Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Nehodgkinské lymfomy a CLL: Odborné společnosti
Kongresy
 

Obinutuzumab v 1. linii léčby folikulárního lymfomu snižuje riziko progrese onemocnění více než rituximab

Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Téma: Nehodgkinské lymfomy a CLL

Vydáno: 15.12.2017

Obinutuzumab v 1. linii léčby folikulárního lymfomu snižuje riziko progrese onemocnění více než rituximab

Plánovaná interim analýza klinického hodnocení GALLIUM přinesla údaje o přímém srovnání bezpečnosti a účinnosti dvou anti-CD20 protilátek v léčbě folikulárního lymfomu. Výsledky byly v říjnu 2017 publikovány v prestižním New England Journal of Medicine.

Anti-CD20 protilátky v léčbě folikulárního lymfomu

Přidání rituximabu (RTX) k chemoterapii výrazně zlepšuje klinické výsledky léčby nemocných s folikulárním lymfomem. Použití tohoto léčiva v indukční a následně v udržovací terapii vede k dlouhému přežití nemocných bez progrese onemocnění (PFS), a to po dobu 6‒8 let (medián). Míra celkového přežití po 6 letech se odhaduje na 87,4 %.

Odlišnost obinutuzumabu

Obinutuzumab (OBI) je rovněž anti-CD20 monoklonální protilátkou, má však odlišnou strukturu a původ. Nejde o chimérickou protilátku, jakou je RTX, nýbrž o protilátku humanizovanou. Zapojení imunologických procesů v mechanismu účinku obou léčiv je proto mírně odlišné − zatímco chimérický původ RTX vede k aktivaci komplementu a na něm závislé cytotoxicity, u OBI se jedná spíše o cytotoxicitu závislou na protilátkách a o fagocytózu. Účinek OBI je také více zacílený přímo na B lymfocyty.

Klinické hodnocení GALLIUM

Studie byla zaměřena na přímé srovnání použití RTX či OBI v kombinaci s chemoterapií u dosud nepředléčených pacientů s pokročilým folikulárním lymfomem. Pokud byla u pacientů zaznamenána kompletní nebo částečná odpověď na indukční léčbu, byla jim aplikována stejná protilátka i v léčbě udržovací, a to po dobu až 2 let. Podáváno bylo 1000 mg/m2 OBI nebo 375 mg/m2 RTX každé 2 měsíce. V obou ramenech byla vyvážená distribuce pacientů dle režimu chemoterapie. Celkem 57,1 % bylo léčeno bendamustinem, 33,1 % režimem CHOP a 9,8 % režimem CVP.

Primárním cílem studie bylo srovnání PFS hodnoceného zkoušejícím lékařem. Randomizováno bylo celkem 1202 nemocných (601 v každém rameni) a interim analýza byla provedena po 34,5 měsíce follow-up fáze (medián).

width=

Hodnocení účinnosti

Indukční terapii dokončilo 557 pacientů v rameni OBI a 551 pacientů v rameni RTX, udržovací léčbu potom dokončilo 361 a 341 pacientů. Léčba OBI byla spojena s nižším rizikem progrese, relapsu nebo smrti v porovnání s RTX (poměr rizik [HR] 0,66; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,51‒0,85; p = 0,001). Podobných výsledků bylo dosaženo i v případě hodnocení PFS nezávislou komisí (HR 0,71; 95% CI 0,54‒0,93; p = 0,01). Odhad míry 3letého PFS činil pro OBI 80,0 % a pro RTX 73,3 %. Míra odpovědi byla v obou ramenech obdobná: 88,5 % u OBI a 86,9 % u RTX.

Hodnocení bezpečnosti

Nežádoucí příhody s intenzitou stupně ≥ 3 byly častěji zaznamenány v rameni OBI (74,6 % oproti 67,8 % u RTX), podobně jako závažné nežádoucí příhody (46,1 oproti 39,9 %). Nejběžnější nežádoucí příhodou byla infuzní reakce, která se vyskytovala po podání obou protilátek. Dále byly běžné nevolnosti a neutropenie.

Závěr

Indukční a udržovací léčba založená na OBI vedla u studijní populace k delšímu PFS než léčba založená na RTX. Pacienti léčení kombinací chemoterapie a OBI, po které následovala udržovací fáze s OBI, měli o 34 % menší pravděpodobnost progrese nebo úmrtí ve srovnání s pacienty, kteří byli léčeni kombinací RTX a chemoterapie, po níž následovala udržovací fáze s RTX. Vyšší účinnost OBI byla spojena s o něco četnějšími nežádoucími účinky léčby.

(jam)

Zdroj: Marcus R., Davies A., Ando K. et al. Obinutuzumab for the first-line treatment of follicular lymphoma. N Engl J Med. 2017; 377 (14): 1331−1344, doi: 10.1056/NEJMoa1614598.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Preferovaná forma podání rituximabu v terapii nonhodgkinských lymfomů

Recentní klinické studie prokázaly efektivitu a bezpečnost kombinace rituximabu s chemoterapií v léčbě indolentních a agresivních forem nonhodgkinských lymfomů (NHL). Rituximab je dostupný v intravenózní či subkutánní formě, obě jsou v Evropě schváleny. Cílem randomizované studie PrefMab byla analýza preference aplikační cesty u pacientů s NHL léčených rituximabem.

Subkutánní podávání rituximabu u DLBCL zvyšuje komfort a spokojenost pacientů

Rituximab je součástí terapie difuzního velkobuněčného B lymfomu (DLBCL). Studie MabEase zkoumala nejen efektivitu a bezbečnost rituximabu podaného v subkutánní formě místo klasické intravenózní cesty, ale také spokojenost pacientů.

Obinutuzumab přispívá k efektivitě indukční léčby i k udržení negativity MRN u folikulárního lymfomu

V rámci 14. mezinárodní konference ICML věnované maligním lymfomům, která proběhla v červnu 2017 ve Švýcarsku, byly prezentovány výsledky klinické studie, jež sledovala efekt přidání obinutuzumabu k indukční i udržovací léčbě relabujícího folikulárního lymfomu či refrakterního k rituximabu. Tato anti-CD20 monoklonální protilátka nejen zvýšila účinnost indukční léčby, ale v rámci udržovací terapie napomohla i zachování negativity statutu minimální reziduální nemoci.Všechny novinky