Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Efektivita a bezpečnost panitumumabu plus chemoterapie v léčbě mCRC – metaanalýza

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 7.4.2017

Efektivita a bezpečnost panitumumabu plus chemoterapie v léčbě mCRC – metaanalýza

Metaanalýza 11 studií hodnotila efektivitu a bezpečnost panitumumabu v kombinací s chemoterapií založenou na irinotekanu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Z její výsledků vyplývá, že tato kombinace je účinná a dobře tolerována.

Úvod

Panitumumab je humánní monoklonální protilátka proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), jež se u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) kombinuje s chemoterapií. Účinnost panitumumabu v kombinaci s chemoterapií založenou na irinotekanu byla však dosud nejistá. Metaanalýza publikovaná v časopisu Medicine proto měla za cíl objasnit efektivitu a bezpečnost této kombinace v léčbě mCRC.

Metodika analýzy

K systematickému průzkumu literatury byly použity databáze PubMedEmbaseWeb of Science. Do metaanalýzy byly zahrnuty všechny klinické studie hodnotící efektivitu a bezpečnost panitumumabu v kombinaci s chemoterapií založenou na irinotekanu v léčbě mCRC. Celkem bylo nalezeno a zpracováno 11 vyhovujících studií s účastí celkem 1338 pacientů. Hlavním cílem bylo zhodnotit celkovou míru odpovědi (ORR), dobu přežití bez progrese onemocnění (PFS), celkovou dobu přežití (OS) a též výskyt nežádoucích příhod souvisejících s léčbou.

Výsledná zjištění

Výsledky lze shrnout následovně:

  • Kombinační léčba panitumumabem + chemoterapií byla spojena s ORR 33 %, mediánem PFS 5,83 měsíce a mediánem OS 11,15 měsíce.
  • Analýza podskupin prokázala, že použití této kombinace v 1. linii vedlo k ORR 61 %, PFS 9,27 měsíce a OS 8,87 měsíce. Použití ve 2. linii vedlo k ORR 26 %, PFS 5,01 měsíce a OS 11,68 měsíce.
  • V populaci s nemutovaným typem (WT) KRAS vedla kombinační terapie k ORR 37 %, PFS 5,76 měsíce a OS 11,15 měsíce. V populaci s mutací v KRAS vedla k ORR 18 %, PFS 5,27 měsíce a OS 10,64 měsíce.
  • Objektivní odpověď se častěji objevila v populaci s WT RAS (37 vs. 18 %) a rovněž medián intervalu do progrese onemocnění byl delší u WT RAS (5,76 vs. 5,27 měsíce). 
  • Míra výskytu nežádoucích příhod této kombinační terapie činila 56 %.

Závěr

Metaanalýza prokázala, že kombinace panitumumabu a chemoterapie založené na irinotekanu signifikantně zlepšila ORR, PFS a OS u pacientů s diagnózou mCRC, a to zvlášť u nemocných s divokým (nemutovaným) typem KRAS. Nežádoucí příhody související s léčbou byly dobře tolerované.

(raj)

Zdroj: Chen Q., Cheng M., Wang Z., Zhao S. The efficacy and safety of panitumumab plus irrinotecan-based chemotherapy in the treatment of metastatic colorectal cancer: a meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2016 Dec; 95 (50): e5284.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

FOLFOX v kombinaci s panitumumabem a kurativní resekcí u lokálně pokročilého kolorektálního karcinomu − kazuistika

Kolorektální karcinom je velmi častou malignitou diagnostikovanou ve vyspělých zemích. Bohužel i Česká republika obsazuje přední místa v incidenci zhoubných nádorů kolorekta. V současné době probíhá několik klinických studií, které hodnotí neoadjuvantní léčebný přístup u lokálně pokročilého karcinomu kolon. Nicméně málo se toho ví o účinnosti a bezpečnosti předoperační chemoterapie u původně neresekovatelného lokálně pokročilého karcinomu tlustého střeva bez vzdálených metastáz. Právě takový případ prezentuje i následující kazuistika.

Kazuistika metastatického kolorektálního karcinomu se zvýšenou expresí genu HER2

Kazuistika prezentuje pacienta s karcinomem rekta rezistentním k léčbě panitumumabem s amplifikací genu HER2, který byl odhalen pomocí metody mapování genomu CancerPlex.

Klinické využití poměru trombocyty/lymfocyty a lymfocyty/monocyty jakožto prognostického faktoru u kolorektálního karcinomu

Prognóza pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) stejných klinickopatologických vlastností má široké rozmezí a je snahou najít nové prognostické biomarkery, které by mohly pomoci ve zlepšení výsledků u konkrétních pacientů.Všechny novinky