Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

POTŘEBA KOORDINOVANÉ REHABILITACE SENIORŮ OHROŽENÝCH CHUDOBOU

Autoři: Šroubová J.

Autoři - působiště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů

Článek: Reviz. posud. Lék., 20, 2017, č. 2, s. 45-50
Kategorie: Původní práce, souhrnná sdělení, kazuistiky
Počet zobrazení článku: 61x

Specializace: pracovní lékařství posudkové lékařství
uzamčeno uzamčeno

The need for coordinated rehabilitation of senior citizen endangered by poverty

The development of overall society heads continuously to prolonging of life expectancy. This aspect is important especially concerning the social policy of a country and gradual diversification of the aging part of population which share on the whole society constantly grows. The aim of studied issue of the life of seniors is the assessment of the influence and spreading of poverty within this age group on the social aspects and expectations of an individual person, and simultaneously on identification of basic needs and possibilities of coordinated rehabilitation. The issue is evaluated in context of common social life and the focus lies in the consequences of social status resulting from poverty and factors that are the most often reason of its occurrence among the seniors. The evaluation of the topic is based on complex research of publications and targets on the clear assessment of all aspects related to the social status of seniors threaten by poverty

Keywords:
seniors – poverty – social exclusion – coordinated rehabilitation – human right


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Vývoj společnosti směřuje neustále k prodlužování věku dožití. Tento aspekt se stává významným zejména ve spojení se sociální politikou státu a postupnou diverzifikací stárnoucí části populace, jejíž podíl na celkové společnosti se neustále zvyšuje. Předmětem studované problematiky života seniorů je posouzení vlivu a rozšíření chudoby právě v této věkové skupině na sociální aspekty a očekávání jednotlivců, a současně identifikace základních potřeb a možností koordinované rehabilitace. Daná problematika je nahlížena v kontextu běžného společenského života a sleduje důsledky sociálního postavení vyplývajícího z chudoby, i faktory, které jsou nejčastější příčinou jejího výskytu mezi seniory. Evaluace zvoleného tématu je založena na komplexní rešerši odborných publikací a jejím cílem je přehledné zhodnocení všech aspektů navazujících na sociální postavení seniorů ohrožených chudobou.

Klíčová slova:
senioři – chudoba – sociální vyloučení – koordinovaná rehabilitace – lidská práva

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články