Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

DYNAMICKÁ ANALÝZA POHYBU MATKY S DIEŤAŤOM PRI VYBRANÝCH AKTIVITÁCH PRÍSTROJOM SONOSENS® MONITOR

Autoři: Homzová P., Labunová E., Mikuľáková W., Kendrová L., Kociová K.

Autoři - působiště: Katedra fyzioterapie, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove

Článek: Rehabil. fyz. Lék., 24, 2017, No. 1, pp. 29-36.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 75x

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
uzamčeno uzamčeno

Dynamic Analysis of Mother Movements with Child by the SonoSens® Monitor Instrument

Background:
The device SonoSens® Monitor has multiple uses for the analysis of functional disorders posture. If one proceeds from the theoretical knowledge of the correct or incorrect posture, the problems of wearing the children in a wrap, in hands or push the baby in a pram with corresponding consequences for the mother healthy axial apparatus.

Methods:
The empirical part focuses on motion analysis mother walking with her child on hands in a sling and buggy rated device SonoSens® Monitor.

Results:
The results show that the most negative impact on the health of malfunctions musculoskeletal Does carrying your baby in hands, with most straining the lumbar section, not even carrying your baby in a sling is not an ideal solution because it also causes changes in the lumbar and cervical spine.

Conclusion:
In conclusion, we want to highlight the versatility of using the handle on the causes of functional changes in the wrong posture mothers with several kinds of manipulation, thus spending time with baby is device SonoSens® Monitor. Analysis results are highly interesting therefore recommends that this appliance for its further use in practice broad professional public.

Keywords:
SonoSens® Monitor, posture, malfunctions


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Východiská:
Prístroj SonoSens® Monitor má mnohoraké využitie pre analýzu funkčných porúch držania tela. Pokiaľ vychádzame z teoretických poznatkov o správnom a nesprávnom držaní tela, zaujímavou sa stáva problematika nosenia detí v šatke, na rukách, alebo vozenia v kočíku s následným dosahom na matkino zdravie osového aparátu.

Metódy:
Empirická časť sa zameriava na analýzu pohybu matky pri chôdzi s dieťaťom na rukách, v šatke a v kočíku hodnotených prístrojom SonoSens® Monitor.

Výsledky:
Z výsledkov je zrejmé, že najviac negatívny vplyv na zdravie a vznik funkčných porúch pohybového aparátu má nosenie dieťaťa na rukách, pričom sa najviac preťažuje lumbálny úsek, no ani nosenie dieťaťa v šatke nie je ideálnym riešením, pretože taktiež dochádza k zmenám na lumbálnej aj cervikálnej chrbtici.

Záver:
Záverom chceme poukázať na variabilitu využitia a spôsob pátrania po príčinách funkčných zmien nesprávnym držaním tela matky u viacero druhov manipulácie, teda trávenie času s dieťaťom práve prístrojom SonoSens® Monitor. Výsledky analýzy sú nanajvýš zaujímavé, a preto odporúčame tento prístroj na jeho ďalšie využitie v praxi širokej odbornej verejnosti.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
SonoSens® Monitor, držanie tela, funkčné poruchy

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 5x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články