Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nová studie zpochybňuje přínos přidání bevacizumabu ke standardním režimům chemoterapie metastatického kolorektálního karcinomu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 12.4.2016

Nová studie zpochybňuje přínos přidání bevacizumabu ke standardním režimům chemoterapie metastatického kolorektálního karcinomu

Studie, jež se zabývaly přínosem bevacizumabu přidaného k chemoterapii metastazujícího kolorektálního karcinomu, přinášely zatím rozporuplné výsledky. Italská klinická studie fáze III hodnotila efekt přidání bevacizumabu ke zlatému standardu 1. linie chemoterapie u metastazujícího kolorektálního karcinomu.

Bevacizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti všem variantám vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF-A), vede k regresi nádorové cévní sítě, normalizuje přetrvávající cévní síť a brání vzniku nových nádorových cév, čímž inhibuje růst nádoru. Bevacizumab je kromě jiných indikací určen k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím karcinomem tlustého střeva nebo rekta v kombinaci s chemoterapeutickým režimem obsahujícím fluoropyrimidinové cytostatikum. Dříve provedené randomizované studie přinesly, co se týká míry přínosu bevacizumabu pro zvýšení přežití pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, rozdílné výsledky. Pro pacienty léčené režimem chemoterapie považovaným za zlatý standard byl tento přínos pouze marginální.

Průběh a výsledky studie

Do studie italských autorů bylo od listopadu 2007 do března 2012 zařazeno celkem 376 pacientů, kteří byli randomizováni do dvou větví: k podávání chemoterapie nebo kombinace chemoterapie s bevacizumabem. K chemoterapii byly použity režimy FOLFOX4 (oxaliplatina, leukovorin a 5-fluorouracil) nebo FOLFIRI (irinotekan, leukovorin a 5-fluorouracil). Režim FOLFOX4 byl nasazen u 60 % a režim FOLFIRI u 40 % pacientů. Bevacizumab byl podáván v dávce 5 mg/kg jako 30–90 minut trvající infuze ve 14denním intervalu.

Primárním sledovaným parametrem byla doba přežití bez progrese onemocnění (PFS – progression free survival), sekundárním cílem bylo celkové přežití (OS – overall survival), míra léčebné odpovědi (ORR – overall response rate) a bezpečnost léčby.

Medián sledování činil 18,4 měsíce. Během této doby došlo k celkem 313 případům progrese a 179 osob zemřelo. Nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl v PFS, OS a ORR. Režimy s přidaným bevacizumabem byly spojené s vyšším výskytem hypertenze, krvácení a proteinurie.

Závěr a diskuse

Přidání bevacizumabu ke standardnímu režimu chemoterapie pro léčbu metastazujícího kolorektálního karcinomu nevedlo ke zlepšení prognózy pacientů vyjádřené jako doba přežití bez progrese onemocnění, celkové přežití nebo míra léčebné odpovědi. Rozdílné výsledky této studie oproti předchozím závěrům autoři vysvětlují tím, že v dříve provedených studiích byly zřejmě použity suboptimální režimy chemoterapie.

(blu)

Zdroj: Passardi A. et al. Effectiveness of bevacizumab added to gold standard chemotherapy in metastatic colorectal cancer (mCRC): final results from the Itaca randomized clinical trial. 2013 ASCO Annual Meeting. Poster Discussion Session, Gastrointestinal (Colorectal) Cancer. Abstract N.: 3517. J Clin Oncol 2013; 31 (Suppl.): abstr. 3517. Dostupné na: http://meetinglibrary.asco.org/content/116205-132

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace režimu FOLFOX6 a panitumumabu u dialyzovaného pacienta − kazuistika

Kombinace chemoterapie FOLFOX6 a panitumumabu (plně humánní protilátky proti receptoru epidermálního růstového faktoru) je jednou ze standardních možností léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu. Nedávno byl publikován první případ použití této kombinace u dialyzovaného pacienta.

Inhibitory EGFR jsou optimální volbou pro nemocné s metastatickým kolorektálním karcinomem

Metastatický kolorektální karcinom (mCRC) patří mezi onemocnění, jejichž prognóza se s příchodem moderní cílené terapie rapidně zlepšila. Mezi monoklonální protilátky používané v jeho léčbě patří také panitumumab a cetuximab. Jejich použití v monoterapii i v rámci kombinační léčby se věnovala souhrnná práce uveřejněná na sklonku loňského roku.

Účinnost bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Zhodnocení účinnosti kombinací cílených léčiv a cytostatik je u řady diagnóz v moderní onkologii esenciální. Zda je efektivní přidat v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) k nejčastěji užívaným chemoterapeutickým režimům bevacizumab, zjišťovali čínští autoři v metaanalýze publikované v časopisu Gastroenterology Research and Practice.Všechny novinky