Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Panitumumab a FOLFOX4 v terapii metastatického kolorektálního karcinomu − vliv na kvalitu života pacientů

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 16.2.2017

Panitumumab a FOLFOX4 v terapii metastatického kolorektálního karcinomu − vliv na kvalitu života pacientů

Metastatický kolorektální karcinom je zřídka kurabilní onemocnění. Zlepšení kvality života pacientů je proto hlavním cílem terapie. Randomizovaná kontrolovaná studie zkoumala kvalitu života pacientů podstupujících 1. linii léčby FOLFOX v monoterapii nebo v kombinaci s panitumumabem.

Úvod

Volba optimální protinádorové léčby balancuje mezi bezpečností a účinností. Nežádoucí účinky terapie totiž mohou negativně ovlivnit kvalitu života pacientů. Navzdory pokrokům v terapii je kurativní léčba metastatického kolorektálního karcinomu omezena na podskupinu pacientů, kteří podstoupí kompletní resekci. Zlepšení kvality života je tak u těchto pacientů důležitým terapeutickým cílem.

Řada předchozích studií prokázala, že v případě kolorektálního karcinomu s nemutovaným onkogenem RAS může terapie panitumumabem prodloužit dobu přežití bez progrese onemocnění (PFS). Přidání panitumumabu do 1. linie léčby spolu s FOLFOX (leukovorin, 5-fluorouracil, oxaliplatina) zvyšuje celkovou dobu přežití (OS).

Panitumumab je v Evropě indikován v 1. linii léčby spolu s FOLFOX nebo FOLFIRI (leukovorin, 5-fluorouracil, irinotekan) u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem RAS. Panitumumab je však spojen s vyšším výskytem nežádoucích účinků v podobě kožní toxicity. Analýza randomizované kontrolované klinické studie PRIME se proto soustředila na kvalitu života pacientů, kteří podstupovali monoterapii FOLFOX nebo kombinační terapii FOLFOX a panitumumabem.

Metodika studie

Analýza studie zahrnovala 505 pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem RAS. Kvalita života byla hodnocena pomocí EuroQoL 5D v parametrech indexu zdravotního stavu (HSI − health state index) a celkového hodnocení zdravotního stavu (OHR − overall health rating) u všech pacientů a po časném zmenšení tumorózní masy o ≥ 30 % v 8. týdnu terapie.

Rozdíly v kvalitě života byly hodnoceny s využitím analýzy kovariance a lineárně smíšených modelů a také byly analyzovány pomocí závažnosti kožní toxicity. Závažnost nežádoucích účinků na kůži byla hodnocena na pětistupňové škále, kde 1 = mírné nežádoucí účinky, 2 = středně závažné, 3 = závažné, 4 = život ohrožující, 5 = smrt v důsledku nežádoucích účinků.

Výsledky

V parametrech HSI a OHR nebyl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl mezi jednotlivými modalitami terapie. Kožní toxicita 3. a vyššího stupně byla zaznamenána u 38 % (n = 94) pacientů podstupujících kombinační terapii a u 2 % (n = 6) podstupujících monoterapii FOLFOX. Nebyl však prokázán žádný statisticky signifikantní rozdíl v kvalitě života u pacientů se stupněm kožní toxicity 0−2 oproti pacientům se stupněm kožní toxicity 3 a více.

Časného zmenšení tumorózní masy se podařilo dosáhnout u 59 % pacientů podstupujících kombinovanou terapii oproti 38 % pacientů podstupujících monoterapii (p < 0,01). U těchto pacientů bylo zaznamenáno signifikantní zlepšení kvality života.

Závěr

Přidání panitumumabu k FOLFOX v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu přispívá k prodloužení přežití a nemá negativní efekt na celkovou kvalitu života v porovnání s monoterapií FOLFOX.

(holi)

Zdroj: Siena S., Tabernero J., Bodoky G. et al. Quality of life during first-line FOLFOX4 ± panitumumab in RAS wild-type metastatic colorectal carcinoma: results from a randomised controlled trial. ESMO Open 2016 Mar 31; 1 (2): e000041.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vpravo, či vlevo − jaké jsou důsledky lokalizace nádoru pro léčbu kolorektálního karcinomu?

Někteří autoři již v souvislosti s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) hovoří o „příběhu levé strany“. Narůstá totiž množství důkazů svědčících pro význam lokalizace (pravá vs. levá strana tračníku) primárního nádoru u mCRC. Ta se ukázala být důležitým prognostickým biomarkerem, který může mít vliv na léčbu těchto pacientů.

Kolorektální karcinom v mladším věku − výzva pro genetiky

Multigenové testování by mělo být zváženo u všech pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC), již jsou v době stanovení diagnózy mladší 50 let. Šance na odhalení hereditárního predispozičního syndromu je u CRC s časným začátkem velká. Studie publikovaná v časopisu JAMA Oncology v prosinci 2016 ukazuje na význam tohoto testování.

Kombinace FOLFIRI a panitumumabu nebo bevacizumabu u kolorektálního karcinomu s divokým typem KRAS

Přidání monoklonálních protilátek proti růstovým faktorům k cytotoxické chemoterapii zlepšuje celkové přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). Recentně publikovaná klinická studie zkoumala efekt kombinace 5-fluorouracilu, leukovorinu a irinotekanu (FOLFIRI) s panitumumabem nebo bevacizumabem ve 2. linii léčby pacientů s onkogenem KRAS divokého typu.Všechny novinky