Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Bezpečnost a účinnost panitumumabu u pacientů s neresekovatelným kolorektálním karcinomem – postmarketingové sledování

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 3.12.2017

Bezpečnost a účinnost panitumumabu u pacientů s neresekovatelným kolorektálním karcinomem – postmarketingové sledování

Japonská studie s více než 3 tisíci účastníky sesbírala podrobná data týkající se účinnosti, bezpečnosti a výskytu jednotlivých nežádoucích reakcí u pacientů léčených inhibitorem epidermálního růstového faktoru (EGFR) panitumumabem.

Sledovaná populace

Postmarketingová studie zahrnovala pacienty léčené panitumumabem od června 2010 (kdy zde byl uveden na trh) do září 2012. Analyzována byla data 3 085 pacientů. Panitumumab byl použit ve 3. linii léčby nebo později u 72,4 % pacientů, předchozí protinádorovou léčbu (včetně adjuvantní chemoterapie) podstoupilo 94,4 % pacientů. Průměrná doba terapie panitumumabem činila 113 dní, 14,6 % pacientů dostávalo panitumumab déle než 10 měsíců.

Výsledná zjištění

Panitumumab byl v průběhu sledování vysazen u 84 % pacientů. Důvodem vysazení byly progrese onemocnění (61,7 %), výskyt nežádoucích účinků (14 %), odmítnutí léčby pacientem (6,2 %), nedodržování plánu návštěv pacienta v nemocnici (1 %) a jiné důvody (6 %).

Nežádoucí reakce celkově

Nežádoucí reakce se projevily u 84,1 % (n = 2 595) pacientů, z nichž nejčastějšími byly kožní komplikace (76,6 %), infekce (25 %), gastrointestinální poruchy (20,8 %) a poruchy metabolismu a výživy (17,9 %). U pacientů s monoterapií panitumumabem (n = 1 254) se nežádoucí reakce vyskytly v 80,1 % případů; v 19,7 % se jednalo o stupeň ≥ 3 a 5,4 % reakcí bylo klasifikováno jako závažné. Ve skupině, kde pacienti podstoupili kombinovanou léčbu panitumumabem (n = 1 831), se nežádoucí reakce objevily v 86,9 % případů; 30,0 % bylo stupně ≥ 3 a 7,9 % reakcí bylo klasifikováno jako závažné. Nebyl registrován významný rozdíl ve výskytu nežádoucích reakcí při použití panitumumabu v kombinacích s různými chemoterapeutickými režimy: FOLFOX 86,7 % (stupeň ≥ 3 29,3 %, závažné 9,1 %) vs. FOLFIRI 87,4 % (29,8 a 8,1 %).

Kožní komplikace

Kožní komplikace se vyskytly u 78,4 % sledovaných pacientů (stupeň ≥ 3 u 14,7 %). Nejčastější byly akneiformní dermatitidy (69,9 %), paronychie (24,2 %), suchá kůže (21,7 %) a pruritus (4,8 %). Souhrnná prevalence těchto komplikací byla podobná v monoterapii (74,7 %) i v kombinované léčbě panitumumabem (80,9 %). Z důvodu kožních nežádoucích reakcí byla léčba ukončena u 7,0 % pacientů, ostatní v terapii mohli pokračovat navzdory těmto komplikacím.

Abnormality elektrolytů 

Během léčby panitumumabem byla u některých pacientů kontrolována hladina sérového hořčíku, vápníku a draslíku. Elektrolytová dysbalance se objevila u 19,3 % (596) pacientů, u 4,8 % se jednalo o stupeň ≥ 3. Nejčastější byla hypomagnezémie (36,5 % pacientů, u nichž byla k dispozici relevantní data), dále pak hypokalcémie (6,7 %) a hypokalémie (2,3 %). U 3 pacientů s elektrolytovou dysbalancí došlo k prodloužení intervalu QT a dále se vyskytla rhabdomyolýza, paralýza, tetanie a křeče.

Reakce po podání infuze

Infuzní reakce se objevila u 1,5 % pacientů, stupeň ≥ 3 u 0,2 %. Z toho 61,7 % reakcí se objevilo při prvním podání infuze, 14,9 % při druhém podání a u zbývajících pacientů se reakce objevila později.

Intersticiální plicní nemoc (ILD)

ILD se vyskytla u 1,3 % pacientů, tento podíl byl identický u pacientů léčených panitumumabem v monoterapii i dostávajících panitumumab v kombinované léčbě. 0,6 %, tj. 20 pacientů během léčby zemřelo následkem ILD.

Srdeční onemocnění

Srdeční onemocnění se objevilo u 0,2 % pacientů. 1 pacient, kterému byl podáván panitumumab spolu s FOLFIRI, zemřel v důsledku srdečního selhání.

Úmrtí

Během léčby bylo hlášeno 1 135 úmrtí. Nejčastěji byla spojena s progresí onemocnění. U 2,2 % úmrtí nebyla vyloučena spojitost s podáním panitumumabu.

Účinnost

Střední doba přežití u 1 062 pacientů léčených panitumumabem v monoterapii ve 3. linii léčby dosahovala 10,3 měsíce (9,0–11,8 měsíce).

Závěr

Tato postmarketingová studie potvrzuje bezpečnost a účinnost panitumumabu, stejně jak je tomu u dřívějších klinických studií. Studie dále ukazuje příznivý poměr rizik a benefitů pro použití panitumumabu u pacientů s neresekovatelným kolorektálním karcinomem.

(mkd)

Zdroj: Boku N., Sugihara K. Kitagawa Y. et al. Panitumumab in Japanese patients with unresectable colorectal cancer: a post-marketing surveillance study of 3085 patients. Jpn J Clin Oncol 2014; 44 (3): 214–223, doi: 10.1093/jjco/hyt196.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Panitumumab v terapii metastatického kolorektálního karcinomu: význam stanovení mutačního stavu RAS

Stanovení mutačního stavu onkogenů rodiny RAS se stává rutinním vyšetřením u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem před případným nasazením inhibitorů EGFR, mezi které se řadí panitumumab. Dostupné výsledky studií totiž prokazují, že úspěch či neúspěch léčby výrazně závisí na mutačním stavu onkogenů RAS.

Personalizovaná medicína a budoucnost léčby CRC

Kolorektální karcinom (CRC) patří mezi nejčastější onkologická onemocnění – v roce 2015 bylo celosvětově hlášených 0,8 milionu případů úmrtí v důsledku CRC. Výzvou v léčbě CRC je značná heterogenita nádorů mezi jednotlivými pacienty i v rámci jednoho nádoru. Terapie tohoto onemocnění tedy představuje ideální příležitost pro personalizovanou medicínu a integraci nových technologií do klinické praxe.

Panitumumab + FOLFOX je u levostranného kolorektálního karcinomu bez mutace RAS účinnější než chemoterapie ± bevacizumab

Výsledky nedávno publikované retrospektivní analýzy 2 studií s panitumumabem potvrdily, že u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem (wild-type) onkogenu RAS (wtRAS) mají pravostranné nádory horší prognózu než levostranné, a to bez ohledu na terapii podávanou v 1. linii. U pacientů s levostrannými nádory je z hlediska přežití větším přínosem léčba obsahující panitumumab než samotná chemoterapie nebo chemoterapie spolu s bevacizumabem.Všechny novinky