Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

LONGITUDINÁLNÍ SLEDOVÁNÍ ZMĚN SOMATICKÝCH PARAMETRŮ DĚTÍ V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ

Autoři: Kutáč P.

Autoři - působiště: Katadra studií lidského pohybu, Centrum diagnostiky lidského pohybu, Ostravská univerzita, Ostrava

Článek: Čes-slov Pediat 2017; 72 (7): 421-428.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 50x

Specializace: neonatologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
uzamčeno uzamčeno

Longitudinal monitoring of somatic parameter changes in children during adolescence

Objective:
Analysis and assessment of the development of basic anthropometric parameters and body composition of children at the age from 11 to 14.

Methods:
The research group included 120 participants (60 boys and 60 girls). At the beginning of the research, the average age of boys was 11.4±0.5 and of girls 11.0±0.2. They were individuals without any medical issues who do not perform any regular organised physical activity. The parameters measured were body height (BH), total body mass (BM), total body fat representation (BF), representation of body fat in the individual body segments, and total body water representation (TBW). Body height was measured by anthropometer Tanita HR 001; body weight and body composition were measured by the BIA analyser, Tanita BC 418 MA.

Results:
Each year, there was a statistically and practically significant increase in BH both in boys and girls. This increase also corresponded with BM development, which was reflected in the BMI values. Boys in all age categories had lower body fat representation, both in the whole-body and segmental analysis. With increasing age, BF representation in boys decreased while it increased in girls. This development was also reflected in TBW representation where it increased in boys with increasing age, and decreased in girls.

Conclusion:
There is a distinct sexual differentiation in somatic parameters after the age of 12. An exception is the percentage representation of body fat and total body water where sexual differences are obvious at the age of 11. When compared with the values of 6.CAV, the mean values of basic anthropometric parameters of the monitored participants were average (Ni ±0.75 SD).

Keywords:
body height, body weight, body composition, senior school age, statistical significance, practical significance


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Analýza a zhodnocení vývoje základních antropometrických parametrů a tělesného složení u dětí ve věku od jedenácti do čtrnácti let.

Metody:
Výzkumný soubor tvořilo 120 probandů (60 chlapců a 60 dívek). V době zahájení výzkumu byl průměrný věk chlapců 11,4 ± 0,5 let a dívek11,0 ± 0,2 let. Jednalo se o jedince bez zdravotních obtíží, kteří nerealizují žádnou pravidelnou organizovanou pohybovou aktivitu. Měřenými parametry byly tělesná výška (BH), celková tělesná hmotnost (BM), celkový podíl tělesného tuku (BF), podíl tělesného tuku v jednotlivých segmentech těla a celkový podíl tělesné vody (TBW). Tělesná výška byla měřena antropometrem Tanita HR 001, tělesná hmotnost a tělesné složení byly měřeny BIA analyzátorem Tanita BC 418 MA.

Výsledky:
U chlapců i dívek došlo každý rok ke statisticky i věcně významnému nárůstu BH. Tento nárůst korespondoval i s vývojem BM, což se odrazilo na hodnotách BMI. Chlapci měli ve všech věkových kategoriích nižší podíl tělesného tuku, a to jak při celotělové, tak segmentální analýze. S rostoucím věkem se podíl BF u chlapců snižoval a u dívek zvyšoval. Tento vývoj se promítl i do podílu TBW, u chlapců se s rostoucím věkem zvyšoval a u dívek snižoval.

Závěry:
Výrazná sexuální diferenciace somatických parametrů nastává po dvanáctém roce života. Výjimkou je procentuální zastoupení tělesného tuku a celkové tělesné vody, kdy jsou sexuální rozdíly zřejmé již v 11 letech. Ve srovnání s hodnotami 6.CAV byly průměrné hodnoty základních antropometrických parametrů námi sledovaných probandů průměrné (Ni ±0,75 SD).

Klíčová slova:
tělesná výška, tělesná hmotnost, tělesné složení, starší školní věk, statistická významnost, věcná významnost

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Akutní zánět středouší

Autor kurzu: MUDr. Dana Jenšovská
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články