Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kožní toxicita panitumumabu neovlivňuje kvalitu života nemocných s kolorektálním karcinomem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 2.8.2016

Kožní toxicita panitumumabu neovlivňuje kvalitu života nemocných s kolorektálním karcinomem

Inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), mezi něž patří i panitumumab, jsou spojeny s nežádoucími účinky v podobě kožní toxicity. Analýza dat ze tří klinických studií však prokázala, že kožní toxicita panitumumabu neovlivňuje kvalitu života nemocných s kolorektálním karcinomem.

Úvod

Řada předchozích studií prokázala, že v případě kolorektálního karcinomu s nemutovaným onkogenem RAS může terapie panitumumabem prodloužit dobu přežití bez progrese onemocnění (PFS). Přidání panitumumabu do 1. linie léčby spolu s FOLFOX (leukovorin, 5-fluorouracil, oxaliplatina) zvyšuje celkovou dobu přežití (OS) oproti monoterapii FOLFOX i oproti kombinované terapii bevacizumabem a FOLFOX u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem RAS nebo KRAS.

Mezi časté vedlejší účinky inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) však patří kožní toxicita charakterizovaná papulopustulózním exantémem, erytémem a kožními fisurami. Tyto nežádoucí účinky přitom mohou mít negativní efekt na kvalitu života nemocných. Z výsledků studie provedené mezinárodním týmem vědců ovšem vyplývá, že kožní toxicita panitumumabu neovlivňuje kvalitu života pacientů s kolorektálním karcinomem.

Metodika analýzy

Cílem analýzy byly tři randomizované otevřené klinické studie fáze III porovnávající standardní režimy léčby. První linii představovala terapie režimem FOLFOX (n = 456), druhou linii pak režim FOLFIRI (n = 381) nebo nejlepší podpůrná péče (n = 114). Každý režim podstupovali pacienti buď samostatně, nebo v kombinaci s panitumumabem. Ve všech třech studiích pacienti dostávali panitumumab v dávce 6 mg/kg každé 2 týdny.

Kvalita života byla hodnocena pomocí EuroQoL 5D v parametrech indexu zdravotního stavu (health state index [HSI]) a celkového hodnocení zdravotního stavu (overall health rating [OHR]). Vliv kožní toxicity na kvalitu života byl odhadnut s využitím lineárních smíšených modelů. Závažnost nežádoucích účinků na kůži byla hodnocena na pětistupňové škále, kde 1 = mírné nežádoucí účinky, 2 = středně závažné, 3 = závažné, 4 = život ohrožující, 5 = smrt v důsledku nežádoucích účinků.

Výsledky 

Bez ohledu na metodu analýzy nebyly prokázány žádné statisticky signifikantní rozdíly mezi terapií panitumumabem a srovnávacími rameny v parametrech HSI a OHR od počátku terapie do jejího ukončení. V analýze nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly ve výsledcích hodnocení kvality života mezi pacienty s intenzitou nežádoucích účinků < 3 a s intenzitou kožní toxicity ≥ 3.

Během léčby se nevyskytl ani jediný případ úmrtí v důsledku nežádoucích účinků. Závažné nežádoucí účinky stupně 4 se objevily ve dvou studiích u 2 % pacientů. Výskyt nežádoucích účinků stupně 3 se pohyboval v rozmezí 35−66 %. Více než polovinu případů tedy tvořily mírné nebo středně závažné nežádoucí účinky.

Závěr

Přidání panitumumabu do léčebného režimu u metastatického kolorektálního karcinomu nemělo statisticky signifikantní vliv na snížení kvality života. Navzdory kožní toxicitě tak převažují benefity léčivého přípravku v podobě prodloužení doby přežití bez progrese onemocnění a celkové doby přežití.

(holi)

Zdroj: Koukakis R., Gatta F., Hechmati G., Siena S. Skin toxicity and quality of life during treatment with panitumumab for RAS wild-type metastatic colorectal carcinoma: results from three randomised clinical trials. Qual Life Res 2016 Apr 15; doi: 10.1007/s11136-016-1288-4 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přínos podávání anti-EGFR před anti-VEGF protilátkami v rámci 1. linie léčby u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s nemutovanou formou KRAS

Již od roku 2013 jsou publikovány práce zabývající se optimálním výběrem dostupných cílených (biologických) léčiv pro 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Tyto výzkumy otevřely debatu o možných dlouhodobých následcích biologického účinku, které může 1. linie cílené léčby mít.

Kyselina acetylsalicylová v sekundární prevenci CRC − norská zkušenost

Práce norských autorů nedávno publikovaná v Journal of Clinical Oncology zhodnotila vliv užívání kyseliny acetylsalicylové (ASA) u pacientů s kolorektálním karcinomem a její potenciální roli v rámci sekundární prevence.

Exprese epiregulinu a amfiregulinu má prediktivní potenciál u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem léčených panitumumabem

Zahájení anti-EGFR terapie je běžně spojeno s vyšetřením mutačního statutu genů RAS. Sama přítomnost nemutovaných KRAS a NRAS však nemusí být dostatečnou zárukou účinnosti terapie. Studie onkologů z Belgie a Velké Británie se zaměřila na nalezení dalších prediktivních markerů pro léčbu panitumumabem.Všechny novinky