Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Komparativní studie molekulárněpatologických vlastností karcinomu prostaty u tří specifických populací mužů

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 1.11.2016

Komparativní studie molekulárněpatologických vlastností karcinomu prostaty u tří specifických populací mužů

Zajímavá studie japonských autorů porovnávala vzorky karcinomu prostaty celkem tří etnicky nebo zeměpisně blízkých populací mužů. Bylo zjištěno, že nádory mají odlišné biologické vlastnosti, a lišil se tak i jejich fenotyp studovaný imunohistochemickými a dalšími metodami.

Karcinom prostaty je jednou z nejčastějších malignit v západní Evropě a Spojených státech amerických, naopak v Japonsku je jeho prevalence nižší. Liší se také mortalita japonských pacientů a bělochů. Muži japonského původu, kteří žijí na Havaji (USA), spadají ve statistikách přibližně mezi populaci bělošskou a japonskou. Ačkoli je karcinom prostaty u japonských mužů méně častý, bývá obecně agresivnější a častěji zakládá metastázy. Vzhledem k tomu, že incidence indolentního karcinomu prostaty je u Japonců a bělochů stejná, musejí existovat rozdílné faktory, jež ovlivňují transformaci indolentního nádoru v plně rozvinuté metastazující onemocnění.

Metodika studie

S cílem najít některé rozdíly v biologii nádorů u těchto tří populací byla provedena studie, která hodnotila klinickopatologické a molekulárněpatologické vlastnosti u vzorků primárního tumoru získaných od zemřelých pacientů při pitvě. Celkem byly získány vzorky 92 mužů s klinicky diagnostikovaným karcinomem prostaty, a to 49 rodilých Japonců (průměrný věk 72,9 roku), 29 Američanů japonského původu žijících na Havaji (72,4 roku) a 14 bělochů žijících na Havaji (70,9 roku). 

Vzorky byly histopatologicky zhodnoceny a dále bylo provedeno imunohistochemické stanovení tenascinu a ras p21 a zhodnocení vazby na lektin HPA. Imunohistochemie a vazba na lektin byly hodnoceny pouze ve skupinách rodilých Japonců a Američanů japonského původu.

Tenascin je glykoprotein extracelulární matrix, který je fyziologicky přítomný v mezenchymální tkáni blízké rostoucím epiteliím. Protein ras p21 náleží mezi produkty exprese rodiny onkogenů RAS. U karcinomu prostaty byla identifikována korelace mezi expresí ras proteinů a histologickým grade tumoru. HPA (Helix pomatia antigen) je lektin, tj. protein, který váže specifickou sacharidovou složku glykoproteinů. Změny v sacharidových řetězcích vázaných na povrch buňky mohou doprovázet přeměnu fenotypu nádoru z nemetastatického na metastatický. Vyšší pozitivita HPA byla např. spojena s vyšším rizikem rekurence u nádorů prsu.

Výsledky

U rodilých Japonců byl špatně diferencovaný karcinom prostaty méně častý, naopak výskyt vzdálených metastáz byl častější než u dvou ostatních skupin. 90 % metastáz bylo u rodilých Japonců přítomno v kostech. Přítomnost tumoru s vysokým grade znamenala u rodilých Japonců ve 100 % případů přítomnost metastáz, oproti tomu 17 % Američanů japonského původu se špatně diferencovaným karcinomem metastázy nemělo.

U rodilých Japonců byla častější HPA pozitivita a exprese ras p21, naopak přítomnost tenascinu byla méně častá než u Američanů japonského původu. HPA pozitivita byla častěji nalezena u nemocných s metastázami, a to zejména u skupiny nemocných jak s kostními metastázami, tak s ložisky v jiných orgánech současně.

Závěr

Studie potvrdila, že se u rodilých Japonců vyskytují biologicky agresivnější nádory než u osob japonského původu žijících v USA. Nebyly nalezeny rozdíly ve fenotypu, které byly charakteristické pro metastazování specificky do kostí.

(imt)

Zdroj: Shiraishi T., Atsumi S., Yatani R. Comparative study of prostatic carcinoma bone metastasis among Japanese in Japan and Japanese Americans and whites in Hawaii. Adv Exp Med Biol 1992; 324: 7−16. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Úloha faktoru SDF1α v kostních metastázách karcinomu prostaty

K nejčastějším malignitám postihujícím muže patří karcinom prostaty. Jeho metastázy se přednostně šíří do kostí. Je známo, že metastazování je výsledkem série několika nezbytných kroků zahrnujících přežití nádorových buněk ve vzdálených místech a přizpůsobení se jinému mikroprostředí. Navzdory klinickému významu kostních metastáz rakoviny prostaty se ví jen málo o molekulárních mechanismech jejich vzniku.

Karcinom prostaty – aktuální poznatky a pokroky v léčbě

Nejčastější malignitou a zároveň jednou z nejčastějších příčin úmrtí na nádorová onemocnění u mužů je karcinom prostaty. Kromě věku a černé rasy je jeho jediným prokázaným rizikovým faktorem rodinná anamnéza. Vyšší prevalence je zaznamenávána ve vyspělých státech, svou roli v jeho etiopatogenezi tedy pravděpodobně hrají i životní styl a environmentální rizikové faktory. V poslední době došlo k výraznému pokroku v léčbě karcinomu prostaty i v porozumění mechanismům jeho vzniku. Z přehledového článku publikovaného letos v prestižním časopisu Lancet vybíráme souhrn několika témat.

Androgen-deprivační terapie a deprese − kohortová studie

Americká klinická studie prokázala vyšší výskyt depresivní symptomatologie u pacientů s karcinomem prostaty, kteří jsou léčeni metodou androgenní deprivace, proti mužům po radikální prostatektomii a mužům bez anamnézy karcinomu prostaty.Všechny novinky