Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Diuretika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Medikamentózní úprava hypertenze a hypercholesterolémie je přínosná i u osob bez kardiovaskulárního onemocnění

Specializace: interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Diuretika

Vydáno: 3.10.2016

Medikamentózní úprava hypertenze a hypercholesterolémie je přínosná i u osob bez kardiovaskulárního onemocnění

Kombinace rosuvastatinu, kandesartanu a hydrochlorothiazidu (HCTZ) významně snížila výskyt kardiovaskulárních (KV) příhod u osob se středním KV rizikem bez přítomného KV onemocnění.

Analyzované údaje a sledované parametry

V dubnu 2016 byla publikována analýza dat dvou skupin z multicentrické randomizované studie HOPE-3. V původní studii bylo 12 705 účastníků randomizováno do 4 skupin, kterým byl podáván buď rosuvastatin (10 mg/den) plus fixní kombinace kandesartanu s HCZT (16 mg/den + 12,5 mg/den), rosuvastatin s placebem, fixní kombinace HCZT s placebem, nebo 2 placeba.

Do publikované analýzy bylo zařazeno 3 180 účastníků s kombinací rosuvastatin + kandesartan + HCTZ a 3 168 účastníků, kteří dostávali 2 placeba. První koprimární cílový parametr zahrnoval úmrtí z KV příčin, nefatální infarkt myokardu nebo nefatální cévní mozkovou příhodu; druhým koprimárním cílovým parametrem byly příhody uvedené v prvním koprimárním cílovém parametru + srdeční selhání, prodělaná srdeční zástava nebo revaskularizace. Medián doby sledování byl 5,6 roku.

Výsledky

Pokles LDL cholesterolu byl významně větší ve skupině s kombinovanou léčbou než ve skupině s placebem, a to o 0,87 mmol/l. Podobně systolický krevní tlak klesl ve skupině s kombinovanou léčbou o 6,2 mm Hg více než v placebové skupině.

První část koprimárního cílového parametru byla zjištěna u 113 účastníků (3,6 %) s kombinovanou léčbou a u 157 účastníků (5,0 %) s placebem (poměr rizik [HR] 0,71; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,56–0,90; p = 0,005). Druhý koprimární cílový parametr byl zaznamenán u 136 účastníků (4,3 %) s kombinovanou léčbou a u 187 účastníků (5,9 %) s placebem (HR 0,72; 95% CI 0,57–0,89; p = 0,003).

Ve skupině s kombinovanou léčbou se častěji objevila svalová slabost a závratě, ovšem podíl pacientů, kteří léčbu vysadili, byl v obou skupinách podobný.

Závěr

Výsledky ukázaly, že u osob se středním KV rizikem, které dosud netrpí žádným KV onemocněním, vede současné snížení vysokého krevního tlaku a hladiny LDL cholesterolu pomocí kombinované terapie rosuvastatinem, kandesartanem a HCTZ k významnému poklesu výskytu KV příhod.

(zza)

Zdroj: Yusuf S., Lonn E., Pais P. et al. Blood-pressure and cholesterol lowering in persons without cardiovascular disease. N Engl J Med 2016 May 26; 374 (21): 2032−2043, doi: 10.1056/NEJMoa1600177.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Mohou thiazidová diuretika vyvolat myoperikarditidu?

Při užívání thiazidových diuretik dosud nebyl hlášen výskyt vedlejších účinků v podobě rozvoje myoperikarditidy. V následujícím článku je uvedena kazuistika 71leté ženy, které byla diagnostikována myoperikarditida údajně v souvislosti s užíváním hydrochlorothiazidu. Podrobným prozkoumáním osobní anamnézy však byla zjištěna dříve proběhlá alergická reakce na sulfonamidová antibiotika, jež pravděpodobně s rozvojem onemocnění souvisela.

Thiazidová diuretika v léčbě malých dětí s centrálním diabetem insipidem

Retrospektivní analýza se zabývá pacienty nízkého věku léčenými thiazidy pro centrální diabetes insipidus (DI). Autoři poukazují na účinnost a bezpečnost terapie a absenci některých jinde uváděných nežádoucích účinků.

Vliv antihypertenziv amiloridu a hydrochlorothiazidu na glukózovou toleranci

Deplece draslíku způsobená thiazidovými diuretiky se podílí na zvýšení hladiny glukózy v krvi. Výzkum publikovaný v roce 2015 ozřejmil pozitivní vliv kalium šetřícího diuretika amiloridu v kombinaci s podáváním hydrochlorothiazidu na glukózovou toleranci.Všechny novinky