Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Neutropenie – prevence a léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Neutropenie a hrozící infekce u onkologických pacientů: Jak moc svazuje lékařům ruce?

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Neutropenie – prevence a léčba

Vydáno: 15.5.2018

Neutropenie a hrozící infekce u onkologických pacientů: Jak moc svazuje lékařům ruce?

Febrilní neutropenie (FN) je vážná a potenciálně život ohrožující komplikace onkologické léčby. Velká studie, zahrnující téměř 12 tisíc pacientů, ukázala, že mortalita u nemocných, u kterých se rozvine FN, je významně vyšší než u osob bez FN. Data byla publikována v časopisu Cancer.

Metodika studie

Do studie byla zahrnuta data o pacientech léčených chemoterapií, jež byla získána z databáze zdravotní péče ve Spojených státech amerických. Mortalita byla potvrzena s využitím dat z Národního registru úmrtí (National Death Index). Porovnáváni byli pacienti s různými typy nádorů (nehodgkinské lymfomy, nádory prsu, kolorekta a ovaria), a to s epizodou FN nebo bez ní.

Cíle studie byly následující: zaznamenání celkové mortality (tj. kdykoliv v průběhu sledování), časné mortality (během 12 měsíců od prvního cyklu chemoterapie) a hospitalizací. K analýze byly použity univariační i multivariační statistické metody.

Výsledky

Skupina s FN i kontrolní skupina zahrnovaly každá 5990 pacientů, průměrná doba sledování u obou činila 17,6 měsíce. Hrubá míra incidence časné mortality byla signifikantně vyšší u pacientů s FN, a to ve všech podskupinách rozdělených dle jednotlivých nádorů.

Model proporcionálních rizik ukázal signifikantní zvýšení rizika jak celkové mortality u pacientů s FN oproti kontrolám (poměr rizik [HR] 1,15; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,02–1,29), tak i časné mortality (HR 1,35; 95% CI 1,09–1,67).

Závěr

Adjustované riziko mortality u pacientů s FN jakožto komplikací onkologické terapie bylo v tomto vzorku pacientů nejméně o 15 % vyšší než u srovnatelných pacientů bez FN. Tato data jednoznačně podporují současný trend v onkologii zkrátit dobu trvání neutropenie aplikací faktorů podporujících granulopoézu a pokusit se tak vyhnout hrozícím infekčním komplikacím.

(eza)

Zdroj: Lyman G. H., Michels S. L., Reynolds M. W. et al. Risk of mortality in patients with cancer who experience febrile neutropenia. Cancer 2010; 116 (23): 5555–5563, doi: 10.1002/cncr.25332.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Febrilní neutropenie v denní praxi: Co doporučují guidelines ESMO?

Pracovní skupina ESMO Guidelines Committee publikovala klinická doporučení pro management febrilní neutropenie.

Profylaxe febrilní neutropenie lipegfilgrastimem v klinické praxi

Febrilní neutropenie (FN) je závažnou a potenciálně fatální komplikací onkologické léčby, zvláště u pacientů léčených myelosupresivním chemoterapeutickým režimem. Četné studie prokázaly, že profylaxe v podobě podávání faktoru stimulujícího granulocytové kolonie (G-CSF) signifikantně snižuje riziko rozvoje FN a riziko nutnosti snížit dávkování a intenzitu chemoterapie v důsledku FN. Tento přehledový článek shrnuje výsledky klinických studií sledujících efekt lipegfilgrastimu, jednoho z pegylovaných G-CSF, v profylaxi FN u pacientů se solidními nádory nebo lymfoproliferativním onemocněním léčených chemoterapeutickým režimem s vysokým a středním rizikem rozvoje FN.

Lipegfilgrastim v léčbě chemoterapií indukované neutropenie

Chemoterapií indukovaná neutropenie (CIN) je jedním z hlavních rizikových faktorů pro výskyt febrilní neutropenie, závažné infekce, morbidity a mortality u onkologických pacientů. Analýza nákladů a užitku srovnávající pegfilgrastim a lipegfilgrastim u nemocných s nádorem prsu stadia II–IV prokázala, že pacientky léčené lipegfilgrastimem mají očekávanou délku života v důsledku sníženého výskytu infekcí o 21 dnů delší. Snížené riziko infekce a těžké neutropenie je také důvodem nižších nákladů na léčbu lipegfilgrastimem ve srovnání s pegfilgrastimem.Všechny novinky