Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ZRKADLO NASTAVENÉ NA CHOROBY Z POVOLANIA A RIZIKOVÉ PRÁCE U ŽIEN NA SLOVENSKU V ROKOCH 2012–2016

Autoři: Buchancová J.1,2, Švihrová V.1, Hrušková M.2, Legáth Ľ.3, Marejková E.4, Záborský T.5, Zelník Š.2, Hudečková H.1

Autoři - působiště: 1Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave vedúca prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, 2ŽILPO, s. r. o., Žilina vedúci MUDr. Štefan Zelník, PhD., 3Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ Košice vedúci doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD., 4Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žilina vedúci MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH, 5Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine vedúca MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA sÚhrn

Článek: Pracov. Lék., 69, 2017, No. 3-4, s. 60-69.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 33x

Specializace: pracovní lékařství hyperbarická medicína hygiena a epidemiologie

Mirror held-up to occupational diseases and work of women at risk in Slovakia in 2012–2016

Introduction:
Important changes in the structure of industrial branches in Slovakia are connected with changes in industrial environment, shifts in numbers of workers exposed to changing character of high-risk jobs.

Objective:
The study primarily investigated the occurrence of occupational diseases in women, increasing requirements for their productivity in connection with exposure to various factors of work, which may unfavorably influence their health state. These problems have not been subject to targeted investigation for extended period of years in previous years not only in Slovakia, but also abroad.

Methods:
Analysis of the incidence of occupational diseases and their risk for women in Slovakia in the years 2012 to 2016. A comparison of changing numbers of women exposed to risk factors of working environment in the analyzed period and differences in the order of work factors men and women were exposed to in 2016. Selected data were processed from statistical sources of National Center of Medical Information and ASTR of the Slovak Republic. Methods of descriptive analysis were used.

Results:
In the period of observation 636 occupational diseases were notified in women (39.2% of all occupational diseases). In women, dominating diseases from excessive and unilaterally load of the extremities (repetitive strain injury) (439 cases), occupational infections (70), occupational diseases of allergic genesis (47 altogether) and diseases of the skin (28). Occupational diseases were most often notified in women at the age of 45 to 59 years. Most occupational diseases were notified in the Košice region, followed by Trenčín and Žilina regions, respectively. Women endangered by occupational diseases constituted only a small part of the notified diseases. Most jobs at risk concerned women in industry and public health service.

In 2016, 21,497 female workers were exposed to risk factors of the working environment in the 3rd and 4th categories of jobs (25.6% of all workers exposed to work at risk). There was a 1.6% increase of the work at risk compared with the year 2012. The increase was recorded in the noise risk (by 422), physical load (by 354), psychical strain (by 183), vibration (by 79) and biological factors (by 50 cases). In 2016, women were exposed to the risk jobs with psychical strain and to biological factors of the working environment more frequently than men. In the Slovak Republic in 2016 diseases from excessive and unilaterally load of the extremities (repetitive strain injury) were more frequent in women than in man (99 women compared with 74 men). Incidence of occupational diseases in the Slovak Republic in 2016, traditionally lower in women than in men concerned 12.2/100,000 working women, but the decreased between the years 2012 and 2016 was lower than in men.

Conclusion:
Occupational diseases belong to preventable diseases in both women and men. The decrease must be associated with increasing quality of primary prevention. The described analysis will provide arguments for priorities of implementation of complex measure for protection and support of health of working women. It has become obvious that the expected increase of physical and psychical load and strain for women at work not only in industry, transportation and construction must be treated more effectively. In the subjects working in medical and social care area, up to 80% of those presently registered in jobs at risk in Slovakia are women. The most important risk factors include: radiation, tuberculosis, exposure to cytostatic drugs, Sevofluran and formaldehyde. The exposure to physical load remains insufficiently mapped in all branches of occupation.

Keywords:
analysis of 636 occupational diseases – analysis of 81 persons endangered by occupational diseases – women – risk factors – categories – branches of industry and occupation – public health and social care


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Významné zmeny v štruktúre priemyslových odvetví na Slovensku sú spojené so zmenami pracovného prostredia, posunmi v počtoch pracovníkov vystavených meniacemu sa charakteru rizikových prác.

