Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

OVLIVŇUJE PRÁCE VE ŠKOLSTVÍ SLUCHOVÝ PRÁH PEDAGOGŮ?

Autoři: Sachová P.1,3, Mrázková E.2,3,4, Kollárová H.1, Vojkovská K.2,3, Fluksová J.2, Nakládal Z.5, Janout V.1,2

Autoři - působiště: 1Department of Preventive Medicine, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký University Olomouc Head Ass Prof Helena Kollárová, MD, PhD, 2Department of Epidemiology and Public Health, Faculty of Medicine, University of Ostrava Head Prof Vladimír Janout, MD, PhD, 3Center for Hearing and Balance Disorders Head Physician Eva Mrázková, MD, PhD, 4Ear, Nose and Throat Department, Havířov Hospital Head Physician Eva Mrázková, MD, PhD, 5Regional Public Health Authority of the Olomouc Region, Olomouc Director Zdeněk Nakládal, MD, PhD

Článek: Pracov. Lék., 68, 2016, No. 4, s. 125-131.
Kategorie: Original Papers
Počet zobrazení článku: 85x

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství

Ovlivňuje práce ve školství sluchový práh pedagogů?

Souhrn

Ztráta sluchu patří ke zdravotnímu postižení. Není vidět, ale přesto výrazně negativně ovlivňuje kvalitu života jednotlivců. Pravidelný screening sluchu je výzvou současné doby. Pedagog je během výuky exponován hlukem z mluveného projevu dětí, rovněž i hlukem z pozadí (klimatizace, vytápění, vzduchotechnika, hluk z dopravy). Pro pedagoga s jakoukoliv ztrátou sluchu se výuka stává obtížnější, protože je pro něj namáhavé naslouchat a porozumět. Pedagogické povolání je velmi náročné především po psychické stránce.

Cílem předkládané studie bylo porovnat kvalitu sluchového prahu pedagogů mateřských (MŠ) a základních škol (ZŠ) s kontrolním souborem, který byl tvořen respondenty exponovanými hluku v pracovním prostředí. Sledování bylo zaměřeno především na otázku, zda hluk vyprodukovaný ve školním prostředí může mít na sluch pedagogických pracovníků negativní vliv.

Materiály do této studie byly získány ze šetření v MŠ a ZŠ v Ostravě-Porubě. Součástí zkoumání bylo vyšetření sluchu pedagogů audiometrií (232 respondentů). Kontrolní soubor tvořili respondenti z grantové studie IGA MZ ČR NT12246-5/2011 – Epidemiologická a genetická studie frekvence sluchových vad. Probandy byly ženy, které po celý svůj život pracovaly v riziku hluku (1 133 respondentů).

Statistickým testováním bylo potvrzeno zhoršování sluchového prahu pedagogů s délkou praxe, které ovšem vysoce korelovalo s věkem. Pedagogové MŠ disponovali nejlepším sluchovým prahem, i když v dotazníkovém šetření v 95 % uvedli, že pociťují problémy se sluchem. Kontrolní soubor (exponovaná populace hluku v pracovním prostředí) vykazoval podstatně vyšší ztráty sluchu. Nejstarší kategorie (výkon povolání nad 30 let) měla na nejvyšších vyšetřovaných frekvencích ztráty sluchu horší o 20 dB než soubor pedagogů.

V šetření nebyla potvrzena původní hypotéza, která předpokládala, že hluk vyprodukovaný ve školním prostředí může mít na sluch pedagogických pracovníků negativní vliv.

KLÍČOVÁ SLOVA:
pedagog – ztráty sluchu – hluk – základní škola – mateřská škola


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Hearing loss is a disability; although invisible, it has a significant negative impact on an individual’s quality of life. A regular screening of threshold of hearing in teachers is a challenge of today. During class, teachers are exposed to noise from pupils as well as to background noise (air conditioning, heating, ventilation or traffic). For teachers with any hearing loss, teaching becomes more difficult as they make efforts to listen and understand. The job of a teacher is very demanding, especially from the psychological point of view.

The objectives of the study were to compare auditory threshold levels between nursery (NS) and primary school (PS) teachers and controls exposed to occupational noise and to answer the question of whether school noise may have a negative impact on teachers’ hearing.

Materials for this study were obtained from research in nursery and elementary schools in Ostrava Poruba. An examination of teachers’ hearing by audiometry (232 respondents) is parts of the research. The control group was made by respondents of grant study IGA MZ ČR NT12246-5/2011 – Epidemiologic and genetics study of frequency of hearing defects. Probands were women who worked in the risk of noise for their whole lives (1,133 respondents).

Statistical testing proved deteriorating of threshold of hearing of teachers with the length of their practice which, however, highly correlated with their age. Teachers at the nursery school had the best threshold of hearing, even though in the questionnaire research in 95% they stated they felt problems with hearing. The control group (population exposed to noise in working environment) showed significantly higher losses of hearing. At the highest examined frequencies, the oldest category (practice of the profession longer than 30 years) had losses of hearing worse by 20 dB than the group of teachers.

The research did not prove the original hypothesis that assumed that noise produced in the school environment might have a negative effect on the hearing of educational workers.

KEYWORDS:
teacher – loss of hearing – noise – nursery school – primary school

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 10x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Chronické srdeční selhání

Autor kurzu: MUDr. Markéta Hegarová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články