Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Panitumumab může překonat rezistenci vůči cetuximabu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 7.11.2016

Panitumumab může překonat rezistenci vůči cetuximabu

Práce amerických autorů publikovaná v září 2016 v časopisu PLoS One popisuje unikátní mechanismus, jímž je panitumumab schopen překonat získanou rezistenci vůči cetuximabu.

Rezistence vůči anti-EGFR protilátkám

Receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) se podílí na regulaci kritických buněčných procesů, jakými jsou proliferace, diferenciace či apoptóza. V současnosti existují dvě monoklonální protilátky cílené proti EGFR, cetuximab, jenž je chimérickou myší / humanizovanou IgG1 protilátkou, a panitumumab, který je plně humanizovanou IgG2 protilátkou. Obě tato léčiva prodlužují přežívání pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC).

Použití anti-EGFR protilátek však může být komplikováno primární či získanou rezistencí. Nejznámější jsou mutace v onkogenech KRAS, BRAF a NRAS, které vedou k aberantní aktivaci signální kaskády mitogenem aktivovaných proteinkináz (MAPK). Cetuximab a panitumumab jsou tedy efektivní zejména u pacientů s nemutovanou formou RAS.

Kromě mutací, které se projeví ve funkčnosti intracelulární části receptoru nebo signální dráhy, se mohou vyskytovat funkční poruchy také v ektodoméně receptoru. Je již popsáno několik mutací v ektodoméně EGFR, které mohou vést k rezistenci vůči cílené anti-EGFR terapii. Mutace v ektodoméně EGFR označovaná S492R, v rámci níž dochází k záměně serinu za arginin, vede k rezistenci vůči cetuximabu, ale nikoli vůči panitumumabu. 

Mechanismus překonání rezistence 

Předkládaná práce shrnuje strukturální a biofyzikální studie, které tento rozdíl mezi cetuximabem a panitumumabem vysvětlují. Autoři ukázali, že mutace EGFR S486R přímo blokuje vazbu cetuximabu na EGFR doménu III. I přesto, že se panitumumab váže v oblasti stejného epitopu jako cetuximab, struktura panitumumabu je odlišná. Obsahuje poměrně velkou centrální dutinu, již postrádá cetuximab, pomocí které je schopen se i přes odlišnosti ve struktuře mutovaného EGFR na receptor navázat.

Závěr

Specifická a unikátní struktura panitumumabu tedy umožňuje překonání rezistence způsobené mutací S492R, jež vzniká jako odpověď na léčbu cetuximabem. 

(eza)

Zdroj: Sickmier E. A. et al. The panitumumab EGFR complex reveals a binding mechanism that overcomes cetuximab-induced resistance. PLoS One 2016 Sep 22; 11 (9): e0163366, doi: 10.1371/journal.pone.0163366.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace FOLFOXIRI a panitumumabu u pacientů s kolorektálním karcinomem a jaterními metastázami

Pacienti s metastázami kolorektálního karcinomu (CRC), kteří nejsou indikováni k potenciální kurativní resekci, se mohou stát kandidáty resekce při agresivnější chemoterapii. Americká klinická studie hodnotila efekt kombinace 5-fluorouracilu (5-FU), leukovorinu, oxaliplatiny a irinotekanu (FOLFOXIRI) v kombinaci s panitumumabem u pacientů s nemutovanou formou onkogenu KRAS a s jaterními metastázami.

Účinnost a bezpečnost panitumumabu v terapii kolorektálního karcinomu – metaanalýza klinických studií

Metaanalýza 4 klinických studií se zaměřila na bezpečnost a účinnost terapie panitumumabem u metastatického kolorektálního karcinomu. Z jejích výsledků vyplývá, že panitumumab zvyšuje dobu přežití bez progrese a zlepšuje míru objektivní odpovědi na terapii.

Infuzní reakce v onkologii

Metastazující kolorektální karcinom (mCRC) zůstává nadále nevyléčitelným onemocněním; pokroky v chemoterapii a zavedení nových molekul – monoklonálních protilátek (mAb) – ale výrazným způsobem zlepšily prognózu a léčebné výsledky těchto pacientů. Nicméně onkologická léčba těchto pacientů může být spojena s výskytem infuzních reakcí, jejichž zvládání je zátěží pro zdravotnický personál i samotného pacienta.Všechny novinky