Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

MULTIDISCIPLINÁRNÍ PŘÍSTUP K CHIRURGICKÉMU ONEMOCNĚNÍ PANKREATU V DĚTSKÉM VĚKU

Autoři: J. Šnajdauf1, M. Rygl1, O. Petrů1, B. Frýbová1, J. Náhlovský1, V. Mixa2, R. Keil3, J. Bronský4, M. Kynčl5, R. Kodet6

Autoři - působiště: 1Klinika dětské chirurgie, 2. LF Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha, 2Klinika anesteziologie a resuscitace a intenzivní medicíny, 2. LF Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha, 3Interní klinika, 2. LF Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha, 4Pediatrická klinika, 2. LF Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha, 5Klinika zobrazovacích metod, 2. LF Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha, 6Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha

Článek: Rozhl. Chir., 2018, roč. 97, č. 3, s. 109-116.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 24x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Multidisciplinary approach to surgical disorders of the pancreas in children

Introduction:
Surgical diseases of the pancreas in children are not common and may be associated with significant morbidity and potential mortality. A multidisciplinary approach is essential for correct diagnosis, surgical strategy and postoperative as well as follow-up care.

Method:
Retrospective analysis of patients operated on due to a pathological lesion of the pancreas focused on diagnostics, operating procedures, postoperative complications, and long-term results.

Between 1991 and 2016, eighty-nine children were treated in our department for a pathologic lesion of the pancreas. 39 of them were boys and 50 were girls.

Results:
Mean age of the patients was 9.3 years (1 month–18.4 years). Patients were followed from the operation to the age of 19, after which they were referred for follow-up to adult specialists. The indications for surgery were trauma in 34 children, solid pseudopapillary tumor in 23 children, biopsy in 10, hyperinsulinism in 8, chronic pancreatitis in 4, pancreatic cyst in 3, insulinoma in 3, carcinoma in 2, and serous cystadenoma and pancreas divisum in one patient. The most frequent procedures performed on the pancreas were distal pancreatectomy in 35 cases, the duodenum-preserving pancreatic head resection in 23 cases, pseudocystogastroanastomosis in 11 cases, 90−95% pancreatic resection in 5 cases, Whipple operation in two cases, Puestow procedure in one case, tumor enucleation in one case, and tumor biopsy for cancer in one case. In 5 patients after major pancreatic injury, ERCP and papillotomy with insertion of a stent into the pancreatic duct was performed. 3 patients died, one after a polytrauma with severe pancreatic injury and two patients with pancreatic cancer.

Conclusion:
Pancreatic surgery in children is not a common operation, and individual as well as institutional experience remains limited. After more than 20 years of experience with pancreatic surgery, we believe that close cooperation with surgeons, pediatric gastroenterologists, radiologists, anesthesiologists, intensivist, pathologists and ERCP specialists is necessary for successful diagnosis and treatment of pancreatic disease in children.

Key words:
pancreas − pancreatic surgery in children − duodenum preserving head resection of the pancreas


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Chirurgické onemocnění pankreatu není v dětském věku časté a může být spojeno s významnou morbiditou a potenciální mortalitou. Pro správnou diagnostiku, chirurgickou strategii a následnou péči je důležitý multidisciplinární přístup.

Metoda:
Retrospektivní analýza pacientů operovaných pro patologickou lézi pankreatu se zaměřením na diagnostiku, operační postupy, pooperační komplikace a dlouhodobé výsledky.

V letech 1991–2016 bylo na našem pracovišti ošetřeno 89 dětí pro patologickou lézi pankreatu. Chlapců bylo 39 a dívek 50.

Výsledky:
Průměrný věk pacientů byl 9,3 roku (1 měsíc až 18,4 roku). Pacienti byli sledováni od operace do dovršení 19 let věku, poté byli předáni do sledování odborným specialistům pro dospělý věk. Indikací k chirurgickému výkonu byly: trauma u 34 dětí, solidní pseudopapilární tumor u 23 dětí, pseudocysta u 10, hyperinzulinismus u 8, chronická pankreatitida u 4, cysta pankreatu u 3, inzulinom 3, karcinom u 2, serózní cystadenom u jednoho a pancreas divisum u jednoho. Nejčastějšími výkony na pankreatu byly distální pankreatektomie 35krát, duodenum šetřící resekce hlavy pankreatu 23krát, pseudocystogastroanastomóza 11krát, 90−95% resekce pankreatu 5krát, Whippleho operace 2krát, operace dle Puestowa 1krát, enukleace tumoru 1krát a biopsie u karcinomu 1krát. U 5 pacientů po poranění pankreatu bylo provedeno ERCP s papilotomií a zavedením stentu do pankreatického vývodu. Zemřeli 3 pacienti, jeden po polytraumatu s těžkým poraněním pankreatu a dva pacienti s karcinomem pankreatu.

Závěr:
Chirurgie pankreatu v dětském věku není častá a individuální i institucionální zkušenosti jsou limitované. Po více než 20leté zkušenosti s chirurgií pankreatu se domníváme, že úzká spolupráce chirurgů, pediatrických gastroenterologů, radiologů, anesteziologů, intenzivistů, patologů a specialistů v ERCP je nezbytná pro úspěšnou diagnostiku a léčbu onemocnění pankreatu v dětském věku.

Klíčová slova:
pankreas − chirurgie pankreatu v dětském věku − duodenum šetřící resekce hlavy pankreatu

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články