Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost monoterapie panitumumabem u pacientů s rekurentním či progresivním kolorektálním karcinomem – výsledky studie VECTIS

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 18.1.2016

Účinnost monoterapie panitumumabem u pacientů s rekurentním či progresivním kolorektálním karcinomem – výsledky studie VECTIS

Monoklonální protilátky vůči receptoru pro epidermální růstový faktor jsou v monoterapii schválené od druhé linie léčby. Během terapie je běžný výskyt kožní toxicity, mezi závažností kožní toxicity a výsledkem léčby je přitom patrná pozitivní korelace. Prezentovaná studie se věnuje průběhu monoterapie panitumumabem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem KRAS na exonu 2.

Otevřená prospektivní observační neintervenční studie zahrnovala dospělé nemocné se špatnou odpovědí na předchozí léčbu chemoterapií 5-fluorouracilem, oxaliplatinou a irinotekanem. Studie se účastnili také pacienti z České republiky. Zařazení pacienti absolvovali maximálně 18 cyklů monoterapie panitumumabem (6 mg/kg každé 2 týdny). Účinnost léčby byla hodnocena jako míra kontroly nemoci, odpověď na léčbu a doba do progrese onemocnění. Zároveň byly sledovány incidence kožní toxicity a další nežádoucí účinky, stejně jako ukazatel celkového stavu Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG PS) a kvality života.

Studie zahrnovala 632 pacientů (průměrný věk 62,3 roku; 64,6 % mužů), kteří dokončili v průměru 9,6 cyklu monoterapie panitumumabem. Kožní toxicita, většinou stupně 1−2, se objevila u 84,3 % pacientů, z toho u 82,7 % vyžadovala léčbu. Nekožní nežádoucí účinky byly přítomné u 3,5 % léčených. Na konci terapie dosahovala celková míra kontroly nemoci 58,9 %, u pacientů s kožní toxicitou stupně 0−1 to bylo 53,8 % a 62,7 % u nemocných s kožní toxicitou stupně 2−3. Signifikantní asociace byla pozorována mezi maximálním stupněm kožní toxicity a nejlepší odpovědí na léčbu (p = 0,0009), mírou kontroly nemoci (p = 0,0046), odpovědí na léčbu (p = 0,0002) a intervalem do progrese onemocnění (p = 0,0084). Na konci studie mělo 67,4 % pacientů status ECOG PS 0 či 1. Kvalita života byla hodnocena jako velmi dobrá nebo dobrá u 70,3 % pacientů.

Monoterapie panitumumabem se ukázala jako efektivní a bezpečná u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem KRAS na exonu 2, kteří již absolvovali kompletní předchozí terapii. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla kožní toxicita stupně 1−2.

(epa)

Zdroj: Lakomy R., Rogowski W., Piko B. et al. Prospective noninterventional study on the use of panitumumab monotherapy in patients with recurrent or progressive colorectal cancer: the VECTIS study. Cancer Manag Res 2015 Oct 23; 7: 311−318; doi: 10.2147/CMAR.S86796. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vhodnou sekvencí biologické léčby metastatického kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS by měly být inhibitory EGFR – inhibitory VEGF

Kliničtí onkologové stojí při léčbě pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem RAS často před obtížným rozhodnutím, zda v 1. linii podávat v kombinaci s chemoterapií inhibitor receptorů pro epidermální růstový faktor (EGFR), nebo inhibitor vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF). Současné preklinické a klinické údaje přinášejí biologické opodstatnění sekvence inhibitor EGFR – inhibitor VEGF.

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem je třeba zjišťovat přítomnost rozšířeného panelu mutací RAS

Nové zjištění, že mutace exonů 2, 3 a 4 v genech pro KRAS a NRAS predikují špatnou odpověď na antiEGFR léčbu, má potenciál změnit dosavadní onkologickou praxi. U všech pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) bude vhodné provést vyšetření stavu těchto exonů s cílem selekce nemocných, pro něž bude léčba těmito protilátkami největším přínosem.

Profylaktická léčba vyrážky nezhoršuje přežití pacientů s kolorektálním karcinomem léčených inhibitory EGFR

Nová kanadská studie nepotvrdila obavy o potenciálně negativním vlivu profylaktické léčby akneiformní vyrážky, která je nežádoucím účinkem inhibitorů EGFR (receptoru epidermálního růstového faktoru), na přežití pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC). Profylaktická i reaktivní léčba vyrážky byla v této studii spojena se stejným celkovým přežitím (OS) pacientů léčených inhibitory EGFR.Všechny novinky