Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Exprese epiregulinu a amfiregulinu má prediktivní potenciál u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem léčených panitumumabem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 26.7.2016

Exprese epiregulinu a amfiregulinu má prediktivní potenciál u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem léčených panitumumabem

Zahájení anti-EGFR terapie je běžně spojeno s vyšetřením mutačního statutu genů RAS. Sama přítomnost nemutovaných KRAS a NRAS však nemusí být dostatečnou zárukou účinnosti terapie. Studie onkologů z Belgie a Velké Británie se zaměřila na nalezení dalších prediktivních markerů pro léčbu panitumumabem.

Epiregulin (EREG) a amfiregulin (AREG) jsou ligandy receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) a u kolorektálního karcinomu bývá jejich exprese zvýšená. Již dříve byla studována souvislost mezi těmito ligandy a účinností anti-EGFR terapie, výsledky však nebyly zcela přesvědčivé, např. z důvodu designu studií.

Metodika studie

Autoři proto provedli retrospektivní biomarkerovou studii s využitím kohort z prospektivní randomizované klinické studie PICCOLO. Cílem bylo ověřit, zda vysoká exprese EREG a AREG predikuje klinický benefit z léčby panitumumabem a nízká exprese naopak špatnou odpověď na léčbu.

Klinická studie PICCOLO původně hodnotila účinnost přidání panitumumabu (PA) k monoterapii irinotekanem (IRI) u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem a nemutovaným RAS. S využitím archivu nádorové tkáně byla provedena analýza exprese EREG, AREG a stanovení mutačního statutu RAS, BRAF a PIK3CA. Hodnoceno bylo přežití bez progrese onemocnění (PFS), míra odpovědi na léčbu a celkové přežití pacientů (OS).

Výsledky

Z 696 pacientů, kteří se účastnili studie PICCOLO, byla nádorová tkáň dostupná v dostatečném množství u 331. Exprese ligandů byla úspěšně změřena ve 323 případech, z toho 171 pacientů bylo léčeno pouze IRI a 152 pacientů kombinací IRI + PA. Celkem 220 pacientů (68,1 %) mělo nemutovaný RAS (tj. nepřítomnost mutace KRAS v kodonech 12, 13, 61 a 146 a NRAS v kodonech 12, 13 a 61).

U pacientů léčených pouze IRI neměla exprese EREG/AREG prognostický význam ani vzhledem k PFS (poměr rizik [HR] 0,93; 95% CI 0,68‒1,27; p = 0,64), ani k OS (HR 0,79; 95% CI 0,58‒1,09; p = 0,15). U 220 pacientů s nemutovaným RAS a vysokou expresí se významně lišil medián PFS: 8,3 měsíce u pacientů léčených IRI + PA oproti 4,4 měsíce u pacientů léčených pouze IRI (HR 0,38; 95% CI 0,24‒0,61; p < 0,001). U pacientů s nízkou expresí EREG/AREG nebyl mezi mediánem PFS významný rozdíl. Míra odpovědi na léčbu činila u pacientů s vysokou expresí EREG/AREG 47,7 % u skupiny IRI + PA a 11,3 % u skupiny IRI (relativní riziko [RR] 4,22; 95% CI 1,87‒9,52; p = 0,001). U pacientů s nízkou expresí nebyl pozorován významný rozdíl. Výsledky pro OS nebyly významně odlišné v závislosti na expresi EREG/AREG.

Závěr

Vysoká exprese ligandů EGFR epiregulinu a amfiregulinu má prediktivní potenciál při léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu panitumumabem. Pacienti s vysokou expresí mají z terapie větší klinický benefit, v této studii vyjádřený především PFS a mírou odpovědi na léčbu. Využití EREG/AREG jakožto biomarkeru v běžné klinické praxi však vyžaduje další optimalizaci a validaci.

(jam)

Zdroj: Seligmann J. F., Elliott F., Richman S. D. et al. Combined epiregulin and amphiregulin expression levels as a predictive biomarker for panitumumab therapy benefit or lack of benefit in patients with RAS wild-type advanced colorectal cancer. JAMA Oncol 2016; 2 (5): 633‒642, doi: 10.1001/jamaoncol.2015.6065.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání panitumumabu po selhání léčiv 1. linie u pacientů s kolorektálním karcinomem

Panitumumab jako léčivo 2. linie u kolorektálního karcinomu (CRC) byl podáván pacientům, u nichž došlo k progresi po užití léčiva 1. linie. Cílem studie bylo vyhodnocení doby bez další progrese onemocnění (PFS) a doby celkového přežití (OS).

Vliv mutací KRAS/NRAS na úspěšnost terapie metastatického kolorektálního karcinomu panitumumabem

Randomizovaná klinická studie fáze III prokázala, že kombinovaná terapie panitumumabem a režimem FOLFIRI přispívá k prodloužení doby bez progrese onemocnění a zlepšení objektivní odpovědi na léčbu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Následná analýza této studie se zabývala úspěšností terapie v souvislosti s mutacemi v genech KRAS a NRAS.

V Nizozemsku zkoušejí nový postup psychologické péče u nemocných s kolorektálním karcinomem

Onkologické onemocnění znamená bezesporu velkou psychickou zátěž; podle odhadů přibližně 30−40 % takto nemocných vykazuje symptomy psychologické nepohody a stresu. V případě pacientů s kolorektálním karcinomem se nejspíše jedná o podobná čísla a psychické potíže se obvykle ještě více prohlubují s výskytem metastáz. Onkologicky nemocní vykazující psychologický dyskomfort jsou podle studií méně spokojeni s podávanou léčbou a častěji se u nich objevuje nespolupráce (non-compliance). Právě probíhající nizozemská studie proto navrhuje nový algoritmus péče o psychické zdraví těchto pacientů.Všechny novinky