Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba epilepsie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Přídatná léčba valproátem je pro pacienty se schizofrenií významným přínosem

Specializace: psychiatrie
Téma: Léčba epilepsie

Vydáno: 1.3.2018

Přídatná léčba valproátem je pro pacienty se schizofrenií významným přínosem

Valproát je antikonvulzivum, které lze použít i v některých psychiatrických indikacích. Klinické studie poukázaly mj. na jeho pozitivní účinek na schizofrenii. Prezentovaná metaanalýza předkládá aktuální data a upřesňuje tak nesrovnalosti podobných, ale starších prací.

Metodika analýzy

Autoři zpracovali studie dostupné v databázi PubMed, jež splňovaly následující kritéria: byly zahrnuty články věnující se srovnání léčebného efektu u schizofrenních pacientů užívajících antipsychotika v kombinaci s valproátem oproti užívání antipsychotik s placebem nebo bez něj. Vyloučeny byly kazuistiky a neklinické studie. Autoři tedy srovnávali efekt antipsychotické léčby s přidaným valproátem a antipsychotické monoterapie.

Data z klinických studií byla zpracována metodou náhodných efektů (random-effects model) a možné zkreslující proměnné byly přezkoumány metaregresí a analýzou podskupin. Prezentovaná metaanalýza zpracovala celkem 11 článků, což představovalo 889 zahrnutých pacientů.

Výsledná zjištění

Pacienti léčení antipsychotiky s přidaným valproátem vykazovali signifikantně výraznější zlepšení celkové psychopatologie než ti, kteří užívali pouze antipsychotika (p = 0,02). Výsledky z otevřených studií ukázaly signifikantní zlepšení (p = 0,01), které se však nepotvrdilo u randomizovaných kontrolovaných studií (p = 0,20).

Dále se významnost zlepšení váže k délce léčby – studie s kratším obdobím sledování měly lepší výsledky (p < 0,001) než delší trvání léčby (p = 0,23). V množství odstoupivších pacientů nebyl žádný rozdíl mezi přídatnou léčbou valproátem a monoterapií antipsychotiky (p = 0,14).

Diskuse a závěr

Autoři konstatují, že nebylo možné vypracovat detailní metaanalýzu pro jednotlivé kategorie antipsychotik, dlouhodobý efekt a bezpečnostní profil přídatné léčby valproátem v udržovacím schématu, stejně jako pro bezpečnost léčby u těhotných žen a vliv subtypů schizofrenie.

Tato metaanalýza nicméně poukazuje na signifikantně lepší léčebný účinek terapie antipsychotiky s přidaným valproátem u pacientů se schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou a poskytuje důležité podklady pro podporu podávání valproátu těmto pacientům.

(mir)

Zdroj: Tseng P. T., Chen Y. W., Chung W. et al. Significant effect of valproate augmentation therapy in patients with schizophrenia: a meta-analysis study. Medicine 2016; 95 (4): e2475, doi: 10.1097/MD.0000000000002475.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Trendy a rizika v předepisování valproátu sodného těhotným ženám – irská studie

Ve světle nových dat o kognitivních poruchách dětí vystavených prenatálně valproátu sodnému vznikla následující práce, reflektující praxi v předepisování antiepileptik mladým ženám, které mohou otěhotnět. Nepřímo bylo vyhodnoceno i povědomí lékařů o rizicích léčiv podle předepisování další medikace těmto pacientkám.

Intravenózně podaný valproát v léčbě akutního záchvatu migrény − účinný a rychlý

Autoři níže prezentované práce publikovali studii srovnávající rychlost nástupu a sílu účinku intravenózně podaného valproátu a subkutánně aplikovaného sumatriptanu v léčbě akutního migrenózního záchvatu. Hlavním cílem sledování bylo snížení bolesti.

Kyselina valproová v nových souvislostech a její působení na neurony

Japonští autoři studovali proapoptotické účinky kyseliny valproové na specifické populaci neuronů a jejich progenitorových buněk. Jejich zjištění mohou přispět k vysvětlení známé teratogenity tohoto antiepileptika.Všechny novinky