Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ANALÝZA SUBJEKTÍVNEHO HODNOTENIA TEPELNO-VLHKOSTNÝCH MIKROKLIMATICKÝCH PODMIENOK VO VYBRANÝCH VÝROBNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Autoři: Andrejiová M.1, Králiková R.2, Piňosová M.3

Autoři - působiště: 1Ústav automatizácie, robotiky a mechatroniky, Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra aplikovanej matematiky a informatiky odborný asistent RNDr. Miriam Andrejiová, PhD., 2Ústav konštrukčného a procesného inžinierstva, Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva doc. Ing. Ružena Králiková, PhD., 3Ústav konštrukčného a procesného inžinierstva, Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva vedecko-výskumný pracovník Ing. Miriama Piňosová, PhD.

Článek: Pracov. Lék., 68, 2016, No. 3, s. 77-86.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 110x

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství

Analysis of subjective assessment of thermal-humidity microclimatic conditions in selected production organizations

The contribution presents basic groundwork and results of investigation reached in the authors’ research. The authors deal with evaluation of physical factors of working environment, particularly noise, vibrations, illumination and thermal-humidity microclimatic conditions. Subjected and objective influences of these factors on human health are investigated. The microclimatic conditions of the working environment, also denominated as thermal-humidity conditions are determined by temperature, humidity and air flow.

These parameters significantly influence the human subjective feeling, quality of relaxation as well as working productivity.

That is why the authors set to investigate subjective feelings of the employees, who assessed the thermal-humidity conditions in selected production organizations.

The attention was devoted to theoretical and empirical part of evaluating thermal-humidity microclimatic parameters of the working environment and their effects on the employees. A questionnaire survey was included in the evaluation and two areas were of interest:

  1. thermal-humidity microclimatic conditions at the workplace;
  2. health problems of the employees associated with the workplace conditions.


Two hundred employees working in the production machinery organizations in eastern Slovakia participated in the research. The entry criterion for eligibility into the cohort was a good health state of the respondents, without any serious health problems. It has become obvious that there is a significant statistical relationship between some observed indices including the age of the employee and occurrence of the observed health problems (headache, the feeling of catching a cold, backache), as well as between the type of working activity and satisfaction with humidity at the workplace or the feeling of dried nasal mucosa.

Results of the questionnaire survey also revealed a significant relationship between the type of working organization and thermal-humidity conditions at the workplace or the incidence of health problems of the respondents. Moreover, the authors observed a relationship between thermal-humidity microclimatic parameters and the feeling of fatigue and headache (or the feeling of catching cold, backache and the feeling of dry nasal mucosa). In evaluating the questionnaire survey the authors used statistical methods suitable for determination of relationship between the category characteristics. .

Keywords:
physical factors of working environment – microclimatic conditions – health problems of the employees


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

V tomto príspevku sú prezentované základné východiská a výsledky výskumu, ku ktorým autorský kolektív v tejto problematike dospel. Autori sa venujú hodnoteniu fyzikálnym faktorom pracovného prostredia, hlavne hluku, vibrá-ciám, osvetleniu a tepelno-vlhkostným mikroklimatickým podmienkam. Skúmajú subjektívne a objektívne vplyvy týchto faktorov na zdravie človeka.

Mikroklimatické podmienky pracovného prostredia, označované tiež ako tepelno-vlhkostné podmienky, sú určené teplotou, vlhkosťou a rýchlosťou prúdenia vzduchu. Tieto parametre majú významný vplyv na subjektívny pocit pohody človeka, kvalitu odpočinku ako aj produktivitu práce.

Z tohto dôvodu si autori príspevku dali za cieľ zmapovať subjektívne pocity zamestnancov, ktorí hodnotili tepelno-vlhkostné mikroklimatické podmienky vo vybraných výrobných (strojárskych) organizáciách.

Pozornosť práce bola venovaná teoretickej i empirickej stránke hodnotenia tepelno-vlhkostných mikroklimatických parametrov pracovného prostredia a ich vplyvu na zamestnancov. Súčasťou hodnotenia bol dotazníkový výskum, v ktorom nás zaujímali dva hlavné okruhy:

  1. tepelno-vlhkostné mikroklimatické podmienky na pracovisku,
  2. zdravotné problémy zamestnancov súvisiace s podmienkami na pracovisku.


Výskumu sa zúčastnilo 200 zamestnancov, ktorí pracujú vo výrobných strojárskych organizáciách na východe Slovenska. Vstupným kritériom pre zaradenie do vyhodnocovacieho súboru dát bol dobrý zdravotný stav respondenta, ktorý netrpí závažnými zdravotnými problémami. Z výsledkov hodnotenia vyplynulo, že existuje štatisticky významná závislosť medzi niektorými sledovanými znakmi: napr. medzi vekom zamestnanca a výskytom sledovaných zdravotných problémov (bolesť hlavy, pocit nachladnutia, bolesť v oblasti chrbtice), rovnako medzi druhom vykonanej práce a spokojnosťou s vlhkosťou vzduchu na pracovisku, resp. s pocitom vysušenej nosnej sliznice. Výsledky hodnotenia dotazníkového výskumu taktiež ukázali významnú závislosť medzi druhom výrobnej organizácie a tepelno-vlhkostnými podmienkami na pracovisku, resp. výskytom zdravotných problémov respondentov. Ďalej bola zistená stredne pozitívna závislosť medzi tepelno-vlhkostnými mikroklimatickými podmienkami a pocitom únavy a bolesťami hlavy (resp. pocitom nachladnutia, bolesťami v oblasti chrbtice, pocitom vysušenej nosnej sliznice). Pri hodnotení dotazníkového výskumu boli využité štatistické metódy vhodné na sledovanie závislosti kategoriálnych znakov.

Kľúčové slová:
fyzikálne faktory pracovného prostredia – mikroklimatické podmienky – zdravotné problémy zamestnancov

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 23x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Chronické srdeční selhání

Autor kurzu: MUDr. Markéta Hegarová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články