Cieľ práce:
Cieľom práce bolo upriamiť pozornosť osobitne na výskyt chorôb z povolania (CHzP) u žien, na narastanie požiadaviek na ich výkon v spojitosti s expozíciami rôznym faktorom práce, ktoré môžu nežiaduco pôsobiť na ich zdravotný stav. Táto problematika nebola v ostatných rokoch na Slovensku ani v zahraničí dlhodobejšie cielene analyzovaná.

Metodika:
Analýza výskytu CHzP a ohrození ChzP u žien v SR v období rokov 2012–2016. Porovnanie zmien v počtoch žien vystavených v SR vybraným rizikovým faktorom pracovného prostredia v analyzovanom období a rozdielov medzi poradím faktorov práce, ktorým boli muži a ženy vystavení v roku 2016. Vybrané údaje boli spracované zo štatistických prameňov NCZI a ASTR SR. Použité boli deskriptívne metódy štatistickej analýzy.

Výsledky:
V sledovanom období bolo u žien hlásených 636 CHzP (39,2 % zo všetkých CHzP). U žien dominovali choroby z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín DNJZk (439), profesionálne nákazy (70), CHzP alergickej genézy (spolu 47) a kožné choroby (28). CHzP boli hlásené najčastejšie u 45–59 ročných žien. Najviac CHzP u žien bolo hlásených v Košickom kraji, následne v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Ohrozenia CHzP tvorili malý podiel žien v porovnaní s hlásenými CHzP. Z rezortov najviac rizikovej práce vykonávali ženy v priemysle a v zdravotníctve.

Rizikovým faktorom pracovného prostredia bolo v roku 2016 vystavených v SR 21 497 pracovníčok 3. a 4. kategórie prác (25,6 % z celkového počtu pracovníkov vystavených rizikovej práci). Oproti roku 2012 došlo u žien k nárastu rizikovej práce o 1,6 %. Nárast bol zaznamenaný v riziku hluku (o 422), fyzickej záťaže (o 354), psychickej záťaže (o 183), vibrácií (o 79) a biologických faktorov (o 50). Ženy v r. 2016 boli častejšie ako muži vystavené rizikovým prácam s psychickou pracovnou záťažou a s biologickými faktormi pracovného prostredia. V r. 2016 bolo v SR už viac ochorení z DNJZk u žien v porovnaní s mužmi (99 Ž vs. 74 M). Incidencia CHzP v r. 2016 v SR, tradične nižšia ako u mužov, bola 12,2/100 000 pracujúcich žien, jej pokles medzi rokmi 2012 a 2016 bol menší ako u mužov.

Záver:
CHzP patria aj u žien medzi preventabilné ochorenia. Ich pokles musí byť viazaný na skvalitnenie primárnej prevencie. Uvádzaná analýza poslúži aj k argumentácii o prioritách usmerňovania komplexu opatrení na ochranu a podporu zdravia pracujúcich žien. Ukazuje sa nutnosť účinnejšie riešiť oblasť očakávaného ďalšieho nárastu fyzického a psychického zaťaženia žien v práci, a to nielen v priemysle, doprave a v stavebníctve. V rezorte Q zdravotníctva a sociálnej pomoci je t. č. v SR evidovaných v rizikovej práci z celkového počtu exponovaných pracovníkov až 80,0 % žien. K najvýznamnejšími rizikovým faktorom patria: ionizujúce žiarenie, tuberkulóza, expozície cytostatikám, Sevofluranu a formaldehydu. Vo všetkých rezortoch ostáva nedostatočne zmapovaná expozícia fyzickej záťaži.

Kľúčová slová:
analýza 636 chorôb z povolania – analýza 81 ohrození chorobami z povolania – ženy – rizikové faktory – kategórie – odvetvia – zdravotníctvo a sociálna pomoc

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články