Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Protilátky anti-EGFR vs. anti-VEGF v 1. linii léčby mCRC s divokým typem RAS − metaanalýza

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 7.10.2016

Protilátky anti-EGFR vs. anti-VEGF v 1. linii léčby mCRC s divokým typem RAS − metaanalýza

Metaanalýza efektivity cílené léčby v kombinaci s chemoterapií prokázala větší benefit použití protilátek proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) oproti protilátkám proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru (VEGF) v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) s divokým (nemutovaným) typem RAS.

Úvod

Kombinace cílené terapie a chemoterapie (s irinotekanem či oxaliplatinou) je v současné době základem léčby mCRC. Pokud jde o cílenou terapii, je důležité si uvědomit, že anti-EGFR protilátky mají prokázaný přínos pouze u pacientů s nádory bez mutací KRAS (exony 2, 3, 4) a NRAS (exony 2, 3, 4). Head-to-head klinické studie srovnávající efektivitu protilátek anti-VEGF (bevacizumab) s anti-EGFR (panitumumab, cetuximab) však přinesly rozporuplné závěry. Autoři metaanalýzy publikované v European Journal of Cancer se proto zaměřili na hodnocení přínosu obou cílených preparátů v terapii mCRC.  

Metodika studie

K systematickému průzkumu literatury použili databázi PubMed. Do metaanalýzy zahrnuli pouze randomizované klinické studie přímo srovnávající jednotlivé látky. Údaje byly následně aktualizovány využitím recentních prezentací z kongresů. Primárním hodnoceným ukazatelem byla doba celkového přežití (OS − overall survival). Mezi sekundární hodnocené ukazatele patřila doba přežití bez progrese onemocnění (PFS − progression free survival), míra léčebné odpovědi (ORR − overall response rate), míra resekability (RR − resection rate) a bezpečnost léčby. Časná redukce nádorové masy (ETS − early tumour shrinkage) ≥ 20 % v 6. a 8. týdnu byla exploratorním ukazatelem.

Výsledky

Celkem byly nalezeny 3 vyhovující studie, které byly následně statisticky zpracovány v rámci analýzy. V populaci pacientů s divokým typem RAS (n = 1096) léčba anti-EGFR preparáty v kombinaci s chemoterapií signifikantně zlepšila OS (HR = 0,80; 95% CI 0,68–0,93), ORR (odds ratio [OR] 0,57) i ETS (OR 0,48) oproti bevacizumabu plus chemoterapii. Nebyly popsány statisticky významné rozdíly v PFS (hazard ratio [HR] 0,98) a RR (HR 0,93).

Metaanalýza bezpečnosti z důvodu nedostatku souvisejících dat provedena nebyla, nicméně v jednotlivých studiích byla léčba anti-EGFR častěji doprovázena kožní toxicitou a hypomagnezémií a terapie bevacizumabem zase nauzeou a arteriální hypertenzí.

Závěr

Tato analýza dostupných studií se přiklání ke stanovisku, že podávání anti-EGFR protilátek spolu s chemoterapií v rámci 1. linie léčby je pro pacienty s diagnózou mCRC s divokým typem RAS přínosnější než použití kombinace anti-VEGF spolu s chemoterapií. 

(raj)

Zdroj: Heinemann V., Rivera F., O’Neil B. H. et al. A study-level meta-analysis of efficacy data from head-to-head first-line trials of epidermal growth factor receptor inhibitors versus bevacizumab in patients with RAS wild-type metastatic colorectal cancer. Eur J Cancer 2016 Sep 1; 67: 11−20, doi: 10.1016/j.ejca.2016.07.019.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,9/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Metody a výsledky populačního screeningu kolorektálního karcinomu v České republice

Screening kolorektálního karcinomu představuje sekundární preventivní opatření, jehož cílem je včasný záchyt onemocnění, ideálně ještě ve stadiu premaligní dobře léčitelné léze. V České republice je prováděn převážně prostřednictvím imunochemických testů na okultní krvácení do stolice a screeningové kolonoskopie. Od roku 2014 funguje adresné zvaní cílové části populace k podstoupení screeningového vyšetření a do programu jsou nově zapojeni rovněž ambulantní gynekologové.

Panitumumab vykazuje v léčbě mCRC bez mutace KRAS stejnou účinnost a bezpečnost jako cetuximab

Porovnání panitumumabu a cetuximabu vždy v kombinaci s irinotekanem v léčbě 139 pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem KRAS ukázalo srovnatelnou účinnost obou cílených léčiv.

Spojení mikroRNA-31-5p s klinickou účinností terapie zaměřené na EGFR u pacientů s kolorektálním karcinomem

MikroRNA jsou krátké nekódující RNA, které regulují transkripci genů vazbou na mRNA. Jsou to molekuly relativně snadno kvantifikovatelné, které mají velký potenciál jako diagnostické, prognostické i prediktivní biomarkery. Autoři studie publikované v Annals of Surgical Oncology se zabývali otázkou, zda by miR-31-5p bylo možno použít jako prognostický biomarker pro anti-EGFR terapii kolorektálního karcinomu.Všechny novinky