Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Inhibitory EGFR jsou optimální volbou pro nemocné s metastatickým kolorektálním karcinomem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 7.4.2016

Inhibitory EGFR jsou optimální volbou pro nemocné s metastatickým kolorektálním karcinomem

Metastatický kolorektální karcinom (mCRC) patří mezi onemocnění, jejichž prognóza se s příchodem moderní cílené terapie rapidně zlepšila. Mezi monoklonální protilátky používané v jeho léčbě patří také panitumumab a cetuximab. Jejich použití v monoterapii i v rámci kombinační léčby se věnovala souhrnná práce uveřejněná na sklonku loňského roku.

Anti-EGFR protilátky vykazují dobrou účinnost, výběr konkrétní látky zůstává předmětem diskusí

Protilátky proti receptoru pro epidermální růstový faktor (anti-EGFR protilátky) jsou v současnosti slibnými kandidáty pro léčbu mCRC s kurativním záměrem, s jejich přispěním se daří dosáhnout resekability nebo kontroly progrese agresivního chování nádoru. Práce publikovaná v Avicenna Journal of Medical Biotechnology srovnala data z celkem 31 jednoramenných klinických studií a 12 studií, ve kterých byly látky srovnávány s monoklonální protilátkou proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru (VEGF) bevacizumabem a/nebo chemoterapií. Hodnocena byla řada parametrů včetně celkového přežití (OS), času do progrese onemocnění (PFS) a toxicity.

Závěrem studie bylo, že obě léčiva vykazovala velmi dobrou klinickou účinnost. Výběr konkrétního anti-EGFR léčiva potom zůstává předmětem odborné diskuse. Panitumumab sice vykázal trend lepšího efektu z hlediska prodloužení PFS, do budoucna ovšem bude nutné provést klinické studie na větším množství pacientů. Zároveň se ukázalo, že podle analyzované literatury se jako nejlepší možnost pro dosažení optimálního výsledku léčby jeví kombinace anti-EGFR léčby s konvenční chemoterapií.

Panitumumab v kombinaci s FOLFOX4

Účinnost a bezpečnost panitumumabu byla v minulosti ověřena například v multicentrické studii III. fáze PRIME. 1183 pacientů v ní bylo randomizováno do dvou ramen, první skupina byla léčena chemoterapií v režimu FOLFOX4, druhá pak kombinací FOLFOX4 a panitumumabu. Primárním cílem byla PFS, která dosahovala u pacientů s wild type KRAS ve větvi s panitumumabem 9,6 měsíce, ve větvi léčené pouze režimem FOLFOX4 8 měsíců (HR 0,80; 95% CI 0,66–0,97; p = 0,02). OS u pacientů léčených kombinací s panitumumabem činilo 23,9 měsíce, u nemocných užívajících jen FOLFOX4 pak 19,7 měsíce (HR 0,83; 95% CI 0,67–1,02; p = 0,072). 

(ond)

Zdroj: Yazdi M. H., Faramarzi M. A., Nikfar S., Abdollahi M. A comprehensive review of clinical trials on EGFR inhibitors such as cetuximab and panitumumab as monotherapy and in combination for treatment of metastatic colorectal cancer. Avicenna J Med Biotechnol 2015 Oct-Dec; 7 (4): 134−144.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Zhodnocení účinnosti kombinací cílených léčiv a cytostatik je u řady diagnóz v moderní onkologii esenciální. Zda je efektivní přidat v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) k nejčastěji užívaným chemoterapeutickým režimům bevacizumab, zjišťovali čínští autoři v metaanalýze publikované v časopisu Gastroenterology Research and Practice.

Biomarkery odpovědi na léčbu cílenou proti EGFR u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom je druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění v USA i v Evropě. Základem léčby pacientů s neresekovatelným metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) je paliativní chemoterapie, v poslední době rozšířená o léčiva cílená na receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) a vaskulární endotelový růstový faktor (VEGF) a jeho receptor. Bohužel je stále málo biomarkerů, které by lékařům pomohly najít ty pacienty, pro něž bude tato léčba skutečně přínosem.

Existuje chemoprofylaxe kolorektálního karcinomu?

Možnost ovlivnění výskytu kolorektálního karcinomu pomocí chemoprofylaxe je velice žádoucí. Dnes již existují důkazy, které podporují hypotézu, že touto chemoprofylaxí může být kyselina acetylsalicylová. Shrnutí dosavadních prací dlouhodobě působícího britského výzkumného týmu přináší článek uveřejněný v časopisu Familial Cancer.Všechny novinky