Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Panitumumab prodlužuje dobu přežití u chemorezistentního WT mCRC

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 5.10.2017

Panitumumab prodlužuje dobu přežití u chemorezistentního WT mCRC

Otevřená randomizovaná studie fáze III hodnotila terapeutický efekt panitumumabu v kombinaci s optimální podpůrnou péčí (BSC) oproti samotné BSC u chemorezistentního metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) nemutovaného (WT – wild type) v exonu 2 genu KRAS a u mCRC WT RAS.

Úvod 

Ve studii 20020408 nebylo pozorováno zlepšení celkového přežití (OS) pacientů s mCRC WT KRAS v exonu 2 léčených monoterapií panitumumabem pravděpodobně z důvodu překřížení pacientů, u kterých byla během sledování pozorována progrese onemocnění, z BSC ramene do skupiny léčené panitumumabem.

Retrospektivní analýzy ukázaly, že jiné mutace KRAS a NRAS kromě KRAS v exonu 2 jsou prediktivními faktory terapeutického efektu anti-EGFR protilátek. Studie 20100007 sleduje OS pacientů léčených panitumumabem pro chemorezistentní mCRC WT KRAS v exonu 2 a je první studií fáze III, která prospektivně hodnotí terapeutický efekt panitumumabu u mCRC WT RAS (KRAS NRAS v exonech 2, 3 a 4).

Metodika studie

Pacienti nepředléčení anti-EGFR terapií byli randomizováni 1 : 1 do skupin dostávajících panitumumab (6 mg/kg každé 2 týdny – Q2W) + BSC nebo pouze BSC. Centrálně byl určen status nádoru s ohledem na mutace KRAS v exonu 2 a RAS. Primárním cílem bylo OS u mCRC WT KRAS v exonu 2. Sekundárními cíli byly OS u WT RAS mCRC, přežití bez progrese onemocnění (PFS), objektivní léčebná odpověď (ORR) a bezpečnost v obou skupinách mCRC WT KRAS v exonu 2 a mCRC WT RAS. Překřížení nebylo povoleno.

Výsledky

Do studie bylo zahrnuto 377 pacientů s WT KRAS v exonu 2. Míra odhalení mutace RAS dosahovala 86 %.

V obou skupinách, WT KRAS v exonu 2 a WT RAS mCRC, došlo k signifikantnímu zlepšení OS v rameni panitumumab + BSC oproti rameni s BSC, a to následovně: WT KRAS v exonu 2 (poměr rizik [HR] 0,73; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,57–0,93; p = 0,0096) a WT RAS (HR 0,70; 95% CI 0,53–0,93; p = 0,0135).

Pacienti s mutovaným RAS mCRC z léčby panitumumabem neprofitovali (OS HR 0,99; 95% CI 0,49–2,00). Neobjevily se žádné nové poznatky ohledně bezpečnosti.

Závěr

Panitumumab signifikantně zlepšil OS u pacientů s chemorezistentním mCRC WT KRAS v exonu 2. Terapeutický efekt z hlediska vlivu na OS a PFS byl výraznější ve skupině s mCRC WT RAS, což potvrzuje důležitost dalšího testování mutací RAS u pacientů s mCRC s cílem získat co nejlepší informace pro úspěšnou léčbu panitumumabem.

(mir)

Zdroj: Kim T. W., Elme A., Kusic Z. et al. An open label, randomized phase III trial evaluating the treatment (tx) effects of panitumumab (pmab) + best supportive care (BSC) versus BSC in chemorefractory wild-type (WT) KRAS exon 2 metastatic colorectal cancer (mCRC) and in WT RAS mCRC. J Clin Oncol 2016; 34 (Suppl. 4): 642–642, doi: 10.1200/jco.2016.34.4_suppl.642.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Příznivý farmakokinetický profil panitumumabu

Skupina vědců ze společnosti Amgen shrnula v časopisu Clinical Pharmacokinetics relevantní informace o farmakokinetice panitumumabu, získané v průběhu klinických hodnocení.

Panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu − stručný souhrn

Souhrnný článek australských autorů se zabývá zhodnocením publikovaných výsledků výzkumů použití panitumumabu v léčbě kolorektálního karcinomu (CRC). V případě CRC s nemutovaným onkogenem KRAS se panitumumab jeví být vhodnou volbou, která zvyšuje efektivitu léčby.

Receptorová tyrosinkináza AXL podporuje migraci a invazivitu buněk kolorektálního karcinomu

I přes významné pokroky v terapii je diagnóza kolorektálního karcinomu pro řadu pacientů infaustní, proto je třeba neustále hledat nové možnosti léčby. Svůj příspěvek přidal v tomto směru i tým autorů z Arizonské a Yaleovy univerzity, který v červenci 2017 publikoval práci, v níž byla zkoumána funkce tří receptorových kináz ovlivňujících chování CRC.Všechny novinky