Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace FOLFIRI a panitumumabu nebo bevacizumabu u kolorektálního karcinomu s divokým typem KRAS

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 24.1.2017

Kombinace FOLFIRI a panitumumabu nebo bevacizumabu u kolorektálního karcinomu s divokým typem KRAS

Přidání monoklonálních protilátek proti růstovým faktorům k cytotoxické chemoterapii zlepšuje celkové přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). Recentně publikovaná klinická studie zkoumala efekt kombinace 5-fluorouracilu, leukovorinu a irinotekanu (FOLFIRI) s panitumumabem nebo bevacizumabem ve 2. linii léčby pacientů s onkogenem KRAS divokého typu.

Průběh a výsledky studie

Studie se zúčastnilo 121 pacientů refrakterních ke kombinované léčbě oxaliplatinou a bevacizumabem. Kombinace FOLFIRI s panitumumabem (6 mg/kg) nebo bevacizumabem (5 mg/kg) byla podávána ve 14denních cyklech. Hodnoceny bylo celkové přežití pacientů (OS), doba přežití bez progrese onemocnění (PFS) a výskyt nežádoucích účinků. Účinnost léčby v obou ramenech byla srovnatelná (poměr rizik pro OS 1,16; 95% CI 0,76−1,77; poměr rizik pro PFS 1,14; 95% CI 0,78−1,66). Podrobnější výsledky jsou shrnuty v tabulce níže.

Tab.: Stručné shrnutí výsledků studie

 

FOLFIRI + panitumumab

FOLFIRI + bevacizumab

Medián doby sledování (měsíce) 15,4 13,4
Celkové přežití (OS; měsíce) 16,2 (12,5−22,4)* 13,4 (11,1−18,6)
Přežití do progrese (PFS; měsíce) 6,0 (5,0−7,5) 5,9 (3,9−7,8)
Výskyt nežádoucích účinků u 88,5 % pacientů, nejčastěji neutropenie, stomatitida, leukopenie a vyrážka u 66,7 % pacientů, nejčastěji neutropenie a leukopenie
RAS/BRAF divokého typu (OS; měsíce) 18,9 (15,6−26,8) 16,1 (12,7−21,1)
Mutace RAS/BRAF (OS; měsíce) 5,4 (3,6−7,1) 8,2 (6,0−13,7)
koncentrace VEGF-A ≤ medián (OS; měsíce) 22,4 (16,2−29,3) 13,4 (11,1−20,1)
koncentrace VEGF-A > medián (OS; měsíce) 10,7 (9,2−16,9) 13,7 (9,8−21,9)

* V závorkách vždy uveden 95% CI.

Analýza prediktivních markerů v krevním séru

U 109 pacientů navíc proběhla analýza nádorových biomarkerů v krevním séru. Mutace v onkogenech RAS (exon 2 a 3) a BRAF (exon 15) byly hodnoceny pomocí sekvenování cirkulující tumorové DNA (ctDNA). Některá z mutací se vyskytla celkem u 19 pacientů (u 14 v onkogenu RAS, u 5 v onkogenu BRAF). Nemocní s onkogeny divokého typu dosahovali lepšího celkového přežití v panitumumabovém rameni (poměr rizik 1,21; 95% CI 0,74−1,99; p = 0,026).

Dále byly měřeny koncentrace celkem 15 různých sérových proteinů. Statisticky signifikantní korelace s úspěšností léčby byla nalezena pouze pro vaskulární endotelový faktor A (VEGF-A). Pacienti s nízkou hladinou tohoto markeru si lépe vedli v panitumumabovém rameni (poměr rizik 1,92; 95% CI 0,98−3,76; p = 0,016).

Závěr

Autoři studie dospěli k závěru, že využití kombinace FOLFIRI s panitumumabem je ve 2. linii léčby mCRC s KRAS exonem 2 divokého typu srovnatelně účinné jako kombinovaná léčba FOLFIRI + bevacizumab (poměr rizik pro OS: 1,16; 95% CI 0,76−1,77; poměr rizik pro PFS 1,14; 95% CI 0,78−1,66). Přítomnost mutací v genech RAS a BRAF by mohla být považována za negativní prediktivní marker pro léčbu panitumumabem a měření koncentrace VEGF-A v krevním séru by mohlo sloužit jako pomocný parametr pro optimalizaci terapie.

(este)

Zdroj: Shitara K., Yonesaka K., Denda T. et al. Randomized study of FOLFIRI plus either panitumumab or bevacizumab for wild-type KRAS colorectal cancer − WJOG 6210G. Cancer Sci 2016; 107 (12): 1843−1850, doi: 10.1111/cas.13098.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Význam primární lokalizace tumoru u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem pro přínos anti-EGFR léčby

Metaanalýza klinických studií hodnotících první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu publikovaná v European Journal of Cancer se zabývala významem primární lokalizace tumoru pro prognózu onemocnění a predikci účinku cílené terapie.

Srovnání účinnosti léčby kolorektálního karcinomu pravostranné a levostranné lokalizace

Na 41. kongresu ESMO (The European Society for Medical Oncology), který se uskutečnil v říjnu 2016 v Kodani, byly prezentovány výsledky retrospektivní analýzy, která se zaměřila na účinnost léčby kolorektálního karcinomu porovnávané dle lokalizace primárního tumoru.

VIDEO: Aktuální témata v péči o pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem

„V návaznosti na odborný blok věnovaný kolorektálnímu karcinomu na letošním evropském onkologickém kongresu ESMO v Kodani, jsme oslovili dva české odborníky na tuto problematiku, doktorku Radku Obermannovou z Masarykova onkologického ústavu v Brně a profesora Jindřicha Fínka, přednostu Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni, aby zhodnotili vývoj péče o pacienty s touto diagnózou a vyjádřili se k aktuálně živě diskutovaným otázkám.“Všechny novinky