Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Molekulární biomarkery v terapii kolorektálního karcinomu – aktuální guidelines ASCO

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 5.12.2017

Molekulární biomarkery v terapii kolorektálního karcinomu – aktuální guidelines ASCO

Stanovení molekulárních biomarkerů při onemocnění kolorektálním karcinomem přispívá ke zlepšení péče o pacienty. V tomto roce publikované guidelines Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) a dalších odborných společností přinášejí seznam doporučení na základě komplexní rešerše několika tisícovek studií.

Úvod

Molekulární testování pro výběr cílené a konvenční terapie u pacientů s kolorektálním karcinomem bylo cílem řady recentních studií a v současnosti se v péči o tyto pacienty stává standardem. Monoklonální protilátky zaměřené proti epidermálnímu růstovému faktoru (EGF) se vážou na extracelulární doménu jeho receptoru a blokují tak jeho signální dráhu. Aktivační mutace RAS může mít za následek trvalou stimulaci EGFR bez přítomnosti ligandu a současně rezistenci k terapii inhibitory EGFR, mezi něž patří panitumumab a cetuximab.

Guidelines publikované v roce 2017 pod záštitou Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO), Americké společnosti pro klinickou patologii (ASCP) a dalších odborných společností vydaly 21 doporučení a názorů expertů, jež se týkají také testování mutací v genech rodiny RAS před případným nasazením terapie inhibitory EGFR.

Doporučení pro terapii inhibitory EGFR

První doporučení se týká testování molekulárních prediktorů před nasazením cílené terapie inhibitory EGFR. Pacienti s kolorektálním karcinomem mají být před případnou terapií inhibitory EGFR vyšetřeni na přítomnost mutací v genech rodiny RAS. Analýza mutací zahrnuje KRAS a NRAS v exonu 2 (kodony 12 a 13), 3 (kodony 59 a 61) a 4 (kodony 117 a 146). Publikované studie (např. PRIME), které hodnotily anti-EGFR léčbu v léčbě metastatického CRC, totiž potvrdily prediktivní hodnotu mutací těchto genů ve zmíněných exonech.

Druhé doporučení se týká stanovení mutací v genu BRAF na pozici V600. Mutační analýza by měla být provedena za účelem stratifikace nemocných dle prognózy, neboť několik studií prokázalo snížení doby do progrese onemocnění a celkového přežití při pozitivitě této mutace. Současně však chybí dostatečný důkaz pro doporučení stanovení těchto mutací jakožto prediktivního molekulárního biomarkeru před nasazením terapie inhibitory EGFR. I když v několika studiích byla prokázána horší odpověď na terapii inhibitory EGFR, nejednalo se o dostatečný důkaz a pro potvrzení této hypotézy je zapotřebí dalších studií.

Preferovaným vzorkem pro testování biomarkerů léčby je podle guidelines tkáň z rekurentního kolorektálního karcinomu nebo metastázy, v případě absence této tkáně je možné využít jako přijatelný alternativní vzorek primární tumor. Výsledky těchto testů by současně měly být k dispozici co nejrychleji, aby mohly být použity při rozhodování o terapii jako prognostická i prediktivní informace.

Závěr

Výsledky recentních guidelines podporují důležitost testování mutací v signální dráze EGFR, protože poskytují klinicky relevantní informace jakožto negativní prediktory úspěšnosti terapie inhibitory EGFR.

(holi)

Zdroj: Sepulveda A. R., Hamilton S. R., Allegra C. J. et al. Molecular biomarkers for the evaluation of colorectal cancer: guideline from the American Society for Clinical Pathology, College of American Pathologists, Association for Molecular Pathology, and the American Society of Clinical Oncology. J Clin Oncol 2017 May 1; 35 (13): 1453–1486, doi: 10.1200/JCO.2016.71.9807.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Histologické výsledky laparoskopické versus otevřené mezorektální excize pro karcinom rekta − systematický přehled a metaanalýza

Rektální resekce s excizí mezorekta je základem chirurgické terapie karcinomu rekta. Práce publikovaná v roce 2017 v časopisu JAMA Surgery se soustředila na porovnání výsledků laparoskopické a otevřené rektální resekce.

Bezpečnost a účinnost panitumumabu u pacientů s neresekovatelným kolorektálním karcinomem – postmarketingové sledování

Japonská studie s více než 3 tisíci účastníky sesbírala podrobná data týkající se účinnosti, bezpečnosti a výskytu jednotlivých nežádoucích reakcí u pacientů léčených inhibitorem epidermálního růstového faktoru (EGFR) panitumumabem.

Panitumumab v terapii metastatického kolorektálního karcinomu: význam stanovení mutačního stavu RAS

Stanovení mutačního stavu onkogenů rodiny RAS se stává rutinním vyšetřením u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem před případným nasazením inhibitorů EGFR, mezi které se řadí panitumumab. Dostupné výsledky studií totiž prokazují, že úspěch či neúspěch léčby výrazně závisí na mutačním stavu onkogenů RAS.Všechny novinky