Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba metastatického kolorektálního karcinomu – zaostřeno na panitumumab

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 4.11.2015

Léčba metastatického kolorektálního karcinomu – zaostřeno na panitumumab

Panitumumab je protilátka vůči receptoru pro EGF (EGFR), která je využitelná v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) jak v monoterapii, tak v kombinaci s chemoterapií a má akceptovatelný bezpečnostní profil.

Kolorektální karcinom je třetí nejčastější zhoubný nádor na světě. Až 20 % nemocných má přitom již při diagnóze přítomny vzdálené metastázy a u dalších 30 % se metastázy objeví po diagnóze. Dvě signální cesty, které mají zásadní význam v růstu a proliferaci mCRC a pro něž jsou k dispozici cílená terapeutická agens, jsou cesta aktivovaná vaskulárním endotelovým růstovým faktorem (VEGF) a epidermálním růstovým faktorem (EGF). K inhibici aktivace EGF se využívají protilátky vůči EGFR, které se nyní dostávají do běžné rutinní praxe léčby mCRC. Jejich účinnost je omezená na nemocné bez mutace v Kirsten rat sarkomovém genu (KRAS). Ovšem i u pacientů s wild typem genu KRAS je terapeutická odpověď přítomná pouze ve 20 % případů. Dnes jsou k dispozici dvě monoklonální protilátky vůči EGFR, a to cetuximab a panitumumab.

Panitumumab je plně humanizovaná protilátka, která se váže na EGFR a inhibuje fosforylaci receptoru a následnou aktivaci dalších kroků v postreceptorové kaskádě. Mechanismem účinku je internalizace receptoru, indukce apoptózy, autofágie a inhibice angiogeneze. Podává se intravenózně v doporučené dávce 6 mg/kg jednou za 2 týdny. Má nelineární farmakokinetiku, která není ovlivněná věkem, pohlavím ani poruchami jater a ledvin. Nejčastějším vedlejším účinkem je kožní toxicita – akneiformní dermatitida, erytém, rash, pruritus, suchá kůže, objevit se může i hypomagnezémie. U reakcí od stupně závažnosti 3 je doporučeno odložení další dávky. 

Panitumumab má zcela jistě své místo v monoterapii mCRC v případech nemocných refrakterních na chemoterapii a dále jako terapie 1. i 2. linie v kombinaci s chemoterapií. Naopak duální cílená terapie zaměřená proti EGFR i VEGF nevedla k lepším výsledkům.  

(jvrb)

Zdroj: Tay R. Y., Wong R., Hawkes E. A. Treatment of metastatic colorectal cancer: focus on panitumumab. Cancer Manag Res 2015 Jun 24; 7: 189–198. Dostupné na: http://dx.doi.org/10.2147/CMAR.S71821

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Exprese kadherinů u pacientů s kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom je jedno z nejčastějších nádorových onemocnění a zároveň v rámci malignit jedna z hlavních příčin úmrtí. Adhezivní molekuly jsou součástí specifických buněčných spojení přispívající k integritě tkáně. Kadheriny patří k dobře prostudované skupině adhezivních molekul a jsou považovány za tumorsupresorové molekuly. Nižší exprese kadherinů může být spojena s horší diferenciací kolorektálního karcinomu (CRC) a může být součástí agresivnějšího fenotypu. Mohou být kadheriny využity i jako diagnostický či prognostický marker?

Zvýšená konzumace alkoholu vede k vyššímu riziku rozvoje kolorektálního karcinomu

Alkohol je celosvětově konzumován ve značném množství a zároveň je spojován s více než 60 různými diagnózami. A právě pití alkoholu také často souvisí s vyšším rizikem rozvoje kolorektálního karcinomu (CRC).

Výskyt komplikací při použití zcela implantovatelných žilních portů v onkologii nesouvisí s místem žilního vstupu

Při zavádění zcela implantovatelných žilních portů v onkologii není rozdíl ve výskytu časných ani pozdních komplikací při použití vena jugularis interna a vena subclavia. Lékaři si můžou zvolit vlastní preferovaný žilní vstup.Všechny novinky