Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

VLIV MONITOROVÁNÍ PRACOVIŠTĚ NA RADIAČNÍ ZÁTĚŽ PERSONÁLU NA PRACOVIŠTI PET

Autoři: Petra Dostálová

Autoři - působiště: Oddělení lékařské fyziky, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR

Článek: NuklMed 2018;7:2-6
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 5x

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
uzamčeno uzamčeno

Influence of a department monitoring to the staff radiation exposure at a PET department

Aim:
The aim of optimizing radiation protection in the PET Center was to reduce the dose rate and the risk of application places contamination and contamination during preparation of the radiopharmaceutical, thus reducing the staff radiation exposure.

Methods:
During 2012, we changed our attitude to the radiation protection at our department and optimized the radiation protection procedures. We have introduced consistent contamination monitoring of surfaces, used aids and waste arising from application; we have changed the timing and frequency of a monitoring measurements from the working day end to several monitoring measurements during a working day; an open dialogue on monitoring and radiation protection has been introduced; and we changed our attitude to radiation protection training and emergency preparedness.

Results:
There was a significant increase of the number of detected contaminations thanks to monitoring of workplaces every two hours during the routine clinical work (from several contaminations per year to several contaminations per month), which could be cleared away in time. We achieved the reduction of the relative personal collective dose by 28 % and the relative collective dose by 45 % at our department over the past five years. The relative dose on the hands decreased most significantly in the case of doctors (up to 54 %).

Conclusions:
We have succeeded in introducing a new approach to workplace monitoring and staff training to significantly reduce the radiation exposure of our staff without any associated financial costs at the department. The department was equipped with the same technique of shielding equipment throughout the evaluated period; there was no change in the equipment or the change of the radiopharmaceutical application.

Key Words:
radiation protection, surface contamination, monitoring, PET


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl:
Cílem optimalizace radiační ochrany v PET Centru bylo snížit dávkový příkon a riziko kontaminace na aplikačních místech a v přípravně radiofarmak a tím dosáhnout snížení radiační zátěže personálu.

Metoda:
V průběhu roku 2012 jsme na našem pracovišti změnili přístup k radiační ochraně a provedli jsme optimalizaci postupů radiační ochrany na pracovišti. Zavedli jsme důsledné monitorování povrchové kontaminace, používaných pomůcek a odpadu vznikajícího při aplikaci, změnili jsme časování a frekvenci tohoto monitorování z monitorování na konci pracovní doby na několikeré monitorování v průběhu pracovního dne, byl zaveden otevřený dialog o monitorování a radiační ochraně a byl změněn přístup ke školení z radiační ochrany a havarijní připravenosti.

Výsledky:
Při monitorování pracoviště každé dvě hodiny klinického provozu došlo k významnému navýšení zachycených kontaminací (z několika kontaminací ročně na několik kontaminací měsíčně), které mohly být včas odstraněny. Na pracovišti se nám díky tomu v uplynulých pěti letech podařilo snížit relativní osobní kolektivní dávku (tj. vztaženou na aplikovaný GBq) o 28 % a relativní kolektivní dávku na ruce o 45 %. Relativní dávka na ruce se nejvýznamnějším způsobem snížila u aplikujících lékařů (aplikace z ruky či do kanyly) a to o 54 %.

Závěry:
Na pracovišti se nám podařilo zavedením nového přístupu k monitorování pracoviště a ke školení pracovníků významně snížit radiační zátěž personálu bez přidružených finančních nákladů. Po celé hodnocené období bylo pracoviště vybaveno stejnou stínící technikou, nedošlo k žádným změnám vybavení ani ke změně způsobu aplikace radiofarmak.

Klíčová slova:
radiační ochrana, povrchová kontaminace, monitorování, PET

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články