Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

SITOSTEROLÉMIE: KLINICKÁ, BIOCHEMICKÁ A MOLEKULÁRNĚ GENETICKÁ CHARAKTERISTIKA 3LETÉHO CHLAPCE S VÝZNAMNOU HYPERCHOLESTEROLÉMIÍ

Autoři: Floriánková M.1, Urbanová Z.1, Bláhová Š1, Pencová M.1, Hyánek J.2, Tichý L.3, Fajkusová L.3, Freiberger T.4, Honzík T.1

Autoři - působiště: 1Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha, 2Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha, 3Centrum molekulární biologie a genové terapie, FN Brno, 4Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

Článek: Čes-slov Pediat 2017; 72 (8): 495-503.
Kategorie: Kazuistika
Počet zobrazení článku: 63x

Specializace: neonatologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
uzamčeno uzamčeno

Sitosterolemia: clinical, biochemical and molecular characteristics in a 3 years old boy with marked hypercholesterolemia

Background:
Sitosterolemia is a rare, autosomal recessive inherited disorder of lipid metabolism, associated with an abnormal transport of plant sterols in a small intestine and a liver due to malfunction of a transport protein ABCG5/ABCG8. Disorder is associated with significant hyperphytosterolemia and also with hypercholesterolemia in most pediatric patients, tuberous and tendinous xanthomas, hemolytic anemia, macrothrombocytopenia, abnormal bleeding, splenomegaly, premature atherosclerosis, arthritis, failure to thrive and hepatopathy. A rare finding of normocholesterolemia and normal levels of phytosterols in breastfed infants might result in a delay in diagnosis. Patients with sitosterolemia respond well to a low cholesterol and a low plant sterol diet in combination with ezetimibe therapy. Here, we report clinical, biochemical and molecular genetic data of a boy with sitosterolemia.

Case report:
3 years old boy has been monitored since 7 months of age for hypercholesterolemia (16–25.6 mmol/l), found accidentally. Family history was negative. Since one year of age a failure to thrive was documented, weight/lenght ratio dropped from 75th to 8.8th percentile. At the age of 20 months laboratory tests showed significantly increased levels of serum sitosterol (13 times above normal level) and campesterol (4 times above normal level). Molecular genetic analysis revealed compouned heterozygosity for a previously described pathogenic mutation p.Arg446* and another, up to now unpublished, probably pathogenic variant p.Arg419Cys in the ABCG5 gene. Both parents were confirmed as healthy mutation carriers.

Conclusion:
We presented the first Czech patient with sitosterolemia carrying mutations in ABCG5. Patient is on a low-cholesterol and a low-plant sterol diet and ezetimibe therapy. During 16 months of therapy, level of total cholesterol and also of LDL cholesterol almost normalized and serum concentration of plant sterols decreased significantly. Therefore, sitosterolemia should be considered in the differential diagnosis of severe hypercholesterolemia in children.

Key words:
sitosterolemia, phytosterolemia, hypercholesterolemia, ABCG5, non-cholesterol sterols, failure to thrive


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Sitosterolémie je vzácné, autozomálně recesivně dědičné onemocnění, způsobené abnormním transportem fytosterolů ve střevě a játrech při poruše transportního proteinu ABCG5/ ABCG8. Projevuje se významnou hyperfytosterolémií, u dětí většinou i hypercholesterolémií, xantomy, hemolytickou anémií, makrotrombocytopenií, abnormální krvácivostí, splenomegalií, předčasnou aterosklerózou, artritidou, neprospíváním, hepatopatií. Výjimečný nález normální cholesterolémie při hyperfytosterolémii komplikuje diagnostiku, stejně tak nález normální hladiny fytosterolů u kojených dětí. Pacienti se sitosterolémií dobře reagují na dietu s restrikcí cholesterolu a fytosterolů v kombinaci s léčbou ezetimibem. Předkládáme výsledky klinických, biochemických a molekulárně genetických analýz u našeho pacienta se sitosterolémií.

Kazuistika:
Tříletý chlapec je sledován od 7 měsíců věku pro hypercholesterolémii (16–25,6 mmol/l), zjištěnou náhodně. Rodinná anamnéza byla negativní. Od 1 roku věku došlo k propadu v hmotnostně-délkovém poměru ze 75. na 8,8. percentil. Ve věku 20 měsíců byly zjištěny významně zvýšené sérové hladiny sitosterolu (13x nad normu) a kampesterolu (4x nad normu). Molekulárně genetická analýza prokázala, že pacient je složeným heterozygotem pro dříve popsanou patogenní mutaci p.Arg446* a dosud nepublikovanou, pravděpodobně patogenní variantu p.Arg419Cys v genu ABCG5. Oba rodiče jsou zdraví přenašeči.

Závěr:
U 3letého chlapce byla potvrzena diagnóza sitosterolémie s mutacemi v genu ABCG5. Jde o první potvrzený případ sitosterolémie v ČR. Chlapec je v současnosti léčen nízkocholesterolovou a nízkofytosterolovou dietou a ezetimibem. Během 16 měsíců léčby se téměř normalizovala hladina celkového cholesterolu a LDL cholesterolu, významně poklesla koncentrace fytosterolů. Sitosterolémii je potřeba brát v úvahu v rámci diferenciální diagnostiky závažné hypercholesterolémie u dětí.

Klíčová slova:
sitosterolémie, fytosterolémie, hypercholesterolémie, ABCG5, noncholesterolové steroly, neprospívání

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Akutní zánět středouší

Autor kurzu: MUDr. Dana Jenšovská
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články