Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv screeningu kolorektálního karcinomu na detekci pravostranných nádorů tlustého střeva v Itálii

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 9.4.2017

Vliv screeningu kolorektálního karcinomu na detekci pravostranných nádorů tlustého střeva v Itálii

V pravé části kolon je kolorektální karcinom (CRC) stále často diagnostikován až ve velmi pokročilém stadiu. Studie italských autorů se proto věnovala účinnosti screeningu CRC v italské provincii Mantova; současně se pokusila zjistit, jestli lokalizace tumoru hraje nějakou roli ve výsledcích léčby a přežití pacientů.

V Itálii je k plošnému screeningu využíván imunochemický průkaz krve ve stolici (FIT − fecal immunochemical test), v Česku se nejčastěji využívá testů chemických. Imunochemické testy jsou u nás pacientům dostupné pro domácí použití.

Metodika studie

V rámci studie autoři zkontrolovali záznamy pacientů, kterým byl v minulosti diagnostikován CRC, byli ve věku 50−69 let a byli operováni v provincii Mantova v Itálii v letech 2005–2009. Kromě faktorů, jako jsou věk, pohlaví, lokalizace nádoru, způsob diagnostiky, typ prodělané operace, její radikalita, stadium pTNM a stupeň diferenciace nádoru, bylo sledováno i celkové přežití (OS − overall survival) a celkové bezpříznakové přežití (DFS − disease-free survival). Průměrný věk 386 zkoumaných pacientů byl 62 let, 59 % tvořili muži.

Výsledky

CRC byl v 17 % diagnostikován screeningem, u 67 % pacientů na základě přítomných symptomů a u 16 % pacientů k diagnostice došlo při akutní operaci pro náhlou příhodu břišní. Screeningem zachycené CRCs byly lokalizovány nejčastěji v levém kolon (59 %) a v rektu (25 %), na proximální kolon připadalo 16 % diagnostikovaných případů (p = 0,02). Většina pacientů, u kterých byla diagnóza stanovena na základě akutní operace, mělo pravostrannou lokalizaci (45 %), v distálním kolon bylo lokalizováno 36 % případů a v rektu 18 % zjištěných nádorů (p = 0,001). Pravostranné CRC vykazovaly vyšší stadium pTNM (p = 0,001), vyšší počet postižených uzlin (p = 0,02) a nízkou diferenciaci (p = 0,0001). S pomocí multivariantní analýzy bylo zjištěno, že nízká diferenciace nádoru je nezávisle spojena s horším OS (HR 3,6; p = 0,05) i horším DFS (HR 8,1; p = 0,0001), vzdálená diseminace byla spojena s horším OS (HR 20,1; p = 0,0001).

Závěr

Z pravostranných nádorů je imunochemickým screeningovým vyšetřením zachycena jen malá část. Pravostranné nádory jsou často zjištěny až v rámci akutního výkonu pro komplikace pokročilého nádoru, jsou nízce diferencované a v době záchytu již často mají pozitivní uzliny. Je proto třeba mít na paměti, že míra záchytu CRC v proximálním kolon pomocí imunochemického screeningu je omezená.

(epa)

Zdroj: Asteria C. R., Pucciarelli S., Gerard L. et al. The impact of colorectal screening program on the detection of right-sided colorectal cancer. A 5-year cohort study in the Mantua District. Int J Colorectal Dis 2015; 30 (12): 1627−1637, doi: 10.1007/s00384-015-2352-1.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Efektivita a bezpečnost panitumumabu plus chemoterapie v léčbě mCRC – metaanalýza

Metaanalýza 11 studií hodnotila efektivitu a bezpečnost panitumumabu v kombinací s chemoterapií založenou na irinotekanu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Z její výsledků vyplývá, že tato kombinace je účinná a dobře tolerována.

FOLFOX v kombinaci s panitumumabem a kurativní resekcí u lokálně pokročilého kolorektálního karcinomu − kazuistika

Kolorektální karcinom je velmi častou malignitou diagnostikovanou ve vyspělých zemích. Bohužel i Česká republika obsazuje přední místa v incidenci zhoubných nádorů kolorekta. V současné době probíhá několik klinických studií, které hodnotí neoadjuvantní léčebný přístup u lokálně pokročilého karcinomu kolon. Nicméně málo se toho ví o účinnosti a bezpečnosti předoperační chemoterapie u původně neresekovatelného lokálně pokročilého karcinomu tlustého střeva bez vzdálených metastáz. Právě takový případ prezentuje i následující kazuistika.

Kazuistika metastatického kolorektálního karcinomu se zvýšenou expresí genu HER2

Kazuistika prezentuje pacienta s karcinomem rekta rezistentním k léčbě panitumumabem s amplifikací genu HER2, který byl odhalen pomocí metody mapování genomu CancerPlex.Všechny novinky