Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

DIAGNÓZA: SANITÁŘ

Autoři: Hryciow M.

Autoři - působiště: Klinika pracovního lékařství FN a LF UK Plzeň přednostka MUDr. Vendulka Machartová, Ph. D.

Článek: Pracov. Lék., 68, 2016, No. 4, s. 141-145.
Kategorie: Kazuistika
Počet zobrazení článku: 100x

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství

Diagnosis: The orderly

A successful performance in many occupations including the blue-collar ones requires professional and health capabilities, but also psychical and moral qualities. In order to minimize possible consequences in personal placement due to employment of unsuitable person, Faculty Hospital Plzeň (Pilsen) includes in the entry preventive examinations also a psychological examination of the orderly candidates. The obligation to undergo a psychological examination also applies to medical students who enter this position during their study as a secondary employment. The psychological examination usually evaluates psychomotor pace, reliability, level of intellectual qualities and prerequisites, or personality features and it also investigates possible psychical disorders, which might preclude management of the tasks at some exposed workplaces or risks in the contacts with patients. A repeated comparison of the results of psychodiagnostic methods and qualitative data between the group of medical students and the orderlies who join the regular fulltime job became the source of hypothesis investigating possible significant differences. Since a good memory is supposed to be an axiomatic truth in medical students and intellectual capacities are to considerable extend dependent on social environment they come from, the vigilance tests were selected for clearness. The output data were processed by statistical methods of F-test and t-test. Since the calculated values of the investigated characteristics surpassed the values of the tested criteria at the P = 0.05 level of significance, it may be concluded that the orderlies form the group of medical students displayed higher psychomotor pace and better attention concentration than the orderlies who were engaged into fulltime jobs.

KEYWORDS:
medical student – orderly – psychic capability – attention or vigilance – working pace – Faculty Hospital Plzeň


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

K úspěšnému výkonu mnoha profesí včetně profesí dělnických jsou kromě odborné a zdravotní způsobilosti nezbytné také některé předpoklady psychické a morální. Za účelem minimalizace možných důsledků při obsazení pracovního místa nevhodným zaměstnancem provádí FN Plzeň v rámci vstupní preventivní prohlídky také psychologické vyšetření sanitářů. Povinnost absolvovat psychologické vyšetření se vztahuje i na mediky, kteří na tuto pozici nastupují během studia do vedlejšího pracovního poměru. V rámci psychologického vyšetření se obvykle posuzuje psychomotorické tempo, spolehlivost, úroveň rozumových předpokladů nebo osobnostní rysy a dále se zkoumá přítomnost psychické poruchy, která by mohla být překážkou při zvládání úkolů na některých exponovaných pracovištích nebo rizikem v kontaktu s pacienty. Opakované srovnávání výsledků psychodiagnostických metod i kvalitativních dat mezi skupinou mediků a skupinou sanitářů nastupujících na plný pracovní úvazek se stalo zdrojem hypotézy, zda se tyto skupiny liší statisticky významně. Protože dobrá paměť mediků se v naší společnosti předpokládá axiomaticky a inteligence je díky krystalické složce do značné míry zatížena vlivy sociálního prostředí, z něhož se uchazeči rekrutují, budou pro názornost srovnávány výsledky testu pozorosti. Výstupy testu byly následně zpracovány statistickými metodami F-test a t-test. Vypočítané hodnoty sledovaných charakteristik překročily hodnotu testového kritéria na hladině významnosti 0,05, a proto můžeme konstatovat, že sanitáři z řad mediků mají vyšší psychomotorické tempo a lepší koncentraci pozornosti než sanitáři přijímaní na plný pracovní úvazek.

Klíčová slova:
medik – sanitář – psychická způsobilost – pozornost – pracovní tempo – Fakultní nemocnice Plzeň

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,9/5, hodnoceno 8x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články