Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Charakteristika a prediktory únavy u mužů na androgen-deprivační terapii − kohortová studie

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 8.7.2016

Charakteristika a prediktory únavy u mužů na androgen-deprivační terapii − kohortová studie

Americká klinická studie prokázala výskyt klinicky významné únavy u pacientů na androgenní deprivaci oproti mužům po prostatektomii a mužům bez anamnézy karcinomu prostaty. Vážnější komorbidity a vyšší Gleasonovo skóre se zdají být prediktory zvýšené únavy u těchto pacientů.

I když únava je často hlášeným nežádoucím účinkem androgen-deprivační terapie (ADT), nebylo doposud provedeno mnoho systematických výzkumů blíže sledujících tento problém. Recentně publikovaná studie zkoumala změny míry únavy u pacientů s karcinomem prostaty léčených ADT oproti kontrolním skupinám. Zaměřila se i na prediktory zvýšené únavy u těchto pacientů.

Studovaný soubor pacientů a metodika

Studovaným souborem byli muži na androgen-deprivační terapii (skupina ADT+, n = 60). Kontrolní soubory tvořili muži po prostatektomii (skupina ADT, n = 85) a zdraví muži bez anamnézy karcinomu prostaty (skupina CA, n = 86). Jednotlivé skupiny se mezi sebou významně nelišily v základních demografických charakteristikách, jako jsou věk a vzdělání.

U všech kohort byla únava hodnocena ve stejných intervalech, tj. po 6 a po 12 měsících od vstupního vyšetření. U skupiny ADT+ vstupní vyšetření proběhlo před nebo těsně po nasazení ADT. Sledovanými parametry byly závažnost únavy, její délka trvání a interference únavy s denními aktivitami.

Výsledky

Účastníci studie netrpěli klinicky významnou únavou při vstupním vyšetření, ale muži ze skupiny ADT+ popisovali po 6 i po 12 měsících větší únavu oproti kontrolním skupinám. Stejné pozorování bylo učiněno i ve změnách v prevalenci a v rozsahu zhoršení únavy u ADT+ pacientů v porovnání s kontrolami. Ve skupině ADT+ bylo vyšší skóre komorbidit při vstupním vyšetření spojeno s výraznější interferencí únavy s běžnými denními aktivitami. Vyšší Gleasonovo skóre bylo spojeno s výraznější délkou trvání únavy.

Závěr

Autoři potvrdili, že androgen-deprivační terapie vede k výskytu a zhoršování únavy pacientů v době 12 měsíců od zahájení terapie v porovnání s kontrolními skupinami. Vážnější komorbidity a vyšší Gleasonovo skóre se zdají být rizikovým faktorem těžšího průběhu únavy během tohoto období. Výsledky studie zdůrazňují nutnost intervence zaměřené na redukci únavy u pacientů na androgenní deprivaci.

(raj)

Zdroj: Nelson A. M., Gonzalez B. D., Jim H. S. et al. Characteristics and predictors of fatigue among men receiving androgen deprivation therapy for prostate cancer: a controlled comparison. Support Care Cancer 2016 May 3 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Průběh a prediktory poklesu kognitivního výkonu u mužů na androgen-deprivační terapii

Americká klinická studie prokázala, že androgen-deprivační terapie (ADT) je spojena se signifikantním rizikem postižení kognitivních funkcí u pacientů s karcinomem prostaty.

Hladiny kostních markerů a klinické výsledky u pacientů s kostními metastázami po antiresorpční terapii − integrovaná analýza tří studií

Hladiny kostních markerů po antiresorpční terapii korelují s prognózou onkologicky nemocných pacientů. Potvrdila to práce recentně publikovaná v časopisu Clinical Cancer Research.

Perineurální invaze karcinomu prostaty v predikci kostních metastáz

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u mužů. Stále se proto hledají prognostické faktory, které by pomohly určit například riziko rekurence onemocnění nebo vzniku vzdálených metastáz. Pro karcinom prostaty jsou typické kostní metastázy, jejichž výskyt byl v následující práci hodnocen při sledování histologického obrazu perineurální invaze.Všechny novinky