; 95% CI 0,87−1,00; p = 0,04). Mezi skupinami s odlišným dávkováním nebyly nalezeny významné rozdíly v počtu hospitalizací kvůli HF (RR 0,94; 95% CI 0,70−1,26; p = 0,68) ani v počtu hospitalizací z jakýchkoli příčin (RR 0,97; 95% CI 0,85−1,11; p = 0,67).

Četnost vysazení medikace se mezi skupinami s odlišným dávkováním významně nelišila (poměr šancí [OR] 1,13; 95% CI 0,92−1,39; p = 0,25). Nebyly pozorovány ani významné rozdíly v četnosti výskytu hypotenze (OR 1,27; 95% CI 0,81−2,01; p = 0,30) a selhání ledvin (OR 1,32; 95% CI 0,97−1,79; p = 0,10). U skupiny s vyššími dávkami ACEI nebo ARB bylo pozorováno 2× vyšší riziko hyperkalémie (OR 2,07; 95% CI 1,20−3,59; p = 0,01).

Závěr

Vyšší dávky ACEI nebo ARBs oproti nižšímu dávkování mírně, ale statisticky významně snižují mortalitu u pacientů s HFrEF, a to bez negativního ovlivnění bezpečnosti léčby. Protože z analýzy vyplývá, že vyšší dávky léčiv nezvyšují riziko ukončení terapie kvůli nežádoucím účinkům, autoři doporučují titraci dávkování až na cílovou dávku (stejnou jako v klinických studiích) nebo na maximální možnou dávku tolerovanou pacientem.

(este)

Zdroj: Khan M. S., Fonarow G. C., Ahmed A. et al. Dose of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers and outcomes in heart failure: a meta-analysis. Circ Heart Fail 2017; 10: e003956, doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.117.003956.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Postavení sartanů v léčbě hypertenze u dětí

Prevalence hypertenze se u dětí zvyšuje téměř souběžně s nárůstem obezity. Níže prezentované cochraneovské review jako první shrnuje účinky antihypertenziv podávaných dětem a srovnává vliv jednotlivých účinných látek a skupin na hodnoty krevního tlaku.

Výsledky preklinických i klinických studií potvrzují výhody užívání sartanů u různých skupin hypertoniků

Blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II (sartany) jsou vysoce účinnými antihypertenzivy, jež jsou dobře tolerována. Přehledová práce amerických autorů se zaměřila především na důkazy podporující užívání sartanů při léčbě hypertenzních pacientů s komorbiditami i bez nich.

Nové perspektivy farmakologického ovlivnění renin-angiotenzin-aldosteronového systému

Inhibitory systému RAAS včetně inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI), blokátorů receptorů AT1 pro angiotenzin II (sartanů) a antagonistů receptorů mineralokortikoidů (MRA) jsou základním kamenem léčení kardiovaskulárních a renálních onemocnění. Přesto stále pokračuje výzkum RAAS a bylo identifikováno několik dalších komponent tohoto systému, což by v budoucnu mohlo umožnit vývoj ještě účinnějších léčiv a terapeutických strategií.Všechny novinky