Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

EPIDEMIE HEPATITIDY A U DĚTÍ HOSPITALIZOVANÝCH NA KLINICE DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ FN BRNO OD BŘEZNA 2016 DO BŘEZNA 2017

Autoři: Malá M.1, Musil V.1, Čapovová I.1, Klapačová L.1, Ciupek R.2, Bednářová J.3, Krbková L.1

Autoři - působiště: 1Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno, 2Protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, 3Oddělení klinické mikrobiologie, FN Brno

Článek: Čes-slov Pediat 2017; 72 (7): 388-395.
Kategorie: Sympozium: dětské infekční nemoci
Počet zobrazení článku: 45x

Specializace: neonatologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
uzamčeno uzamčeno

Hepatitis A epidemy in children hospitalized at the Department of Pediatric Infectious Diseases, University Hospital, Brno, from March 2016 to March 2017

Objective:
To evaluate the epidemy of hepatitis A in children from 0 to 18 years admitted for compulsory isolation at the Department of Pediatric Infectious Diseases, University Hospital, Brno, between March 2016 and March 2017 from Brno and the South Moravian Region.

Methods:
A retrospective study evaluated pediatric patients (0–18 years) hospitalized for hepatitis A (VHA) confirmed by the serological positivity of anti-HAV IgM antibodies. We evaluated age, sex, contact with infection, interval from the beginning of clinical symptoms to date of admission, duration of hospitalization, clinical symptoms, vaccination against VHA.

Results:
61 patients (26 girls and 35 boys) were hospitalized with VHA diagnosis. The youngest patient was 12 months old, the oldest 18 years old. The mean age of patients was 6.63±4.48 years, median 6 years. The average length of hospitalization was 11.3±7.52 days. At the age of 1–3 years, 19.7% of patients were hospitalized, 27.9% at age 3–6, 31.1% at age 6–12, 21.3% at age 12–18. In 19.7% cases an inicteric form of VHA was present, in 63.9% an anicteric form, in 16.4% an inaparent form. Epidemiologically significant contact with the infection was recorded in 90.2% of cases. Contacts prevailed in the family or pre-school and school facilities. The most common symptoms were symptoms of the gastrointestinal system, icterus and subfebrilia or febrilia. The clinical course of VHA was benign, asymptomatic infections were numerous. In 98.4% of patients, the course of VHA was uncomplicated, the prolonged course with laboratory relapse was recorded in 1.6% of cases. 24.6% of patients were prophylactically vaccinated for up to one month prior admission.

Conclusion:
In 2016 and 2017, the largest epidemic of VHA occurred in SMR since 1989, cases from the SMR constituted a half of all cases in the Czech Republic. The anicteric form prevailed among children. The age groups represented the most in children (0–18 years) were children in pre-school and younger school age. Early vaccination of contacts is a very important precaution limiting the spread of the disease.

Key words:
hepatitis A, children, vaccination, icterus, isolation, epidemiology


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl:
Zhodnotit epidemii hepatitidy A u dětí od 0 do 18 let věku přijatých k povinné izolaci na Kliniku dětských infekčních nemocí Fakultní nemocnice Brno v období od března 2016 do března 2017 z Brna a Jihomoravského kraje (JMK).

Metody:
Retrospektivní studie hodnotila dětské pacienty (0–18 let) hospitalizované pro hepatitidu A (VHA) potvrzenou sérologicky pozitivitou anti-HAV IgM protilátek. Hodnotili jsme věk, pohlaví, kontakt s infekcí, interval od počátku klinických symptomů do data přijetí, délku trvání hospitalizace, klinické symptomy, očkování proti VHA.

Výsledky:
S diagnózou VHA bylo hospitalizováno 61 pacientů (26 dívek a 35 chlapců). Nejmladšímu pacientovi bylo 12 měsíců, nejstaršímu 18 let. Průměrný věk pacientů byl 6,63 ± 4,48 let, medián 6 let. Průměrná délka hospitalizace byla 11,3 ± 7,52 dní. Ve věku 1–3 roky bylo hospitalizováno 19,7% pacientů, ve věku 3–6 let 27,9%, ve věku 6–12 let 31,1%, ve věku 12–18 let 21,3%. U 19,7% případů se vyskytla ikterická forma VHA, u 63,9% anikterická forma, u 16,4% inaparentní forma. Epidemiologicky signifikantní kontakt s infekcí jsme zaznamenali v 90,2% případů. Kontakty převažovaly v rodině nebo v předškolním a školním zařízení. Nejčastěji se manifestovaly symptomy z gastrointestinálního systému, ikterus a subfebrilie nebo febrilie. Klinický průběh VHA byl benigní, asymptomatické průběhy infekcí byly četné. U 98,4% pacientů byl průběh VHA nekomplikovaný, protrahovaný průběh s laboratorním relapsem jsme zaznamenali v 1,6% případů. 24,6% pacientů bylo v období do měsíce před přijetím profylakticky očkováno.

Závěr:
V letech 2016 a 2017 proběhla v JMK největší epidemie VHA od roku 1989, případy z JMK tvořily polovinu všech případů z celé ČR. Mezi dětmi převažovala anikterická forma. Nejvíce zastoupenými nemocnými v kohortě 0–18 let byly děti v předškolním a mladším školním věku. Včasné očkování kontaktů je důležité opatření omezující šíření nemoci.

Klíčová slova:
hepatitida A, děti, očkování, ikterus, izolace, epidemiologie

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Akutní zánět středouší

Autor kurzu: MUDr. Dana Jenšovská
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články